4
Paul te bosa laga vanira rana taluutuni
Ighau rana taluutuni, kau taonighi na lei totobo tu gerei tua tana gegere eni, keri ge kau tughuru ngasi itatana Lord. Inau tu dolovighau ngangata, mu ghoi liona ghua ge ku righighau. Na pukuna ighau, ge u togotogo mu lavia na oliolinina nigua na lutu.
A Euodia ma Syntyche, inau tu kurutighau ge koro bei hughuhughu ighobumiu na pukuna iroghau ke anina tinoni Lord. Mu ku nongigho ighoe na kulagu, to lutu koluu vania Lord, ge ko hangara rua na vaivine raeni, na pukuna rogaira ghua toro lutu laga koluu ge ro hahanga tana ladavaghiniana na Rongorongo Uto. Maia ghua a Clement ma rahei tara hangau ghua tua ke. Na ahadira tua tana nina buka ni vola God.
Na mabo itatana Lord
Kau togotogo kolu itatana Lord, mu ku ghoi bosa ghua, kau togotogo nimiu. Ma kau talutatei haia na lei nilabu te uto itadira na lei tinoni soko, na pukuna te mua hau tua na oli maiana Lord. Kau bei nighi ghaghua gea na lei totobo, ma kau kokoeliulivuti vamua, ma kau nongia God nia na hava tau liona itatana. Ma kau holoutoa God nia na hava te gonia. Ma nina mabo God te uto mete au vulea va dida na ghanaghana. Ke righitaonighi na tobamiu mana ghanaghanamiu ge kau sakai sonikolu itatana Jesus Christ.
Ghau rana taluutuni, eliogu ge ku bosa vanighau sakai na ghanaghana. Kau ghanaghana haia na lei totobo raeni: na lei totobo tara utuni, me manana na holouto; na lei totobo rana vure tara talumavai, na lei totobo maemane, mete marabu, mete utoutoa. Kau talui tana kutumiu na hava tau naunaui mau ghilai tua itagua tana lei bosagu mana gehegehe tu nei tua. Ma God, gaia te hevei vanighita na mabo, ke kabu itamiu.
Nina holouto a Paul tana lei heveioli
10 Nigua na rivurivu te sule itamiu, mu holoutoa nia Lord, na pukuna tau liona ge kau hangau ghua. U ghilala tau mua niu ponolio, ma vamua tana pile bona eni ke, tau mua logoa na malamiu ge kau ghoi hangau. 11 Inau tu bosa vanighau, na mua pukuna tu liona siki totobo itamiu, na pukuna tu ghilala ke, ku lutu togotogo so na hava te sule pe ke pile itagua. 12 Inau tu ghilala ku nia kabu uto so, ge teke taho pe ke au vaniu na lei totobo soko, na pukuna tu ghilala na halautu ge ku nia togotogo na hava te kaleu, ge ku mahu puku vitolo, me ke au pe ke pile kikia vaniu. 13 Na pukuna Christ te vaheu na laga eni ge ku gehetighi nia na lei totobo soko. 14 Me uto ngangata ge au hangau tana bona te sodou na vahola itaeni.
15 Ighau na lei vure taluutuni i Philippi, au ghilala tua ighau vamua tau hangau nia na rongo tana bona tu holaa gatu na Rongorongo Uto vanighau ritini na bona tu sania mai nimiu na bubulo i Macedonia. Taho ghua siki holohoru keha kara nea vaniu te vaghaa eni. 16 Me te vagha keri, tana bona tu ghahau i Thessalonica, tau nighi vetena mai nimiu na heveioli sakai pe rua na bona, ge ke hangau. 2 Corinthians 11:9; Gehegehedira 17:1 17 Mu mua bosaa te vagha eni ke, na pukuna tu liona ge kau ghoi hangau. Taho, mana pukuna vamua tu liona ge God ke vautoghau tana lei totobo te uto tau nei tua vaniu. 18 Mi itaeni ke, tu logho sokoi tua na hava tu lioni vulea nigua na liuliogha! Ma nigua na holouto vanighau tana lei heveioli tau nighi vetena mai tana limana Epaphroditus. Na lei hevei raini ke, te vagha na kereana na ghaiuruuru te uruuru manilu mete holopangoti togotogoa God. Buka Rughuhoru 29:18 19 Ma God, tu holohabaa, ke sonisavungighi nimiu na liuliogha ta nina na maana ni lologho, na pukuna na lei totobo te nei tua vanighita Jesus Christ. 20 Mana pukuna keri, ge ka holohabaa God Tamada itaeni ke va me vaa. Amen.
Nina bosa sosoko a Paul
21 Nigua na holouto vanira na lei tinoni taluutuni ni Philippi. Mana lei tinoni taluutuni tara ghaha koluu iani tara nighi hevei gatu ghua adidira na holouto vanighau. 22 Mana balu taluutuni ghua so mua iani tara nighi hevei gatu ghua so adidira na holouto, haba vaa vanira arahei tara ghahara mara lutu ilokana na valena na Vunaghi haba i Rome. 23 Ma nina sonihalavu dida na Lord Jesus Christ ke kabu tana tarungamiu.

4:16 2 Corinthians 11:9; Gehegehedira 17:1

4:18 Buka Rughuhoru 29:18