Yuda
Ɔwʋlʋ́
1
Itsiáha
Mɩ́ Yesu Kristo osúmbi Yuda, Yakobo mʋ pio dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ ahá ánɩ́ anɩ Sɩ́ Bulu lɛ́tɩ, ɔtɔdwɛ́ amʋ́, Yesu Kristo dɛ́ amʋ́sʋ́ kɩ́ɩ.* Ntɛ́ɛ Bulu dɛ́ amʋ́sʋ́ kɩ́ɩ ha Kristo.
Ndɛ Bulu kokóli mbɛ́ɛ, ɔhɩ́ɛ wun mlɩ nwɛ, ɔha mlɩ iwilwii pʋ́ ɔdwɛ.
Afunu Atɔ́ Asunápʋ́
Apíó adwɛpʋ́, tɛkɩ nahɩ́ɛ́ bwɛ́ agywɩɩn ánɩ́ nɔ́wanlɩ́n mlɩ ɔwʋlʋ́ tsú nkpa ámʋ́ʋ́ Bulu lahɔ mɩ́a mlɩnyɔ ámʋ ɩwɩ. Támɛ ilehián ánɩ́ nɔ́wanlɩ́n kókóli mlɩ, amlɩprɩ hógyi amʋ́ʋ́ Bulu lapʋ́há mʋ ahá ɔtsáwʋlɛ pɛ́ ámʋ nwun. Tsúfɛ́ aha akʋ baŋáín bowie mlɩtɔ. Ahá ánfɩ adá ɩda ɔwʋlʋ́tɔ́ dodo há ɩsʋbɩtɩ́, tsúfɛ́ bʋtamanyá Bulu ifú. Bʋdɛblɩ́ bɛɛ, ɩ́nɩá Bulu tesí anɩ lakpan kíé anɩ sʋ á, abɛ́talɩ́ tsíá tsiátɔ́ laláhɛ. Bakʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ anɩ Wíe pʋ́ anɩ Ɔkpapʋ́ Yesu Kristo ɔkʋlɛ pɛ́ ámʋsʋ.
Mlɩyin asʋ́n ánfɩ fɛ́ɛ́ dodo, támɛ ntráa kaɩn mlɩ ánɩ́ anɩ Wíe Bulu Anɩ Wíe Yesu ntɛ́ɛ Yosua bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ. lɛ́kpa mʋ ahá dálɩ Egyipte ɔsʋlʋ́sʋ, támɛ ɔma a, ɔlɔmɔ amʋ́á bʋmɔhɔ mʋ gyi fɛ́ɛ́ tsálɩ́fwɩ́. Mlɩkaɩn ánɩ́ Bulu-abɔpʋ akʋ bʋmetsiá ɔtɩ́nɛ́á ɔlɛha amʋ́ túmi ɔbɛ́ɛ bʋtsía. Mʋ́ sʋ Bulu lɛ́ha bɔwa amʋ́ ɩkan, bʋtsie oklúntɔ bʋgyo mʋ asʋ́n ogyíkɛ́ kpɔnkpɔntɩ ámʋ. Sodom mʋ́a Gomorafɔ pʋ́ nkuda ánɩ́ ɩlɛkafía amʋ́ ɛ́ betsiá wá atsɩ mʋ́a ayin asʋ́n. Alɩ kɛ́n Bulu lɛ́ha ogyá ánɩ́ ɩtamadun lɔ́hɔ amʋ́ awúlu fɛ́ɛ́, pʋ́dá ahá fɛ́ɛ́ ɔlá nɩ́.
Alɩ́ nkude akúnpʋ anfɩ ɛ́ bʋtokun nkude nɩ. Ɩtɛhá amʋ́ bʋtɔbwɛ́ lakpan pʋ́kpɔ́ɩ́ amʋ́ ɩwɩ, bʋtamanyá Bulu túmi ifú. Bʋtɛblɩ́ abususʋ pʋ́kpɔ́ɩ́ ɔŋɛ́á ɩbʋ numnyam ɛ́. Bulu-ɔbɔpʋ dɛhɛn Mikael kʋ́ráá mɛ́blɩ́ asʋn laláhɛ brɛ́á mʋa Ɔbʋnsám bɛprɩ́ɩ Mose fúli. Tɔ́á ɔlɛblɩ́ gyí, “Bulu ɔwáa ɩyɩn wa fʋ!” 10 Támɛ ahá ánfɩ mʋ́ bʋtɛblɩ́ asʋn laláhɛ tsú tɔ́á bʋmonu mʋ́ asɩ ɩwɩ. Amʋ́ bwɛhɛ́ lɛlɩan mbwɩá bʋma agywɩɩn. Mʋ́gyí tɔ́á ɩtɛhɩ́ amʋ́ ɛ́ nɩ́. 11 Alɩ ahá ámʋ bʋgyɔ́wɩ! Tsúfɛ́ bapʋ́ Kain amʋ́ʋ́ ɔlɔmɔ mʋ gyama ámʋ ɔkpa. Bakʋla sika yɔ́bwɛ tɔ́á Bileam lɔ́bwɛ, bakʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Bulusʋ fɛ́ Kora. Kora lɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Mose mʋa mʋ dɛhɛn Aaronsʋ. Mʋ́ sʋ Bulu ɔbɛ́hɩ amʋ́. 