2
Na pukuna God te vaheghau na vola vaolu eni ke, kau sani sokoi na lei nilabu ni ghanaghana dika mana pegopego. Bei nia sori te vaghaa tau maemane, keri ge rana vure kara holohabaghau. Bei ghaghana pa kau bosadikalaa ahei. Te vagha na meomeo tara vahua, te liona ngangata na susu ke, ighau kau liona ngangata na bosana God. Aeni te vagha na susu tarunga, ge kau nia totolo me ke vavolaghau. Kau gonia te vagha eni na pukuna tau righia tua ivei te vagha na utona Lord tana volamiu. Buka Linge 34:8
Christ te vagha na vatu ngasi te loghoa na vola
Tau mai ta Lord Jesus Christ. Gaia te vagha na vatu te mava ngangata ta nina Valetabu God, hauva me loghoa so na vola. Tara nia sika na lei tinoni, hauva ma God te vilia me mava ngangata tana matana. Mi taeni ighau ghua te vaghaghau na lei vatu tara loghoa na vola. God te kisughau ge kau nina Valetabu nia nina maana na Tarunga Tabu. Mana hava ghua iga, ighau ra nina mane gehegehe God, mau nia hevei na sukaghi tarunga te liuliona gaia, na pukuna Jesus Christ. Te vagha te tughunia tua na Gegere Tabu,
“Inau tu talua na vatu ngasi i Jerusalem* Jerusalem Tana balu ni bona ilokana na gegere tabu, na ghanaghana ilokana Jerusalem te tughua rana vure ni God pe na holohoru.
Mi nau tu vilia tua na vatu ngasi keri, ge ke haba vule vaa.
Ma hei keba taluutunia ke,
Me ke mua ghoi dikalio.” Isaiah 28:16
Eo, God te talumavaghau tau taluutunia. Hauvaa, ma hei te mua lavipangotia gaia ke, na Gegere Tabu te bosa vania,
Na vatu ngasi tara ngelea na lei manekisu vale,
Gaia te ghoi mai puku ni vatu ngasi. Buka Linge 118:22; Matthew 21:42
Me bosa ghua na Gegere tabu,
“Aeni gaia na vatu te nera na lei tinoni ge ra sarikiba,
me nera ghua ge ra tumuhoru.” sarikiba ... tumuhoru Na ghanaghana ilokani, na pukuna rana vure tara mua taluutunia Jesus ke, tara sarikiba mara tumuhoru tana didira na taluutuni. Righia Isaiah 8:14
Tara saisarikiba ge ra tumuhoru na pukuna tara mua rongovi taonia na bosana God. Na tumuhoruadira tara gonia te taonia nina padalaghi God vanira.
Hauvaa mi ghau ke na ovu ni tinoni God te vilighau. Mi ghau ghua na ovu ni mane gehegehe ni kinakabuna God, mau nina kema tabu God, mau nina vure tabu te loghoghau. God te vilighau ge kau bosatatea vanira na lei tinoni na lei totobo uto God te nei. Gaia te va holohorughau mai tua tana pungi mai ta nina marara te utoutoa. Isaiah 43:20-21 (LXX); Buka Rughuhoru 19:6; Eruani Vetena 4:20; 7:6; 14:2; Titus 2:14; Isaiah 9:2 10 Tana lei bona te padi, tau mua nina tinoni God, mi taeni vaho ge au nina tinoni. Mi tana bona te padi tau mua lavia mua nina veiarovi God, mi taeni vaho ge God te arovighau mi ghau tau lavia nina veiarovi. Hosea 2:23
Na nilabumiu rana taluutuni kau taonighi mughua, sakai vamua tau vahaghitaili tana volamiu
11 Ighau rana taluutuni tu dolovighau, na pukuna na maramana eni te mua puku ni komuda ke, inau tu bosa papara vanighau ge kau bei taonighi na lei ghanaghana dika ni huli, na pukuna tara nia pepo kolu na tarungamiu. 12 Kau kabu maemane haia igobudira rahei tara mua taluutunia God. Keri ke, sakai vamua kara ba hurughau tau lutu hahi ke, igeva kara righia ta nimiu nilabu uto, ma kara holohabaa God tana bona ke ririu na tobadira.
