2
Ighita ta vola kolua Christ
Tana bona te padi tau mate tana tarunga, na pukuna tau gonighi na lei palu, mau diui nina na lei vetena God. Tau kabu vaghaghau so na voladira na vuresubo tana maramana eni te dika, te vonughia na palu, ma tau taonia Satan, na vunaghi habadira na lei tidalo dika. Gaia na tidalo dika te lutu laga tana voladira rahei tara mua taonia God. I naghona ta taluutunia Christ, ighita udolu ta kabu vaghaa keri. Ta gonighi na hava ta lioni, ma taoniani na lei nilabu mana lei ghanaghana soko te dika tana volada. Na pukuna ta nei te vaghai kiri, ta kabu sarana nina rutu God, te vaghara na lei tinoni soko.
Mana pukuna vamua nina veiarovi God te sule, me dolovighita sule ngangata, sakai vamua ta mate tana tarunga na pukuna na lei paluda, gaia te vavolaghita sono tana bona te va tughuru vaghini olia Christ tana mate. Ma nina sonihalavu God vamua te vavolaghita soko. Colosse 2:13 Na pukuna ighita ta sakai sonikolu itatana Christ, God te va tughuruvaghini olighita tua tana mate te vaghaa Christ, ma sopou kolua tua tana kinakabu i kokou. Ma God te nei na lei totobo kiri vanighita, ge ke talutatei vanira na lei vure kara ghahara tana lei bongi ke mai, nina na liouto te mava mana sonihalavu te haba, na pukuna na hava Jesus Christ te nei vanighita. Eo, ighita na vaughilala vanira. God te vavolaghau nia nina na sonihalavu tana bona tau taluutunia Christ. Ma God te vavolaghau e mua pukuna na lei lutu tau nei. Taho, ma nina heveilee God vamua. Na vola kasilaa keri, te mua tabani nimiu na lei gehegehe te uto, ge ke bei nighi talunagho heghena gea ahei. 10 Ma God te gonighita taonia na liona, me nei na volada ge vaolu itatana Christ, keri ge ka gonighi na lei totobo uto te padalaghinighi vanighita mai tua idania.
Ighita sakai sonikolu itatana Christ
11 Kau bei nia ponolio gea ighau tau mua kema ni Jew tana bona tara vahughau. Rana Jew tara hologhau nia “na vure tara mua pahevaughilala.” Tara nia talunagho heghedira na pukuna tara pahevaughilala tua. Tara ghanaghana ge ra nina vure God nia na pahevaughilala, sakai manaa na pahevaughilala tara nei tana hulidira vamua, te mua tughui na tobadira. 12 Tana bona vaghani rakeri, ighau tau mua ghilalaa Christ. Mau mua Jew, nina taba ni vure God te vilira. Mau mua ghilalai mua na lei totobo uto te nighi baubahu God vanira. Au kabu sono tana maramana eni, me taho siki totobo kau pitudilaa va i nagho, mau mua ghilalaa God. 13 Te padi tua tau diki sagauvia God, mi taeni vaho tau nina Christ tua. God te holaghau mai mau kabu dutuvia tua na pukuna na ghabuna Christ tana ghaivavala. 14 Ma Christ heghena vamua te gonia na maomabo ighobumami ighai rana Jew maia ighau tau mua Jew, keri ge ka sakai na ovu ni vure vamua. Ma gaia te durakea na vokovoko ni hughuhughu. Na vokovoko eni te neghita gea levunimate. 15 Ma nia na mateana, ge va sokolaghinia didira na vetena rana Jew te nera rahei tara mua Jew ge ra mua sakai sonikolu itadira. Ma nina na ghanaghana ke, ke gonia na maomabo ighobudira rana Jew maia rahei tara mua Jew, ge kara sakai na ovu ni tinoni vaolu vasoo itatana. Colosse 2:14 16 Ma gaira te vaghaa sakai na huli vamua, Christ te va mabo olighita ta God nia na mateana tana ghaivavala, me durakea dida na hughuhughu ighobuda. Colosse 1:20 17 Me nia tarai na rongorongo uto ni mabo vanighau ighau tau mua Jew tau sagauvia, ma vanighai ghua ighai rana Jew tai dutuvia. Isaiah 57:19 18 Mi ghita udolu, na Jew mana mua Jew, ka tangomana na mai tatana na Mama, nia sakai vamua na Tarunga Tabu, na pukuna vamua na hava te gonia Christ vanighita.
Ighita tua te vagha nina Valetabu God
19 Vaho ge ighau rahei tau mua Jew ke, au mua ghoi tinoni haghemai mau mua tinoni ni komu keha ghua itaeni. Ighau tau sakai na vata ni tinoni kolura na lei ovu ni tinoni tabu nina God. Mi ghau ta nina binaboli tua God. 20 Mi ghita tua te vagha nina Valetabu God, tara kisughita taonia didira na tarai na lei manevetena mana lei prophet. Mana tughuru ngasi ke, gaia Jesus Christ heghena tua. 21 Mi ghita ta taluutuni ke, Christ te tabe ngasilia na vale keri, me va totoloa ge ke vuha puakaa na Valetabu nina Lord. 22 Mana pukuna, ighau tau mua Jew, tau sakai sonikolu itatana Christ, gaia te kisughau kolura rana balu taluutuni, keri ge kau vaghaa na valena God ke ghahaa iga nia nina maana na Tarunga Tabu.

2:5 Colosse 2:13

2:15 Colosse 2:14

2:16 Colosse 1:20

2:17 Isaiah 57:19