2
Inau tu liomiu ge kau ghilalaa nigua na lutu laga vanighau maia ghua na vure taluutuni ni komu sule Laodicea, mana balu tinoni ghua tara mua tangomana na righi matagu. Tu ghanaghana ge ku bosa patupatughau haia ge kau nia liokolu haia nimiu na dolo. Na pukuna eni ighau kau loghoa na manaha soo nia nina ghanaghana polo a God, aeni a Christ heghena.
Agaia Christ te tatelaghinia nina na manaha mana ghilala God te vagha na nilau tara poloi. Inau tu gerei vanighau raeni, ge ke bei pegoghau gea siki sakai, mana taluutuniani didira na lei bosa ni tarai te mua utuni. Sakai manaa tu kabu sagau itamiu tana huli, na ghanaghanagu mana liogu so itamiu. Inau tu togotogo sule ngangata na pukuna inau tu rongovia te uto so na kabuamiu, ma nimiu na taluutuni te laga haia so itatana Christ.
Na tatavahale tana lei vetena mana vola vaolu itatana Christ
Te vagha ighau tau lavipangotia tua Jesus Christ te vagha na vunaghimiu, e maemane ge kau tona haliu na taoniana. Kau taluutunia haia na Rongorongo Uto nina Christ, te vagha na ghai te sosohoru na lalana, me ke tughuru ngasi a nimiu na taluutuni itatana Christ, tana utuni te vagha tara taraighau nia tua. Talani na volamiu ge kau nia totolo na taluutuni tana bosautoana haia tana lei totobo agaia te gehetighi.
Righitaoni utoghau, kau bei talana gea siki sakai ge ke hulighau va tana lei ghanaghana te mua maemane itatana God. Kau bei taluutunia gea adidira na lei tarai te mai tana ghanaghana ni tinoni te mua utuni, mana lei ghanaghana te dika raeni te va pukulaghi mai tana maramana mana lei maana te dika tana maramana eni. Te mua va pukulaghi mai tatana Christ. Ighau tau ghilala tua tana bona Christ te mai tinoni, te lavia na huli ni tinoni vaghaghita, me lavia ghua na volana udolu a God. 10 Mana pukuna ighau tau baebase tua itatana Christ, na volamiu te vonughighi na lei totobo te uto. Ma gaia Lord te haba vulera tua na lei vunaghi mana lei tarunga vetena mana tidalo dika mana lamea mana keramo mana vata ni tarunga maana i kokou mi tana maramana udolu.
11 Mi tana bona tau baebase kolu itatana Christ, ighau tau lavia na pahevaughilala. Ighau tau mua pahevaughilala tana hulimiu. Taho! Christ te pahevaughilalana na tarungamiu nia te lavi kehai tua na lei nilabu tara dika itamiu. 12 Mi tana bona tau lavia tua na vulitabu te vagha ighau tau tautavughi kolu tua itatana Christ. Mi ghau tau tughuru oli tana vola te vaolu ghua te vagha Christ, na pukuna ighau tau taluutunia nina na puku ni maana a God te tughuruvaghini olia Christ tana mate. 13 Te padi tua, ighau tau mua Jew tau mate na pukuna na palumiu, pukuna God te mua talukehai mua na lei nilabumiu te dika. Hauva ma God te vaheghau na vola itatana Christ. Agaia te talukehai na lei paluda. 14 God te lavi kehai na lei talukau nina vetena Moses i vuvungada. Gaia a God te lavighi me luvuhighi tua nia na patokiana ta nina ghaivavala Christ. 15 Te vaghaa eni, God te lavikeha sokoi na lei maana didira rana haba mana lei mane gehegehe tara levu ni pala vania Satan. Agaia te lavi maamaadira itadira na vure subo ta nina lagavule tana kouna na ghaivavalana Christ.
16 Na pukuna keri ke, ge kau bei lubatia siki sakai me ke deteghau tana hava tau ghania mau inuvia, mana mua ghanaghana oliani na lei bongi tabu, mana lei bongi ni vula vaolu, mana Sabbath.*Sabbath bongi ni aheahe ni Jew. Righia Rome 14:1-6 17 Na lei vetena vaghani raeni ke, na nununi vamua na lei puku ni totobo te utuni God te nighi baubahu, gaia Christ heghena vamua. 18 Kau bei talana siki sakai ge ke pegoghau, nia didira na bosa, ‘Kau kabu rurughu ma kau holohabara na lei angel te vaghaghai ighai,’ sakai manaa kara bosa vanighau agaira tara righighi tana mabubu. Na lei tinoni vaghadira rakeri ke, ara ghanaghanara heghedira tara taotaoni mara kabu rurughu, hauvaa, ma didira na ghanaghana dika te nera ge ara talunagho. 19 Ara mua varava ngasi itatana Christ. Te vagha na ulu te vunaghina na huli, Christ te righitaonira nina vure. Ma Christ te nia hevei nina na laga vanira nina na vure, me tabe sakaisonikolura ge kara vola te vagha God te liona.Ephesus 4:16 20 Ighau tau mate kolu tua itatana Christ, ma gaia te va tatavahaleghau tua tana lei maana te dika ni maramana eni. Mi vei tea ge au tona haliu so na taoniani na lei vetena ni maramana, 21 “Kau bei tabei, e meto!” “Kau bei ghanighi raini ma kau bei tibelighi rakeri!” 22 Na lei vetena vaghani rakeri ke, tara nia tarai vanighi tana vanga ke taghai, na tinoni vamua te nighi tarai me taho siki uto kau sodoi iga. 23 Rana vure tara ghanaghana, “Na lei vetena raeni na halautuna na manaha, ma kau ba kabu taonighi ke, ge kau dolovia God ge kau kabu rurughu ge kau nighi bati tana vola ni huli.” Hauva me mua tangomana na hangaadira mana pilu pungisiadira ta didira na lei ghanaghana dika.

*2:16 Sabbath bongi ni aheahe ni Jew. Righia Rome 14:1-6

2:19 Ephesus 4:16