2
Na tarai te utuni
Ma vanigho a Titus, ko talutatea na vata ni nilabu te ulaghana na tarai te utuni. Ko taraira rana manerau ge kara naunaua na nia bati na hulidira, ma kara loghoa na ghanaghana mava tana matadira na vure, ma kara kabu manaha. Kara loghoa na puku ni taluutuni te mava mete laga, ma ge ke vonughia nia ghua na dolo mana vadangitai. Mete vagha ghua keri, ko taraira rana vinekamarau ge kara kabu taonia na voladira te vaghara tara nia kikinima Lord. Ge kara bei tona kolili na tutugu dikalaadira rahei, ma kara bei inu bulebule. Hauva ka, ma kara taraira na lei tinoni nia na hava te uto. Rana vinekamarau tara ulaghadira na talutate nilabu vanira rana vinekama vaolu nia na doloviadira taudira mana daledira, ma kara kabu manaha, ma kara marabu, righitaoni utoani na valedira mana didira na binaboli, lutu uto, ma kara talutatea didira na ghanaghana mava vanira taudira. Kara ba nei taonighi na lei totobo raini ke, me ke mua ghoi koengelea ghua ahei na bosana God.
Mete vagha keri ke, ko bosa patupatura rana garimane vaolu ge kara kabu manaha tana voladira udolu. Mi ghoe heghemu mughua ko gonighi na lei vata ni lutu te uto ke, ge ke vavaghaha vanira rana garimane vaolu raini. Ko talutatei nia na nilabumu ge ko ghanaghana mavaa na tarai te utuni, mo ko nighi tarai na lei ghanaghana te utuni ge ke bei nia hughu gea ahei. Ma ge ahei ke liona na hughuhughuamu ke, ke nia maa na pukuna te mua loghoa siki ghanaghana ni huruamu nia.
Rana seka,*Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni vetena vamua. kara rongovi taonira mughua rana vunaghidira nia na nilabu udolu ke va togotogoa na liodira. Kara mua hughuhughura, 10 ma kara gitora. Hauva ka ma kara tatei vaso didira na kabu maemane ge rana vunaghidira kara taluutunira. Ge kara nei na Rongorongo Uto nina God na Vavolada ke nia ghaugharugha tana lei levu soko vanira rana voo.
11 Ighita ka kabu tana halautu eni na pukuna na sonihalavu nina God te talutatea, me nia hevei na vola maurihali vanira na lei tinoni udolu. 12 Mana pukuna God te dolovighita, ge bosai vanighita tua ge ka sanighi na lei ghanaghana meto ni maramana mana ghanaghana dika ni huli. Ka nia kabu tana maramana ni tangohahi eni ka nia bati na hulida, ma ka nei vaso na hava te maemane ma ka nia kikinima God, 13 mi tana bona ta pitudilaa va na rughuhoruana mai dida haba God Jesus Christ te vavolaghita me ke nia oli mai ghua nina rongoragha mana lada. 14 Me nia hevei tua na volana ge ke vavolaghita tana lei vata ni palu soko. Te nea eni ge ke vamarabughita, me ke neghita ge ka nina tinoni lologho, tara liona ngangata na taoniana na hava te utuni. Buka Linge 130:8; Buka Rughuhoru 19:5; Eruani Vetena 4:20; 7:6; 14:2; 1 Peter 2:9
15 Ko nighi tarai raini mo ko kerisaghinira nimua na tinoni na taoniani, mo ko taghaora kara ba hahi gea. Ighoe to loghoa na maana na neani raini, ge ko bei lubatia rahei ge kara nighi murilio na bosamu.

*2:9 Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni vetena vamua.

2:14 Buka Linge 130:8; Buka Rughuhoru 19:5; Eruani Vetena 4:20; 7:6; 14:2; 1 Peter 2:9