Atɔ́á Bɛlɛ Súná
Yohane
1
Ɩ́nɩ gyí atɔ́á Bulu lɛ́ha Yesu Kristo lɛ́lɛ súná mʋ asúmpʋ́ tsú tɔ́á ɩbɛ́ba nkɛ ánfɩtɔ ɩwɩ nɩ́. Yesu lɔ́wa Bulu-ɔbɔpʋ lɛ́ba bɛlɛ mʋ́ súná mʋ osúmbi Yohane. Yohane légyí tógyítɔ́á olowun ɩwɩ adánsɩɛ. Olegyi Bulu asʋ́n ámʋ pʋ́ asʋ́n ánɩ́ Yesu Kristo lɛ́bláa mʋ fɛ́ɛ́ ɩwɩ adánsɩɛ ɔnɔkwalɩsʋ. Bulu obóyulá ɔhá ánɩ́ ɔtɛkla mʋ ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ asʋn wanlɩ́nhɛ́ anfɩ súná Kristo ɔpasua ámʋ. Obóyulá ahá ánɩ́ bʋtonú asʋ́n ámʋ, gyi dɩnká mʋ́sʋ́ ɛ́; tsúfɛ́ mʋ́ fɛ́ɛ́ bábɩ lafʋn ta.
Kristo Ɔpasua Asienɔ́ Ámʋ Itsiáha
4-5 Mɩ́ Yohane dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ Kristo ɔpasua asienɔ́á mlɩbʋ Asia ɔmátɔ́.
Ɔhá ámʋ́ʋ́ oletsiá, ɔbʋ ɩnʋ, ɔbɛ́laba amʋ mʋa Ɔŋɛ́ asienɔ́ ánɩ́ bʋlɩɩ́ mʋ owíe obíá ansɩ́tɔ́ pʋ́ Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii. Mʋgyí ɔdansɩyin ɔnɔkwalɩpʋ, ogyankpapʋá ɔlɔkʋsʋ́ tsú afúlitɔ, ɔyɩ́tɔ́ awíe fɛ́ɛ́sʋ́ ogyípʋ́.
Mʋtɔdwɛ́ anɩ, ɔlɔpʋ mʋ obugya ká anɩ nwunsʋ ɩkɔ, sí anɩ lakpan kíé anɩ. Alabwɛ́ anɩ mʋ iwíe ogyíkpá pʋ́ mʋ igyí ahapʋ́ ánɩ́ abósum mʋ Sɩ́ Bulu. Numnyam mʋ́a túmi ɩbwɛ́ɛ mʋ klɛ brɛ́ fɛ́ɛ́! Amen.
Kɩ! Ɔna nwʋlʋ́táasʋ ɔbá! Ɔhagyíɔha obówun mʋ. Ahá ámʋ́ʋ́ bɔwɔ mʋ pɩ́a amʋ kʋ́ráá bówun mʋ. Mʋ sʋ ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ bósu kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́. Alɩ́ ɩbɛ́ba nɩ!
Anɩ Wíe Bulu lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí Alfa mʋ́a Omega. Otúmípʋ amʋ́ʋ́ oletsiá, ɔbʋ ɩnʋ, ɔbɛ́ba amʋ nɩ.”
Kristo Lɛ Súná
Mɩ́, mlɩ píó Yohane nɩ. Mɩ́a mlɩnyɔ dɛ́ ipian wúun Yesu pʋ́ Bulu iwíegyí ámʋ sʋ, anɩdɛ́ ɩklʋn nya lɩ́ɩ́ kínkín. Bulu asʋ́n ɔkanda pʋ́ Kristo ɩwɩ asʋ́nblɩ́ sʋ balɛ́ mɩ́ ya Patmo ɔpʋ nsɩnɛ́ ɔsʋlʋ́sʋ. 10 Ɛkɛ ɔkʋá igyi anɩ Wíe ɛkɛ á, Bulu Ɔŋɛ́ lɛ́ba mɩsʋ. Nonu ɔmɛ kʋ, ɩlɛlɩn kʋ́klʋ́kʋ́ʋ́ fɛ́ ɔkpɛ ɔtsáwʋlɛ pɛ́ mɩ́ ɔma. 11 Ɔmɛ amʋ ɔbɛ́ɛ, “Wanlɩn tɔ́á fʋdewúun wa ɔwʋlʋ́tɔ́, afʋpʋya Kristo ɔpasua asienɔ́, bʋgyi Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia pʋ́ Laodikea.”
12 Brɛ́á nɛdamlí mbɛ́ɛ ankɩ ɔhá ánɩ́ ɔdɛ mɩ́ asʋ́n bláa a, nowun sika pɛpɛ ɔkandɩ́ɛ-oyíá ɩbʋ abámbi asienɔ́. 13 Ɔha ɔkʋá ɔlɛlɩan Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ lɩ́ɩ́ ɔkandɩ́ɛ-oyí ámʋ nsɩnɛ́. Ɔlɔwa ligá, ɔlɔpʋ sika pɛpɛ ɔfɛ́ tsan mʋ kántɔ́. 14 Mʋ nwun pʋ́ mʋ imi fɛ́ɛ́ lofulí fɛ́ opuli mpútɔ́ ntɛ́ɛ ɔhráda. Mʋ ansíbi aklambi ɛ́ lɔwankɩ́ fɛ́ ogyá mpɩmpɩ. 15 Mʋ ayabi dɛ ogyá kpa fɛ́ kɔɔ́brɩ ánɩ́ bafwɩ́ mʋ́ lɛ́ ogyátɔ́ ɩnʋnʋ. Mʋ ɔmɛ idetsulá fɛ́ ntsuá ɩdɛkpa yi. 16 Ɔdɛ ntsrakpabi asienɔ́ mʋ gyɔpɩtɔ. Ɔdayí ɩya anyɔ kláklá lɛdalɩ tsu mʋ ɔnɔ́tɔ́. Mʋ ansɩ́tɔ́ ɩhɩ́ɛ́ dɛwankɩ́ fɛ́ ɔpawi. 17 Brɛ́á nowun mʋ a, nemlí bun mʋ ayabiasɩ fɛ́ ɔha wuhɛ́, támɛ ɔlɔpʋ mʋ gyɔpɩ ɩbɩ dɩ́nká mɩ́sʋ́, blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mánya ifú! Mɩ́gyí Ogyankpapʋ mʋ́a Ɔtráhɛ amʋ nɩ. 18 Mɩ́gyí ɔkɩankpapʋ amʋ́ʋ́ nowu ámʋ nɩ. Kɩ, mbʋ nkpa brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́! Mbʋ túmi lowu mʋ́a afúlitɔsʋ.
19 “Wanlɩn tɔ́á fawun bɔtsʋn, mʋ́á ɩdɛbá séi pʋ́ mʋ́á ɩbɛ́ba ɔma wa ɔwʋlʋ́ ámʋtɔ. 20 Ntsrakpabi asienɔ́ ámʋ́ʋ́ fowun mɩ́ gyɔpɩtɔ pʋ́ sika pɛpɛ ɔkandɩ́ɛ-oyí abámbi asienɔ́ ámʋ asɩ nɩ́. Ntsrakpabi asienɔ́ ámʋ igyi ɔpasua asienɔ́ ámʋ abɔpʋ. Ɔkandɩ́ɛ-oyí abámbi asienɔ́ ámʋ ɛ́ gyí ɔpasua asienɔ́ ámʋ.