16
Itsiáha
Ndɛ opio tsɩhɛ́ Foibe lɛ súná mlɩ. Kenkrea wúlutɔ ɔpasuatɔ ahandɛ ɔbʋápʋ ogyi. Mlɩhɔ mʋ anɩ Wíe Yesu dátɔ́ alɩá ɩlɛkanáa ánɩ́ Bulu ahá bɔ́bwɛ, amlɩbʋa mʋ ɔkpagyíɔkpasʋ alɩá odeklé. Tsúfɛ́ mʋ onutó alabʋ́a ahá tsɔtsɔɔtsɔ, alabʋ́a mɩ ɛ́.
Nɛhá Priska mʋa mʋ kulu Akwila fɛ́ɛ́ tsiá. Mɩ́a amʋ́nyɔ létsiá bwɛ́ anɩ Wíe Kristo Yesu agyʋ́má. Bɔpʋ amʋ́ ɩwɩ há ánɩ́ bówu mɩ́ sʋ kʋ́ráá. Ndɛ amʋ́ ɩpán da wankláán. Megyí mɩ́ nkʋlɛ. Akristofɔá bʋmegyí Yudafɔ ɔpasua fɛ́ɛ́ bʋdɛ amʋ́ ɩpán da. Nɛhá ɔpasua ámʋ́ʋ́ betsiá fia amʋ́ wóyítɔ́ ámʋ ɛ́ fɛ́ɛ́ tsiá.
Nɛhá mɩ́ ɔdwɛpʋ́ Epaineto tsiá. Mʋlégyankpá hɔ Kristo Asia ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́ nɩ́. Nɛhá Maria ámʋ́ʋ́ olowun ipian mlɩ sʋ ámʋ tsiá. Nɛhá mɩ́ aba Yudafɔ Androniko mʋa Yunia tsiá. Bawá mɩ́a amʋ́nyɔ obu kɩ. Bʋgyi Kristo sumbí ayɔpʋ́ ánɩ́ obú bʋ amʋ́sʋ́. Begyankpá hɔ Kristo asa natá bɔhɔ.
Nɛhá mɩ́ píó ɔdwɛpʋ́ Kristotɔ Amplia tsiá. Nɛhá anɩ Kristo agyʋ́má ɔyɔbá Urbano mʋa mɩ́ nyáwíe kláklá Staki tsiá. 10 Nɛhá Apele amʋ́ʋ́ alalɛ́ súná wankláán ánɩ́ alapʋ́ mʋ ɩwɩ há Kristo amʋ mʋa Aristobulo abusuanfɔ fɛ́ɛ́ tsiá. 11 Nɛhá mɩ́ bá Yudayin Herodion tsiá. Nɛhá Narkiso abusuanfɔ ánɩ́ bʋgyi Akristofɔ tsiá.
12 Nɛhá Trifaina mʋa Trifosa, bʋgyi atsɩ ámʋ́ʋ́ bʋdɛ Kristo agyʋ́mátɔ́ kínkíínkín ámʋ tsiá. Nɛhá mɩ́ ɔdwɛpʋ́ tsɩ́hɛ́ Persi, ɔdɛ Kristo agyʋ́má yɔ kínkíínkín ámʋ ɛ́ tsiá. 13 Nɛhá Rufo mʋa mʋ yin ámʋ́ʋ́ mɩ́ ɛ́ ntɛtɩ́ mʋ mɩ́ yín ámʋ tsiá. Rufo gyí anɩ Wíe agyʋ́má ɔyɔpʋ́ ánɩ́ alahɔ dá agyʋ́má ámʋtɔ. 14 Nɛhá Asinkrito, Flegon, Herme, Patroba, Herma pʋ́ apíó Akristofɔ ámʋ́ʋ́ bʋbʋ amʋ́ wá ámʋ fɛ́ɛ́ tsiá. 15 Nɛhá Filologo, Yulia pʋ́ Nereo mʋa mʋ pio tsɩ́hɛ́ pʋ́ Olimpa mʋa Bulu ahá ámʋ́ʋ́ bʋbʋ amʋ́ wá ámʋ fɛ́ɛ́ tsiá.
