3
Gonia na hava te uto
Talutate utoa vanira nimua na vure taluutuni, ge kara taonira ma kara talumavara arahei tara righitaoni mara huhuli tana gavumane mana komu. E mava ngangata vanira ge kara taotaoni haia, ma kara gonigonidilaa na taoniani na hava te uto mete maemane. Kara bei ghoi bosa dikalaa gea siki sakai ma kara pilu pungisira heghedira tana hughuhughu. Lavia na lio beto ma kara talutatea na nilabu ni talumuri vanira na lei tinoni.
Tana lei bongi te padi mai tua, ighita ta bule ma mua taotaoni bosa. Na balu tara hahi laghinighita mana lei vata ni ghanaghana te meto, mana lei nilabu te dika tara vunaghi pungisia na volada. Mana nilabuda tara meto mara vevehe. Ighita ta nia sika na vure keha ma gaira ghua tara nea vanighita te vagha. Hauvaa, God na vavolada te talutatea vanighita anina veiarovi mana dolo te sule ngangata. God te vavolaghita, na mua pukuna na lei totobo uto ta gonighi, mana pukuna vamua nina veiarovi vanighita. God te vamarabughita tana lei paluda me va heghita na vola vaolu. Me nea nia eni te vaheghita mai nina Tarunga Tabu. God te kolava horua mai na Tarunga Tabu i vuvungada ge ke lutu laga ilokada, na pukuna na hava Jesus Christ na vavolada te gonia vanighita. Sakai vamua ighita ta mua ulaghada, ma God te dete maemaneghita na pukuna anina dolo te sule ngangata. Mi taeni ighita ta ghilala God ke heghita na vola kasila. Na lei ghanaghana raini tu bosai vanigho ke, ara utuni udolu. Me vagha keri ke, mu nongigho ge ko nighi tarai na lei totobo raini, ge na lei tinoni tara taluutunia God kara gonighi na lei totobo uto haia. Na lei ghanaghana raini ke, ara uto me ke va hangara na lei vure soko.
Ririu keha tana lei tinoni tara naunaui na lei vata ni tutugu bulebule mara nia hughuhughu na vaovaoto, me haba va na hughuhughu mana veilalabui taonia nina vetena Moses. Na lei totobo raini ke, e taho siki totobo uto kau ghoi sodoi ga. 10 Ge siki sakai i ghobumiu ke vuivunia na vokavoka ke, vahea na vuivuni me ruani na kokoe papara. Murina keri ke, mo ko ririu keha itatana na tinoni vagha eni. 11 Na vure te vaghara kiri ke, ara ririu keha vania na hava te utuni. Ma gaira tara ririuoli vania na dika, mana nilabudira te tatea gaira tara mua kabu maemane.
Nina bosa sosoko Paul
12 Inau tu ghanaghana ge ku nia vetena gatu a Artemas pa Tychicus vanigho. Tana bona siki sakai itadira ke gatu saravigho ke, tabotabo sule ngangata ge ko mina mo ko va sodou i Nicopolis. Inau tu ghanaghana ge ku ghahau i kakeri tana bona ni ara. Gehegehedira 20:4; Ephesus 6:21-22; Colosse 4:7-8; 2 Timothy 4:12 13 Tabotabo ge ko hangara nia na balu totobo itadira na kao a Zenas, na mane righitaoni vetena, maia Apollos. Righikalei na balu totobo te manani ko hangara nia. Gehegehedira 18:24; 1 Corinthians 16:12 14 Rana taluutuni tana koukomu lau i Crete kara naunaui ge kara gonighi na lei totobo uto vanira rahei te manana na hangadira. Keri ge kara bei kabu lee vamua.
15 Na lei taluutuni udolu iani tara nia vetena vanigho gatu adidira bosa ni holouto. U nongigho ge ko vahera nimami na bosa ni holouto vanira na lei tinoni taluutuni tara dolovighai.
Anina sonihalavu God ke kabu haia itamiu.

3:12 Gehegehedira 20:4; Ephesus 6:21-22; Colosse 4:7-8; 2 Timothy 4:12

3:13 Gehegehedira 18:24; 1 Corinthians 16:12