Ɔwʋlʋ́á Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Filemon
1
Itsiáha
1-2 Mɩ́ Paulo ánɩ́ nda obu Kristo Yesu sʋ pʋ́ anɩ píó Timoteo dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n. Anɩdɛ́ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́ anɩ píó ɔdwɛpʋ́, fʋ́gyi anɩ agyʋ́máyɔbá Filemon, fʋ́a anɩ píó tsɩ́hɛ́ Apia mʋa anɩ agyʋ́máyɔbá ánɩ́ ogyi ɩsá ɔkɔpʋ́ Arkipo mʋa Kristo ɔpasua ámʋ́ʋ́ bʋtefia fʋ́ wóyítɔ́ amʋ fɛ́ɛ́. Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Filemon Ɔdwɛ Pʋ́ Mʋ Hógyi
Opíó Filemon, ntɛdá Bulu ɩpán fʋ́ nwunsʋ brégyíbrɛ́á ndɛ mpáɩ bɔ. Tsúfɛ́ ndenu alɩá fʋdɛ Bulu ahá fɛ́ɛ́ dwɛ, fʋ́dɛ anɩ Wíe Yesu hógyitɔ kínkíínkín. Ndɛ Bulu kokóli mbɛ́ɛ, ɔháa afʋtalɩ bla ahá fʋ́ hógyi ɩwɩ asʋ́n, mɛ́nɩ ɩbɛ́ha fónu ɩtɔ wankláán ánɩ́ anɩlanyá Kristo búotɔ asɩ. Mɩ́ píó, ɔdwɛá fʋ́bʋ lahá ansɩ́ dɛ mɩ́ onutó óó gyí, ɩlawá mɩ́ atɛtɔ-ɔnlɩn. Tsúfɛ́ fʋ́ awɩtɔlɛ lahá Bulu ahá klʋn ladɩ́ amʋ́ asɩ.
Paulo Ɩpabwií Onesimo Nwunsʋ
8-9 Ɩ́nɩ sʋ nɛ́talɩ́ wá klʋn kʋ́lɩ́ fʋ́ atɔ́. Tɛkɩ mbʋ ɔkpa hɩ́ɛ́ fʋ́ mbɛ́ɛ, fʋbwɛ́ɛ tɔ́á ilehián Kristo sʋ. Támɛ ɔdwɛ ámʋ́ʋ́ mbʋ ha fʋ́ ámʋ sʋ ndekléá nɔ́kʋlɩ́ fʋ́ mboún. Mʋ́ sʋ tsu mʋ́ ánɩ́ mɩ́ oyin dɛhɛn Paulo, ngyi fʋ́ nyáwíe Yesu sʋ, séi nda obu dɛ́ fʋ́ kʋlɩ́. 10 Ndɛ fʋ́ kokóli mbɛ́ɛ, fʋwúun mɩ́ bíá nda obu asa nakwɩ́ɩ́ mʋ, ogyi Onesimo nwɛ. 11 Mʋ dá ámʋ asɩ gyí ɔbʋ labi. Tɛkɩ ɔmɔwa labi há fʋ́ brɛ́á ɔlɛsrɩ́ sí fʋ́, támɛ séi mʋ́ ɔbʋ labi há mɩ́a fʋnyɔ.
12 Ntɔdwɛ́ mʋ tsú mɩ́ klʋntɔ, támɛ ndɛ mʋ yinkía sɩsɩ́ fʋ́. 13 Tɛkɩ ndekléá nɛ́ha mʋ otsia fʋ́ otsiákpá mɩ́ wá nfɩ, ɔtsa mɩ́ brɛ́ ánfɩ nda obu Bulu asʋn wankláán ámʋ ɔkan da sʋ ánfɩ. 14 Támɛ mmedékléá nɔ́bwɛ tɔtɔ tsʋn fʋ́ ɔma. Mmedékléá nɛ́hɩɛ fʋ́ ɛ́. Ndekléá itsu fʋ́ klʋntɔ.
15 Tsu mʋ́ fɛɛ, Onesimo lɛ́srɩ́ sí fʋ́ brɛ́ itinbítɔ́, mɛ́nɩ ɔbɛ́la betsiá fʋ́ wá brɛ́ fɛ́ɛ́. 16 Ɔtráa omegyí ɔkpábi. Alamlí opíó ɔdwɛpʋ́ onutónutó há mɩ́. Mʋ́á ɩdʋn a, falányá ɔkpábi pʋ́ opíó dʋn mɩ séi.
17 Mʋ́ sʋ nɩ́ fʋyin ánɩ́ fʋ́ bá gyí mɩ́ á, mʋ́mʋ́ kpla mʋ wa ɩwɩtɔ fɛ́ alɩá fɔ́bwɛ mɩ́. 18 Nɩ́ ɔlɔpʋ ɩlá kʋ gyi fʋ, ntɛ́ɛ ɔdɛ fʋ́ ɩkɔ kʋ á, bu mʋ́ tswɩ mɩ. 19 Mɩ́ Paulo onutó lapʋ́ mɩ́ ɩbɩ wanlɩ́n ɩ́nɩ, “Nɛ́ka fʋ́.” (Ɩma alɛá nɛ́blɩ́ mbɛ́ɛ, fʋ́ onutó ámʋ óó á, mɩ́lɔ́hɔ fʋ nkpa.) 20 Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ píó ɔdwɛpʋ́, anɩ Wíe sʋ wa labi ha mɩ. Ha klʋn ɩdɩ mɩ́ asɩ Kristo sʋ.
21 Nyin ánɩ́ fónu mɩ́ ɔmɛ bwɛ́ dɩ́nká tɔ́á nawánlɩ́nsʋ́. Nyin ánɩ́ fɔ́bwɛ mʋ́ dʋn alɩ kʋ́ráá. 22 Mʋ́ ɔma a, bɔ mbɔ́dɩ́ afʋla ɔdɩkpa yaɩ mɩ́, tsúfɛ́ ndɛ ɔkpa kɩ́ɩá Bulu ɔbɔ́sɔ fʋ ɔnɔ́, nɛ́ba mlɩ wá.
Ɩklá
23 Epafra ánɩ́ mɩ́a mʋnyɔ anɩda obu Kristo Yesu sʋ ɔhá fʋ́ itsiá. 24 Alɩ kɛ́n mɩ́ agyʋ́máyɔbá Marko mʋa Aristarko pʋ́ Dema mʋa Luka ɛ́ bɛhá fʋ́ itsiá nɩ́.
25 Anɩ Wíe Yesu ogyíi mlɩ bʋalɛ.