Na Gegere
nina Paul na Tabu vania
Philemon
?Na Hava te tughunia igaa?
Philemon na mane nagho itadira rana taluutuni ni Colosse, me loghoa na seka na ahana Onesimus. Gaia na seka te ghogho sania Philemon, me va sodoa Paul, tana bona Paul te ghahaa tana vale pipiti. Ma Onesimus te taluutunia Christ na pukuna nina ladavaghi a Paul. I lokana na gegere eni, Paul te nongia Philemon ge ke holopangotia Onesimus. Ke holopangoti olia te mua vaghaa na seka vamua, hauva te vagha ghua na hoghona tana holohoru.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Nina bosa holopangoti Paul (1:1-3)
Nina holouto mana kokoeliulivuti a Paul vania Philemon (1:4-7)
Na bosa ni nongi ta Paul (1:8-22)
Nina bosa sosoko a Paul (1:23-25)
1
Nina bosa holopangoti Paul
Inau a Paul tu ghahau ilokana na vale pipiti, na pukuna tu nia tarai na volana Jesus Christ, maia ghua na hoghoda Timothy te ghahaa ghua tana komu eni.
Iroghai toro gegere vanigho Philemon, na kulamami mana ghamami na lutu kolu, maia ghua na holohoru tara kokoeliulivuti tana valemu. Moro gegere ghua vanira Apphia, te vagha na vaivineda na pukuna ta loghoa sakai na vata ni taluutuni, ma Archippus, te vagha na malaghai vania Jesus Christ kolughai. Colosse 4:17 Moro kokoeliulivuti vania God a Tamada maia Lord Jesus Christ koro vaheghau na sonihalavu mana mabo.
Nina holouto oli mana kokoeliulivuti a Paul vania Philemon
Philemon, tana bona tu kokoeliulivutigho, inau tu holoutoa God haia, na pukuna tu rongovia nimua na taluutuni tatana Lord Jesus, ma nimua na dolo vanira nina lei tinoni udolu a God. Tana bona to padalaghi kolura rana vure ta nimua na taluutuni tatana Jesus ke, mi nau tu kokoeliulivuti ge ko ghilalai na lei totobo te uto Christ te vaheghau. A hoghogu, inau heghegu tu loghoa na togotogo sule mana patupatu ta nimua na dolo, na pukuna nimua na talunilabu uto ke va maumaurighi na tobadira nina tinoni a God.
Na bosa ni nongi ta Paul
A keri na pukuna ge u nongi ngangatagho ge ko gonia siki totobo vaniu. Na pukuna inau nina manevetena Christ, ge u tangomana ge ku kurutigho, mo ko gonia na totobo eni na pukuna te manana ge ko gehetia. Hauva, na pukuna a dida na dolo, inau ku huatigho vamua. Ma ge ko gonia na hava ku nongigho nia na pukuna inau a kulamu a Paul, tu tonikama tua, mi taeni gaia te ghaha ilokana na vale pipiti, na pukuna tu nia tarai na volana Jesus Christ. 10 Ma nigua na nongi ke, ko talutate nilabu ni veiarovi vania Onesimus, nimua na seka.* Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni vetena vamua. Tu ghanaghana ke, ma agaia te vagha na puku ni dalegu, na pukuna nigua na ladavaghi ani tana vale pipiti ke, te taluutunia Jesus. Colosse 4:9 11 Onesimus Onesimus Na ghanaghana ilokana na ahana Onesimus ke, tinoni hahanga. eni ke, e vagha te mua hangagho na pukuna te sogha polo itamua tana bona te padi, mi taeni ke, me te ghoi tangomana ngangata tua na hangaada iroghita udolu. 12 Inau tu dolovi ngangataa a Onesimus, mi nau tu nia vetena oli gatu vanigho.
13 U liona ngangata na righitaoniana iani tagua tu kabu pipiti ga, na pukuna tu nia tarai na rongorongo uto, ge ke va hangau me ke tughugho. 14 Mu mua liona na gehetiana na ghanaghana eni murina nimua na ghilala ighoe. Mu mua liona ge ko hahanga na pukuna ku kurutigho gea, me ke ba liuliomu mughua ighoe. 15 Ke ba vagha God te lubatia tua Onesimus me ke ghoi rughuhoru sanigho ghua na pile bona, ge ko ghoi hola oli kasilaa mai. 16 Itaeni te mua seka vamua agaia. Ma gaia ghua te hoghomu na pukuna te taluutunia Christ. Tu dolovi ngangataa Onesimus, me haba vaa nimua na dolo vania ighoe, na pukuna Onesimus na seka mana tamahoghoni tatana Lord.
17 Ma Philemon, inau tu ghilala tua, to ghanaghanau ge ku ghamua na udu ke. Na pukuna eni, mo ko vahea ghua Onesimus na vata ni holopangoti ko ba heu inau tana bona ku mai. 18 Ma ge ke va vahaghitailigho ta siki hava, pe ke gitoa siki nimua totobo ke, mo ko bosai vaniu mai inau na mateni. 19 Inau a Paul, tu gerea eni tana gegeregu heghegu, “Inau ku ghoi pelu olighi!” Mo ko mua ponolio ge to kaukauligha itagua tana bona tu hangagho ge ko taluutunia Christ! 20 Eo hoghogu, ko nea na hava tu liomu nia vania Onesimus. Ko nea eni vania a Lord. Mana pukuna iroghita koro taluutunia Christ, ko nea eni mu ku nia togotogo.
21 Inau tu gerea na gegere eni taeni, na pukuna tu ghilala ge ko nea te vagha tu nongia, pe ke au vaa ghua. 22 Philemon, ko gonidilaa ghua vaniu na voki na pukuna tu ghanaghana dilaa God ke bosa tughui nimiu na kokoeliulivuti ge ke talagu na olingiamiu gatu.
Nina bosa sosoko a Paul
23 Epaphras te vahegho nina lei holouto. Gaia te ghaha koluu ilokana na vale pipiti na pukuna te nia tarai ghua na volana Jesus Christ. Colosse 1:7; 4:12 24 Ma Mark, ma Aristarchus, ma Demas, ma Luke, ghagua na lei lutu kolu, tara vahegho ghua didira lei holouto. Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Colosse 4:10, 14; 2 Timothy 4:10-11
25 Anina sonihalavu a Lord Jesus Christ ke kabu itamiu.

1:2 Colosse 4:17

*1:10 Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni vetena vamua.

1:10 Colosse 4:9

1:11 Onesimus Na ghanaghana ilokana na ahana Onesimus ke, tinoni hahanga.

1:23 Colosse 1:7; 4:12

1:24 Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Colosse 4:10, 14; 2 Timothy 4:10-11