Kau nira kikinima rana mane nagho
13 Ma Lord te liona ge kau taonira rahei tara vunaghi pungisighau tana maramana eni, haba vaa na Vunaghi Haba ni Rome, te vunaghi pungisira na lei vure udolu. 14 Mana vunaghi haba te vilira rana vunaghi nagho, keri ge kau taonira ghua. Na vunaghi haba te nira vetena ge kara torora rahei tara lutu hahi, mara holoutora tara lutu maemane. 15 God te liona ge au gonighi na lei totobo uto keri ge kau betora tara bule, tara bosadikalaghau. 16 Kau kabu te vagha tau mahebo tua. Ma nimiu na kabu mahebo keri ke, e mua vatei rerebe ge kau lutua sono na gehegehe dika. Au maheboa tua tana volamiu te vagha tau seka vania God. 17 Kau talumavara na lei tinoni soko, ma kau dolovira na lei sopa tinoni taluutuni. Kau mataghunia ma kau holohabaa God, ma kau nia kikinima ghua na Vunaghi Haba ni Rome.
Kau taonia na nilabuna Christ tana bona kau vahaghitaili
18 Ighau rana seka, kau taonia na bosana na vunaghimiu, ma kau talumavara. Na balu vunaghimiu tara uto mara nei na lei uto vanighau, mana balu tara nei na hava te dika vanighau. Kau taonira mughua na lei vunaghimiu udolu. 19 Ma ge kau kabu rurughu ta nimiu na vahaghitaili na pukuna tau ghilala aeni na hava God te liona ke, God ke vautoghau. 20 Kau mua loghoa siki holouto vania God ge ta kau kabu rurughu tana bona tara labughau na pukuna tau gehegehe hahi. Me ke vagha kau vahaghitaili tana bona tau gehegehe uto ma kau kabu rurughu ke, ma God ke vautoghau. 21 God te hologhau ge kau vahaghitaili te vagha keri, na pukuna Christ te vahaghitaili vanighau, me tatea na nilabu ge kau taonia. 22 Christ te mua palugha gaia, me mua pegoa ahei. Isaiah 53:9 23 Mi tana bona tara bosa dikalaa gaia, Jesus te mua bosatughu nia na bosa dika. Tana bona tara vahaghitailia, gaia te mua bosaa ge ke lavitughu. Gaia te lubatia God ge ke righitaonia, na pukuna God ke detera na lei tinoni taonia na nilabu te maemane. Isaiah 53:7 24 Ma gaia heghena te holatighi na lei paluda tana hulina tana ghaivavala, ge ka tatavahale tana paluda, ma ka kabu vania na nilabu te maemane. Na lei paena Jesus tara va maemaneghau tana matana God. Isaiah 53:5 25 Te padi tua ka, tau havukaghi vaghara na lei sheep. Mi taeni tau ririu pulohi mai ta nimiu na righitaoni sheep, te righitaonia na tarungamiu. Isaiah 53:6

2:3 Buka Linge 34:8

*2:6 Jerusalem Tana balu ni bona ilokana na gegere tabu, na ghanaghana ilokana Jerusalem te tughua rana vure ni God pe na holohoru.

2:6 Isaiah 28:16

2:7 Buka Linge 118:22; Matthew 21:42

2:8 sarikiba ... tumuhoru Na ghanaghana ilokani, na pukuna rana vure tara mua taluutunia Jesus ke, tara sarikiba mara tumuhoru tana didira na taluutuni. Righia Isaiah 8:14

2:9 Isaiah 43:20-21 (LXX); Buka Rughuhoru 19:6; Eruani Vetena 4:20; 7:6; 14:2; Titus 2:14; Isaiah 9:2

2:10 Hosea 2:23

2:22 Isaiah 53:9

2:23 Isaiah 53:7

2:24 Isaiah 53:5

2:25 Isaiah 53:6