16 Mlɩlata aba puta Bulu ɔdwɛtɔ. Kristo ɔpasua ámʋ fɛ́ɛ́ bʋdɛ mlɩ tsiá ha.
Tɔ́á Roma Ahógyipʋ Amʋ Bʋbwɛ́ɛ
17 Apíó, nokókóli mlɩ, mlɩkɩ wankláán, mɛ́nɩ mlɛ́talɩ́ wun ahá ánɩ́ bʋbʋ mlɩtɔ, bʋdɛ mlɩ dasáɩ́n. Alɩ ahá ámʋ bʋtɛhá ahá bʋtɛdɩda hógyitɔ. Amʋ́ atosunáhɛ́ tɛdá mʋ́ ámʋ́ʋ́ nosuná mlɩ ámʋ mɔ́. Mlɩkʋla ɩwɩ lɛ amʋ́sʋ́. 18 Tsúfɛ́ ahá ámʋ odu á, megyí anɩ Wíe Yesu Kristo bʋdesúm. Amʋ́ ɔwɔ́lɩ laláhɛ bʋdesúm. Bapʋ́ amʋ́ ɔnɔwankɩ pʋ́ ahákanfʋ́ bʋna bʋdɛ ahá ánɩ́ bʋmeyín ɔlala mlɛ́. 19 Támɛ mlɩ mʋ́ á, ɔhagyíɔha lanú alɩá mlɩlapʋ́ mlɩ ɩwɩ há Kristo. Mʋ́ sʋ ɩbʋ mɩ ɔdwɛ, ansɩ́ dɛ mɩ́ gyi wankláán mlɩ sʋ. Támɛ ndekléá mlɩtɩ́ɩn ansɩ́, amlɩbɩ tɔ́á ɩbʋ alɛ́. Mlɩmáwa ɩbɩ lalahɛtɔ. 20 Bulu tɛ́há anɩ iwilwii. Ɩmɔ́ɔwa ɔpá á, ɔbɛ́tsa Satansʋ mántá ɔsʋlʋ́ʋ tántáántán, mlɛ́lɩɩ́ mʋsʋ.
Anɩ Wíe Yesu Kristo ogyíi mlɩ bʋalɛ, ɔlɩɩ mlɩ ɔma.
21 Mɩ́ bá agyʋ́má ɔyɔpʋ́ Timoteo dɛ́ mlɩ tsiá ha. Alɩ́ mɩ́ aba Yudafɔ Lukio mʋa Yason pʋ́ Sosipatro ɛ́ bʋdɛ mlɩ tsiá ha nɩ́.
22 Mɩ́ mlɩ píó Okristoyin Tertio ánɩ́ nɔwanlɩ́n ɔwʋlʋ́ ánfɩ há Paulo, ndɛ mlɩ tsiá ha.
23-24 Mɩ́ wóyí mʋ wie Gaio amʋ́ʋ́ ɔpasua ámʋ́ʋ́ bʋtefia mʋ wóyítɔ́ amʋ dɛ́ mlɩ tsiá ha. Erasto, ogyi wúlu kɔ́basʋ ɔkɩ́pʋ mʋa anɩ píó Kwartɔ ɛ́ bɛhá mlɩ tsiá.* Mʋ́tɔ́ yée 24 bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ: Anɩ Wíe Yesu Kristo ɔwáa awɩtɔlɛ ha mlɩ fɛ́ɛ́. Amen!
Paulo Bulu Kanfʋ́
25 Mlɩha akanfʋ anɩ Bulu! Mʋ ɔbɛ́talɩ́ tsʋn Yesu Kristo asʋ́n amʋ́ʋ́ nablɩ́ ámʋsʋ há mlɛ́lɩɩ́ kínkíínkín hógyitɔ. Ɔlɔpʋ ɔnɔkwalɩ anfɩ ŋáín tsú ɔyɩ́ ɔpá. 26 Séi mʋ́ á, alatsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ atɔ wanlɩ́nhɛ́sʋ lɛ́ mʋ́ ɔwan. Fɛ́ alɩá Buluá ɔbʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́ lahá ɔmá-ɔmá babɩ́ mʋ́, mɛ́nɩ ahá fɛ́ɛ́ bɔ́hɔ mʋ gyi, bú mʋ.
27 Bulu nkʋlɛ gyí Bulu. Mʋ nkʋlɛ bʋ́ʋ nyánsa. Numnyam ánɩ́ ɩlɛkanáa ɩtsʋ́ʋn anɩ Wíe Yesusʋ ɩtʋ mʋ brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́. Amen!

*16:23-24 Mʋ́tɔ́ yée 24 bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ: Anɩ Wíe Yesu Kristo ɔwáa awɩtɔlɛ ha mlɩ fɛ́ɛ́. Amen!