Vanira Na Vure Taluutuni ni
Colosse
Na Tabu Paul te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Paul na manevetena kolua na hoghona Timothy toro gerea na leta eni vanira rana taluutuni i Colosse, na komu sule tana bubulo i Asia. Paul te mua vuivunia na holohoru keri, mi tana bona te rongovira rana taluutuni tara kabu ngasi ta Christ ke, me togotogo sule (1:3-7; 2:6-7). Epaphras na mane te ghaha iga, te bosa lada vanira rana taluutuni na Rongorongo Uto nina Jesus Christ (1:7; 4:12-13). Mi tana bona Paul te gerea na leta eni, Epaphras te ghaha tana vale pipiti kolua Paul (1:14; 4:3, 10, 18; Philemon 1:23).
Subo rana taluutuni tara mua Jew (1:27), mana balu tara taonia na tarai te mua utuni. Rana manetarai sorisori tara bosa, ‘Ko ba liona taonia God ke, ko holohabara na lei tarunga vetena mana lei maana ni tarunga sarana (2:18, 23), ge ko mua ghanighi na lei vata ni vanga (2:16, 20-21), mo ko holai balu na Bongi Tabu (2:16).
Na pukuna eni Paul te patupatura rana taluutuni ge ra ghilalaa Christ te ghaha i kokou kolua God me vunaghi pungisira na lei maana ni tarunga sarana (3:1). Keri ke, kara holohabaa mughua Christ vamua.
Na lei Ghanaghana Mava Ilokana na Gegere Eni
Nina bosa ni holopangoti Paul (1:1-2)
Nina na holouto mana kokoeliulivuti a Paul (1:3-14)
Na nilabuana mana lutuana a Christ (1:15-2:19)
Na vola vaolu itatana Christ (2:20-4:6)
Nina bosa sosoko Paul (4:7-18)
1
Nina bosa ni holopangoti Paul
Inau a Paul, God te viliu ge ku nina manevetena a Christ * Christ Tana leu ni Jew - na Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure. Jesus, maia hoghoda Timothy.
Toro gegerei vanighau, nina na vure tabu a God i lokana na komu sule i Colosse - dida na tamahoghoni Tamahoghoni na mane mana vaivine udolu ilokana na bosa eni. ta nia liosakai tatana Christ.
Toro kokoeliulivuti haia vania God tamada ge ke vaheghau na sonihalavu mana mabo.
Nina na holouto mana kokoeliulivuti a Paul
Mi tana bona toro kokoeliulivutighau, iroghai toro holoutoa God a tamana dida na Lord Jesus Christ, na pukuna iroghai toro rongovia tau taluutuni itatana Jesus Christ mau dolovira nina vure God udolu. Ighau tau nei raeni na pukuna ighau kau pitudilai na lei vatei holouto God te gonidila vanighau i kokou, mau righighi va inagho na lei togotogo ni kokou te vagha tau diki ghaghua iga bona tau vuivuni ni rongoviana na utuni tana Rongorongo Uto. Ma gaia so tua na rongorongo ia eni te mai vanighau ighau ke, te rughuhoru vanira na lei vure tana maramana talighu. Me te tughui na lei vola ivei mi vei, te vagha ke nia tughu na volamiu tana bongi ia vaho tua keri tau vuivuni ni rongoviani mana ghilala vakale utoana na utuniani nina na puku ni veidolovi God vanira rana tangohahi. Epaphras, nimami na puku ni tinoni toro lutu kolua, toro puku ni dolovi utoana, agaia te lavi rughuhorua vanighau gatu na rongorongo uto. Agaia nina puku ni tinoni taluutuni a Christ ma gaia te hangaghau te tughughai iroghai. Colosse 4:12; Philemon 1:23 Agaia te bosaa vanighai nia na dolo te va heghau na Tarunga Tabu.
Mi roghai toro tona haliu sono na kokoeliulivutiamiu, vuivuni tana bona toro vuivuni ni rongoviamiu. Iroghai toro nongia a God ge ke va heghau mai na lei ghilala udolu nia na hava te liona na goniana tana volamiu, moro nongia God ge ke heghau na lei manaha udolu tana Tarunga Tabu. 10 Keri ge tana vola tau ghahaghau iga ilokana, ke talumavaa me ke liuliona haia Lord, ma kau tona haliu haia na goniani na lei gehegehe te uto. Keri ge ighau kau naunaua ge kau ghilala utoa God. 11 Mi roghai toro kokoeliulivuti ghua ge ke va lagalaga ghau nia nina na maana te rongoraghagha, ge kau loghoa na kabu rurughu mana vadangitai tau liona, ge ke vonughighau nia na togotogo. 12 Kau holoutoa haia God tamada na pukuna te lubatighau, ge kau tunuvagha tana lei totobo lologho didira nina vure tabu God tara kabu tana marara. 13 Ma gaia te vavolaghita ta nina na righitaoni na tinoni te righitaonia na kinakabu ni pungi, me lavihagheghita vaa ta nina na kinakabu na puku ni dalena te dolovia. 14 God te huiolighai nia na mateana dalena me talukehai na lei paluda. Ephesus 1:7