12 Ahá ánfɩ bʋtɔpʋ́ ifin da ɩkʋlɛbwɛ atogyihɛ amʋ. Nɩ́ mlɩa amʋ́nyɔ mlɩdɛ́ atógyí a, pɛ́lɩ tamakɩ́tá amʋ́. Akpapʋ́ bʋgyi, támɛ amʋ́ nkʋlɛ klɛ́ bʋtɛkɩ. Bʋgyi fɛ́ agyindeá ɩtamatswie, afú tɔtsʋan mʋ́ nátɩ́. Bʋgyi fɛ́ nyíá ɩtamaswíé ntɛ́ɛ bapúlí mʋ́, tú mʋ́ asɩ, ɩlawú plɩ́plɩ́plɩ́plɩ́. 13 Amʋ́ pɛ́lɩla bʋ nyányáa fɛ́ ntsusʋ-afuá ɩtɛda bobun ogbémgbesʋ. Bʋgyi fɛ́ ntsrakpabiá ɩna dɛtsʋ́ʋn nwʋlʋ́táasʋ kɛkɛ. Amʋ́ otsiákpá gyí oklún tuun ánɩ́ Bulu lɛ́layáɩ́ há amʋ́ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.
14  Adam ɔma ɩlɩ́ntɔ sienɔ́sɩ́tɔ obí Enok lɛ́blɩ́ amʋ́ ɩwɩ asʋ́n tswɩ. Ɔbɛ́ɛ, “Mlɩkɩ, anɩ Wíe mʋa mʋ abɔpʋ wankɩ́hɛ́ mpɩ́m afɩnɩ-afɩnɩ bɛbá. 15 Ɔbá begyi ɔyɩ́tɔ́ ahá fɛ́ɛ́ asʋ́n, ɔbɩtɩ ahá ánɩ́ bʋtamanyá mʋ ifú ɩsʋ. Amʋ́ lalahɛá babwɛ́ pʋ́kʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ mʋsʋ, pʋ́ mʋ ɩwɩ asʋn laláhɛá bablɩ́ sʋ!”
16 Ahá ánfɩ bʋtɔtɔ́ɩ́ ahásʋ, lɛ́ ahá ɩlá, bwɛ́ lalahɛ kugyíkʋá bʋdeklé. Bʋtotsú ɩwɩ, bun ahá kpantsapa, mɛ́nɩ bénya tɔ́á bʋdeklé.
Ɔláda Pʋ́ Tɔɩ́kplá
17 Támɛ apíó adwɛpʋ́, mlɩkaɩn asʋ́n ánɩ́ anɩ Wíe Yesu Kristo sumbí ayɔpʋ́ ámʋ bɛbláa mlɩsʋ. 18 Bɛbláa mlɩ bɛɛ, “Nkɛ tráhɛ amʋtɔ á, ahinlá abwɛpʋ́ bɛ́ba. Bóbuo amʋ́ ɔwɔ́lɩ laláhɛ.” 19 Bʋbʋ mlɩtɔ dodo. Amʋ́ dɛ́ mlɩ nsɩnɛ́ yintá nɩ́. Amʋ́ onutó agywɩɩn dɛ́ amʋ́ kpa, tsúfɛ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ má amʋ́tɔ́. 20 Támɛ apíó adwɛpʋ́, mlɩ mʋ́ á, mlɩpwɛ mlɩ tsiátɔ́ dɩnka mlɩ hógyi wankɩ́hɛ́ amʋsʋ. Mlɩbɔ mpáɩ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ túmitɔ. 21 Mlɩtsia tsiátɔ́á Bulu ɔdwɛ lasúná mlɩ, brɛ́ ánfɩ mlɩgyó anɩ Wíe Yesu Kristo ánɩ́ ɔbɛ́ba bowun mlɩ nwɛ, há mlɩ nkpa ánɩ́ ɩtamatá ánfɩ.
22 Mlɩwun ahá ánɩ́ asʋ́n ámʋ ɩmɛdɛ́ amʋ́ wankɩ́ nwɛ. 23 Mlɩprɩ akʋ lɛ ogyá ámʋtɔ, pʋhɔ amʋ́ nkpa. Mlɩwun akʋ nwɛ ifúsʋ́. Mlɩkɩ wankláán ánɩ́ amʋ́ lalahɛ amʋ ɩmɛ́ɛtsankɩ́ mlɩ.
Bulu Kanfʋ́ Mpáɩ
24 Mʋtɛ́há anɩtamadɩda. Mʋtɛ́lɛ́ lalahɛ lɛ́ anɩ ɩwɩ, kpá anɩ ba numnyam amʋ́ʋ́ ɩbʋ bomlí mʋ amʋ asɩ ansigyítɔ́. 25 Mʋ nkʋlɛ gyí Bulu pʋ́ anɩ Ɔhɔ́pʋ. Numnyam, obú, ɔwʋnlɩ́n pʋ́ túmi ɩtsʋ́ʋn anɩ Wíe Yesu Kristosʋ ɩtʋ mʋ. Tsú brɛ́á ɔyɩ́ mɔkʋ́tsúa asɩ, bɔtʋ ndɛ pʋ́ya brɛ́ fɛ́ɛ́. Amen.

*1:1 Ntɛ́ɛ Bulu dɛ́ amʋ́sʋ́ kɩ́ɩ ha Kristo.

1:5 Anɩ Wíe Yesu ntɛ́ɛ Yosua bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ.

1:11 Kora lɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́ Mose mʋa mʋ dɛhɛn Aaronsʋ.