Ɔwʋlʋ́ Gyankpapʋá Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Korintofɔ
1
Mɩ́ Kristo Yesu sumbí ɔyɔpʋ́ Paulo ánɩ́ Bulu lɛ́tɩ mʋ apɛ́tɔ́ pʋ́ anɩ píó Sostene dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n.
Anɩdɛ́ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ Bulu ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Korinto wúlutɔ, Bulu lalɛ́ amʋ́, bwɛ́ amʋ́ mʋ ahá. Amʋ́a Kristo Yesu babwɛ́ kʋlɛ, fɛ́ anɩ Wíe Yesu Kristo asúmpʋ́á bʋbʋ ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́, Yesu Kristo gyí anɩ fɛ́ɛ́ Owíe.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Anɩa Kristo Ɩkʋlɛbwɛtɔ Oyúla
Ntɛdá Bulu pán brégyíbrɛ́, alɩá mlɩa Kristo Yesu kʋlɛbwɛ sʋ alawá awɩtɔlɛ há mlɩ. Tsúfɛ́ mʋ́ sʋ mlɩlanyá ɩwɩ tógyítɔ́tɔ́. Mʋ́á ɩdʋn gyí mlɩ tɔɩ́ pʋ́ mlɩ asʋ́nbɩ fɛ́ɛ́tɔ́. Ɩ́nɩ lasúná ánɩ́ asʋ́n ámʋ́ʋ́ anɩlɛ́bláa mlɩ tsú Kristo ɩwɩ ámʋ bʋ mʋ́tɔ́. Ɩ́nɩ sʋ ɔŋɛ́tɔ́ atokiehɛ́ kugyíkʋ mɛdɛ́ mlɩ hián séi ánfɩ mlɩhɩ́ɛ́ mlɩdɛ́ ɛkɛá anɩ Wíe Yesu Kristo obótsu ɔsʋ́sʋ́ ba bɛlɛ ɩwɩ ɔwan ɔkpa kɩ́ɩ anfɩ. Mʋ onutó ɔbɔ́wa mlɩ ɔwʋnlɩ́n yɔ́fʋn ɛkɛ ámʋ́ʋ́ ɔbɛ́sankí bá begyi anɩ asʋ́n ámʋ, mɛ́nɩ asʋansʋ méetsiá mlɩ ɩwɩ. Ɔnɔkwalɩpʋ Bulu gyí. Mʋlɛ́tɩ mlɩ ɔbɛ́ɛ, mlɩa mʋ Bi, ogyi anɩ Wíe Yesu Kristonyɔ mlɩbɔ́bwɛ kʋlɛ.
Ɔpasua Ámʋtɔ Ɩkʋlɛmábwɛ́
10 Apíó, nɔpʋ́ anɩ Wíe Yesu Kristo kókóli mlɩ ánɩ́ mlɩ fɛ́ɛ́ mlɩbwɛ́ɛ kʋlɛ, mɛ́nɩ mlɩmɛ́ɛdasaɩ́n. Mlɩha mlɩ agywɩɩn ɩbwɛ kʋlɛ mlɩ asʋn blɩ́hɛ́ kugyíkʋtɔ. 11 Mɩ́ apíó, tɔ́á sʋá ndɛ asʋ́n ánfɩ blɩ́ gyí, akʋá botsú Kloe abusuantɔ babláa mɩ bɛɛ, asʋ́n bʋbʋ mlɩ nsɩnɛ́. 12 Bɛblɩ́ bɛɛ, mlɩtɔ akʋ mlɩaa, “Paulo anɩbuo.” Abambá bɛɛ, “Apolo anɩbuo.” Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Petro, bʋtɛtráa tɩ mʋ Kefa anɩbuo.” Akʋ ɛ́ bɛɛ, “Kristo anɩbuo.” 13 Nfɩ́tɛ mlɩ, beye Kristotɔ? Paulo bɛda mántá oyikpalíhɛ amʋsʋ há mlɩ, ntɛ́ɛ mʋ dátɔ́ bɔbɔ mlɩ asú?
14 Nɛdá Bulu ɩpán ánɩ́ Gaio mʋa Krispu ɔma a, mmɛtrá bɔ mlɩtɔ ɔkʋkʋ asú. 15 Mʋ́ sʋ ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ blɩ́ ɔbɛ́ɛ, mɩ́ ɩdátɔ́ nɔbɔ mʋ asú. 16 Ké! Nakáɩ́n, nɔbɔ Stefana mʋa mʋ wóyítɔ́ ahá ɛ́ asú. Amʋ́ ɔma a, mmɛ́ɛkaɩ́n ánɩ́ nɛtrá bɔ ɔhaa asú. 17 Kristo mɔ́wa mɩ́ ahá asúbɔ. Mboún ɔbɛ́ɛ, mbɛda asʋn wankláán ámʋ ɔkan. Megyí ɔnɔwankɩ pʋ́ anyánkpʋ́sa agywɩɩn nɔ́pʋblɩ́ mʋ́, tsúfɛ́ nɩ́ nɔpʋ́ mʋ́ blɩ́ mʋ́ á, túmi kʋkʋʋkʋ ɩmɛ́ɛtrá tsiá Kristo oyikpalíhɛ amʋtɔ.