Christ te haba vule Balu na vure tara ghanaghana na lei tete raini ke, na hymn tana vuivunina na holohoru.
15 Christ, ta vaevanea, na puku ni marena God
ta mua vaevanea nia na matada.
Agaia Christ na kamanagho te vola tua
i naghona keri ge gonighi na lei totobo udolu God.
Ma Christ te haba pungisighi tua
na lei totobo udolu.
16 Christ te gonighi na lei totobo
i kokou mi ani pari.
Agaia te gonighi na lei totobo ta vaevanei
maia na lei totobo ta mua vaevanei
- rana tarunga tara loghoa na maana, lei tarunga tara huhuli,
lei kinakabu, maia rana lei vunaghi.
Keri ke, God te gonighi na lei totobo soko kolua Christ
ma vania Christ.
17 Agaia Christ te vola tua
i naghona ge ara puputu na lei totobo soko
ma gaia a Christ te tabe kolui
na lei totobo gogoni udolu.
18 Christ te vunaghi pungisia na holohoru
te vagha na ulu te vunaghi pungisia na huli.
Agaia Christ na vuivuni
tadira kara tughuruoli tadira tara mate.
Keri ke, ma Christ te haba pungisighi na lei totobo soko. Ephesus 1:22-23
19 Ma God ta nina liuliogha te liona na ghahaana itatana Christ,
vaho ge ro sakai sonikolu tana nilabudira.
20 Itatana na Dale, God te sonikolu olighi na lei totobo soko
itatana heghena,
Me nea na mabo nia lei totobo soko
i kokou mi ani pari
nia na ghanaghana ni ghabuna na Dalena
tana kouna na ghaivavala. Ephesus 2:16
21 Te padi tua ighau tau kabu vaghara na lei vure tara kabu sagauvi ngangataa God. Ighau tau levunimate vania, na pukuna tau kabu vilivoka itatana, nia nimiu na lei ghanaghana mana gehegehe dika. 22 Hauva ka, mi taeni a God te laviolighau vaghara rana kulana. Agaia Christ te nea eni nia na mateana kouna na ghaivavala nia na hulina heghena. Na pukuna eni ke, agaia Christ te lavihagheghau mai tana puku ni matana God, mi ghau tau tabu maia te taho siki pagu itamiu kara hurughau nia te vagha tau tughuru inaghona gaia God, me te mua ghaha siki hahi tamiu. 23 Ma kau tona haliu na taluutuniana na Rongorongo Uto ma kau tughuru ngasi lokana. Bei lavikeha gea nimiu na pitudila tana lei ghanaghana te utuni, tau lavia tana bona tau rongovia na Rongorongo Uto. Na Rongorongo Uto eni tara ladavaghinia tua talighutia na maramana, mi nau a Paul te viliu tua a God ge ku ladavaghinia.
Nina lutu Paul vania na holohoru
24 Inau tu nia togotogo tana bona tu nia vahaghitaili na huligu vanighau mi nau tu sokolaghinia na hava te ghanaghana olia ta nina na vahaghitaili a Christ vania na holohoru, te vagha na hulina. 25 Ma God te vaheu mai na righitaoni ni lutu vaniana ta nina holohoru, nia na ladavaghiniana nina na Rongorongo Uto udolu vanira tara mua Jew. 26 Na rongorongo eni God te mua tughuni kaekalea na balu na togha ni niulu te padi mana lei vavata tara ghahara mai te padi tua. Hauva itaeni God te tughunitatea vanira nina na vure tabu heghena. 27 Me te liuliona God ge ke bosaa vanira nina vure ge na lei lologho mana rongoraghana Christ tara vanighau ighau rana mua Jew ghua. Ma nina ghanaghana God te kabu polo aeni, Christ te kabu ilokamiu ma eni God te bahughau ge kau nia tunuva kolu ilokana ta nina na rongoragha. 28 Keri ke, mi tana bona toro tona tua ivei ke, iroghai toro ladivaghinia Christ vanira na lei vure soko. Iroghai toro bosa dilai vanira moro taraira nia na lei manaha God te va heghai mai. Me te vagha eni, toro taraira na pukuna toro liona na vure kara maemane ta Christ. 29 Inau tu lutu laga ngangata iga eni, mu talua nigua na ghanaghana ta nina na maana Christ ke lutu ilokagu.

*1:1 Christ Tana leu ni Jew - na Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure.

1:2 Tamahoghoni na mane mana vaivine udolu ilokana na bosa eni.

1:7 Colosse 4:12; Philemon 1:23

1:14 Ephesus 1:7

1:14 Balu na vure tara ghanaghana na lei tete raini ke, na hymn tana vuivunina na holohoru.

1:18 Ephesus 1:22-23

1:20 Ephesus 2:16