Yohane
Ɔwʋlʋ́ Saasɩ
1
Mɩ́ ɔdwɛpʋ́ Gaio, ntɔdwɛ́ fʋ́ ɔnɔkwalɩ amʋtɔ. Mɩ́ ɔpasua ɔhandɛ Yohane dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́.
Mɩ́ ɔdwɛpʋ́, ndehógyiá ɩwɩ bʋ fʋ ɔnlɩn, tógyítɔ́ ɛ́ ɩna wankláán fɛ́ alɩá fʋ́dɛ fʋ́ Bulu súm. Ansɩ́ lɛhɩɛ́ gyi mɩ brɛ́á apíó akʋ bɛba bɛbláa anɩ alɩá fʋdɛ Bulu mbla ámʋsʋ gyí, pʋ́ alɩá fʋna ɔnɔkwalɩ ɔkpa ámʋsʋ. Brégyíbrɛ́á nonú alɩá mɩ́ abí Akristofɔ bʋna ɔnɔkwalɩ ɔkpa ámʋsʋ á, ɩtɛhɩ́ɛ́ wá mɩ́ ansigyí.
Gaio Kanfʋ́
Mɩ́ ɔdwɛpʋ́, ɩtɔ wankláán fʋ́dɛbwɛ, fʋ́dɛ anɩ apíósʋ́ kɩ́ɩ, títriu afɔɔ́ ámʋ. Amʋ́tɔ́ akʋ baba bɛbláa anɩ ɔpasua ámʋ alɩá fɛkɩ amʋ́sʋ́ fɛ́ɛ́. Bɔ mbɔ́dɩ́ afʋsi amʋ́ ɔkpa alɩá ibégyi Bulu ansɩ́ ɛ́. Tsúfɛ́ Kristo sʋ bʋ́na. Bʋmɛdɛ́ tɔtɔ hɔ́ɔ tsu ahá ánɩ́ bʋmegyí Akristofɔ wá. Ilehián ánɩ́ abɛ́kɩ ahá ánfɩ odusʋ alɩ, fɛ́kɩ anɩa amʋ́nyɔ abɔ́bwɛ kʋlɛ yɔ́ ɔnɔkwalɩ agyʋ́má ámʋ.
Diotrefe mʋa Demetrio
Nawánlɩ́n ɔwʋlʋ́ kʋ sɩ́sɩ́ mlɩ dodo, támɛ Diotrefe dékléá ɔbɔ́bwɛ mʋ ɩwɩ ɔpasua ɔhandɛ. Mʋ́ sʋ ɔmɛdɛ́ anɩ pʋbwɛ́ tɔtɔ. 10 Nɩ́ nɛbá mlɩ wá á, nɛ́bláa mlɩ mʋ asʋn laláhɛá ɔdɛblɩ́ tsú anɩ ɩwɩ. Mʋ́á ɩma alɛ kʋ́ráá gyí, ɔbɛ́ɛ, mʋmɔ́ɔhɔ apíó ámʋ afɔɔ́. Ɔdɛ ahá ɛ́ itin ka ɔbɛ́ɛ, bʋmákɩ amʋ́sʋ́, ɔdɛ ahá ánɩ́ bɛkɩ amʋ́sʋ́ ɛ́ gyáa lɛ ɔpasua ámʋtɔ.
11 Mɩ́ adwɛpʋ́, mlɩmákasɩ́ mʋ bwɛhɛ́ laláhɛ anfɩ. Mboún mlɩkasɩ yilé abwɛpʋ́ ámʋ bwɛhɛ́. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ yilé á, Bulu mʋ bi ógyi, támɛ ɔhá ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ lalahɛ mʋ́ méyín Bulu.
12 Demetrio mʋ́ á, ɔhagyíɔha tɛtɩ́ mʋ ɩdayilé. Mʋ tsiátɔ́ ɛ́ idesuná ánɩ́ ɔha wankláán ogyi. Mɩ́ ɛ́ ntɛtɩ́ mʋ ɩdayilé. Mlɩyin ánɩ́ mɩ́ asʋn blɩ́hɛ́ igyi ɔnɔkwalɩ.
Ɩklá
13 Tɛkɩ asʋ́n tsɔtsɔɔtsɔ bʋ ɩnʋá nɛ́bláa fʋ, támɛ mmedékléá nɔ́wanlɩ́n mʋ́ sɩ́sɩ́ fʋ́. 14 Ndɛ ɔkpa kɩ́ɩ ánɩ́ ɩmɔ́ɔwa ɔpá kʋ́ráá nɛ́ba mlɩ wá, abétsiá asɩ tɔ́ɩ́.
15 Bulu ɔháa fʋ́ iwilwii.
Fʋ́ anyawíe fɛ́ɛ́ bɛhá fʋ́ itsiá. Nɛhá anɩ anyawíe amʋtɔ okugyíɔkʋ ɛ́ itsiá.