Bulu Túmi Pʋ́ Mʋ Nyánsa
18 Anɩ Wíe Yesu oyikpalíhɛsʋ lowu ɩwɩ asʋ́n ámʋ igyi mimlála há ahá ánɩ́ bʋdɛhɩ. Támɛ igyi Bulu túmi há anɩ ahá ánɩ́ Bulu dɛ́ nkpa ánɩ́ ɩtamatá ha. 19 Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n wá Bulu asʋ́n ámʋtɔ bɛɛ,
“Néyintá anyansapʋ nyánsa.
Mmɔ́ɔhɔ amʋ́ agywɩɩn wankláán kʋkʋ.”
20 Nɩ́ igyi alɩ á, mʋ́mʋ́ ntɔ onyansapʋ gyí? Ntɔ Mose mbla osunápʋ́ gyí? Ɔyɩ́ ánfɩtɔ nwɛ́ɛn agyípʋ́ mɛ? Ɔyɩ́tɔ́ ansɩtɩ́ɩn mɛ́, imegyí mimlála Bulu ansɩ́tɔ́?
21 Bulu lɔ́pʋ mʋ onutó nyánsa bwɛ́ mʋ́. Nyankpʋsa mɛ́ɛtalɩ́ pʋ́ mʋ nyánsa bɩ́ mʋ ɛkɛkɛɛkɛ. Mʋ́ sʋ alapʋ́ anɩ mimlá ɔkan amʋ́ʋ́ anɩdɛ́da ámʋ hɔ ahá ánɩ́ bahɔ mʋ gyi nkpa. 22 Tsúfɛ́ osúna ánɩ́ itsú Bulu wá Yudafɔ bʋtekleá bɔ́pʋbɩ́ ánɩ́ asʋ́n ámʋ bʋ mʋ́tɔ́. Griikifɔ ɛ́ á, nyánsa bʋtekleá bɔ́pʋbɩ́ ánɩ́ ɩbʋ mʋ́tɔ́. 23 Mʋ́ sʋ nɩ́ adá ɔkan anɩaa, bɛda Kristo mántá oyikpalíhɛsʋ á, ɩtɔkʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ Yudafɔsʋ, igyi mimlála ɔmá bámbásʋ́fɔ ɛ́ ansɩ́tɔ́. 24 Támɛ ahá ánɩ́ Bulu lalɛ́, bʋgyi Yudafɔ pʋ́ Griikifɔ mʋ́ á, Kristo gyí Bulu túmi kpɔnkpɔntɩ pʋ́ mʋ nyánsa há amʋ́. 25 Tsúfɛ́ Bulu mimlála igyi ansɩtɩ́nla dʋn nyankpʋsa nyánsa. Mʋ pɔ́n ɛ́ kʋ́ráá dʋn nyankpʋsa ɔwʋnlɩ́n.
26 Apíó, mlɩkaɩn alɩá mlɩgyí brɛ́á Bulu lɛ́tɩ mlɩ. Ahá bʋtamabú mlɩ ɔdʋdʋɔ ánɩ́ mlɩlɛ́tɩn ansɩ́. Mlɩ ɔdʋdʋɔ mlɩmégyí ɩwɩ anyapʋ́, ɔdʋdʋɔ ɛ́ bʋmotsú abusuan kpikplitɔ. 27 Bulu lɛ́lɛ ahá ánɩ́ bʋma nyánsa ɔyɩ́ ánfɩtɔ, mɛ́nɩ ɔbɔ́pʋ amʋ́ sʋ́pa atɩansɩpʋ. Ɔlɛlɛ ɔyɩ́ ánfɩtɔ apɔ́npʋ ɛ́, mɛ́nɩ ɔbɔ́pʋ amʋ́ wá awʋnlɩ́npʋ́ pɛ́lɩtɔ. 28 Ɔlɛlɛ ahá ánɩ́ obú ma amʋ́sʋ́, pʋ́ amʋ́á bʋma labi kʋkʋ ɔyɩ́ ánfɩtɔ, mɛ́nɩ ɔbɔ́pʋ amʋ́ wá amʋ́á obú bʋ amʋ́sʋ́ pɛ́lɩtɔ. 29 Ɔlɔbwɛ mʋ́ fɛ́ɛ́ alɩ, mɛ́nɩ ɔhaa móotsu ɩwɩ mʋ ansɩ́tɔ́. 30 Bulu sʋ mlɩa Kristo Yesunyɔ mlɩlabwɛ́ kʋlɛ, alapʋ́ Kristo bwɛ́ anɩ nyánsa. Mʋlátsú anɩ ánɩ́ anɩ asʋ́n da ɔkpa mʋ ansɩ́tɔ́, alabwɛ́ anɩ mʋ ahá. Alahɔ anɩ lɛ́ lakpan nkpábitɔ, há anɩlagyi ɩwɩ. 31 Mʋ́ sʋ fɛ́ alɩá Bulu asʋ́n ámʋ lɛ́blɩ́ á, “Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbɛ́ɛ, mótsu ɩwɩ á, ɔpʋ́ʋ tɔ́á anɩ Wíe labwɛ́ tsu ɩwɩ.”