5
Lɛ́ bʋtɛlɛ́ igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn okugyíɔkʋ tsú mʋ aba anyánkpʋ́satɔ, ɔtɛlɩ́ɩ́ amʋ́ nwun Bulu ansɩ́tɔ́. Ɔtɔhɔ atɔ hahɛ́ pʋ́ lakpan afɔdɩɛ-abɔtɔ́ tsú amʋ́ wá, pʋ́há Bulu igyí. Mʋ onutó ɛ́ ɔtamatálɩ́ gyi ɩwɩsʋ brɛ́ tsɔtsɔɔtsɔtɔ. Mʋ́ sʋ otenyá klʋn há ahá ánɩ́ bʋmeyín ɔlala pʋ́ amʋ́á bafwɩ́ ɔkpa. Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ ɔbɔ́bɔ afɔdɩɛ há mʋ onutó lakpan, fɛ́ alɩá ɔtɔbɔ́ há mʋ ahá. Ɔhaa tamawá mʋ ɩwɩ numnyam ɔbɛ́ɛ, Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn mʋgyi. Mboún Bulu tɛ́tɩ́ ɔha, bwɛ́ mʋ mʋ igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn, fɛ́ alɩá ɔlɔbwɛ Aaron.
Alɩ kɛ́n Kristo onutó ɛ́ mɔ́wa ɩwɩ numnyam ánɩ́ Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn mʋgyi nɩ́. Mboún Bulu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ,
“Mɩ́ Bí gyí fʋ́.
Ndɛ nabwɛ́ fʋ́ Sɩ́.”
Bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋ ɔtɩnɛkʋ ɛ́ bɛɛ, Bulu ɔbɛ́ɛ,
“Bulu igyí ɔhapʋ́ fʋ́gyi brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́,
fɛ́ Melkisedek.”
Brɛ́á Yesu tsie nkpa ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ á, ɔlɔpʋ kokóli mʋ́a isú bɔ́ mpáɩ, kplʋ́n kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́, pʋ́ mʋ atɔ kʋlɩ́hɛ́ tswɩ Bulu ánɩ́ ɔbɛ́talɩ́ hɔ mʋ nkpa ansɩ́tɔ́. Mʋ ɩwɩasɩbá sum Bulu sʋ Bulu lónu mʋ mpáɩ. Ɩbʋ mʋ́tɔ́á Bulu mʋ Bi ogyi mʋ́, támɛ ɔlɔtsʋn ɩwɩɔsɩntɔ asa ɔlɛtalɩ́ bɩ́ alɩá Bulubu ɩhɩ́ɛ́ igyi. Ɩ́nɩá ɔlɔbwɛ tógyítɔ́á Bulu lɔ́wa mʋ bwɛ sʋ á, olemlí ɔkpa ánɩ́ ahá ánɩ́ bʋtobú mʋ fɛ́ɛ́ bɔ́tsʋn mʋ́sʋ́ nyá nkpahɔ́ɔ ánɩ́ ɩtamatá. 10 Bulu lɛ́lɛ mʋ súná ánɩ́ ogyi mʋ igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn, fɛ́ alɩá ɔlɛyaɩ́ Melkisedek.
Mlɩmási Hógyi Amʋtɔ
11 Mbʋ asʋ́n tsɔtsɔɔtsɔá abɛ́blɩ́ tsú Melkisedek asʋ́n ánfɩ ɩwɩ. Támɛ mʋ́ asɩlɛ súná mlɩ ɩbɔ́wa ɔnlɩn. Tsúfɛ́ séi á, mlɩtráa mlɩmɛ́dɛ́ asʋ́n asɩ nu ɔsasʋ. 12 Tɛkɩ bɔ́fʋn alɩ brɛ́ ánfɩtɔ á, mlɩlamlí asunápʋ́, támɛ mlɩlɛ́trá hián ɔhá ánɩ́ obósuná mlɩ atɔ gyankpapʋá ɩbʋ Bulu asʋ́n ámʋtɔ. Mʋ́gyí, mlɩléhián atosuánhɛá ɩlɔpɔn fɛ́ nyɔ́pʋ-ntsu. Megyí mʋ́á ɩbʋ ɔnlɩn fɛ́ atɔ wɩhɛ́ ntɛ́ɛ atogyihɛ onutó. 13 Támɛ kebi bɔbwɛ tónyɔ́pʋ́. Omeyín tɔ́á gyí yilébwɛ. 14 Ɔhandɛ tégyi tɔ́á ɩbʋ ɔnlɩn, tsúfɛ́ alatsʋntsʋn ntobítɔ́ kɩ, alakásɩ́ bɩ́ yilé mʋ́a lalahɛ.