4
Na sakaisonikolu tana hulina Christ
Na pukuna eni, inau tu ghahau tana vale pipiti na pukuna tu lutu vania Lord. Tu kurutighau ge kau taonia na vola maemane te ulaghana nimiu na hoholo, na pukuna God te hologhau tua ge kau nina vure. Kau talumuri ma kau lavia na lio mabe. Vadangitai kolura rahei tau dolovira, ma kau talukehai na hava te dika itadira na lei tinoni taluutuni na pukuna nimiu na dolo.Colosse 3:12-13 Kau sakai sonikolu haia tana Tarunga Tabu, te piti kolughau tana mabo. Ighita vure subo ta sakai vamua na huli. Mi ghita ta loghoa sakai vamua na Tarunga Tabu. Mi ghita vure subo God te hologhita va tana vola rongoragha te kasila. Sakai vamua na Lord, sakai vamua na taluutuni, ma sakai vamua na vulitabu. Ma sakai vamua na God, a Tamada, gaia te vuleghita, me ghaha ighobuda soko.
Hauvaa, ge sopa ighita, Christ te vaheghita sopa sonihalavu te kehakeha taonia nina ghanaghana mava. Na pukuna eni na Gegere Tabu te bosa me ghaghua,
Tana bona agaia te dato tana bona datogha,
agaia te idevira na ovu ni levunimate ge lotira,
me vahera na lei sonihalavu rana vure. Buka Linge 68:18
Ghanaghana olia na bosa te vagha eni, “Gaia te dato.” Na ghanaghana iga ke, a Christ te diki horu mai tana maramana eni. 10 E utuni! Agaia sono te horu mai ke, agaia so te ghoi dato tana bona te datogha au va, keri ge talutatea nina maana tana lei bona soko ikokou mi iani pari. 11 Agaia sono te vahera na lei sonihalavu te sopa kehakeha na vure tana holohoru. Agaia te vilira na balu kara manevetena, balu kara prophet, mana balu kara mane tughuniladaa na Rongorongo uto, mana balu kara mane gehegehe mana balu kara manetarai. 12 Na lutudira ge kara gonidilara nina vure a God, ge kara lutui nina lei lutu. Na lutudira ghua ge kara tughuru ngasilia didira na taluutuni nina vure ilokana na holohoru te vagha na hulina Christ. 13 Kara lutu haia ritini ighita udolu ka mai sakai sonikolu ta dida na taluutuni mana manaha nia na dalena God. Keri ge ighita ka tughuru ngasi ta dida na taluutuni, mana nilabuda ke vagha na nilabuna Christ te maemane uto so.
14 Vaho ge, ka bei ghanaghana vaghara gea na lei gari pile, ma ka bei ghoi tughui na lioda tana hava ta puku ni taluutuniana tua, na pukuna siki sakai te bosaa vanighita na hava te keha mete sorisori mete pegopegoghita te vagha na hava te utuni ke, te vaghaghita na vaka, na ghuri mana tahi toro tipokolua, moro sonipilipilia. 15 Keri mughua ge ka tatabe ngasi tana utuni, ma ka dolovira na lei tinoni. Ge ka nei raini ke, ka totolo, pile mana pile, ma ka taonighi na lei nilabuna Christ. Agaia te uluna na hulina na holohoru. 16 I sarana nina maana ni righitaoni, na huli udolu te talukolu uto ngangata. Ke vagha na lei sopa baebase kara lutua didira sopa lutu te kehakeha, e hangara na lei baebase ge kara totolo, ge na huli udolu ke vola uto. Te vagha keri, ighita rana taluutuni, ge ka sopa dolovighita hegheda, ma ka nei na hava Christ te heghita ge ka lutui ke, ka tughuru ngasi ta dida na taluutuni.Colosse 2:19
Na vola vaolu itatana Christ
17 Nia nina maana Lord, inau tu kurutighau, kau bei taonia gea na voladira rana mua Jew tara gehegehe dika, na pukuna e taho na ghanaghana mava itadira me ruarua na liodira. 18 Na liodira te vonughia na pungi. Mara kabu sagauvia na volana God te hera, na pukuna ra vongotighi na liodira mara kutuvatu tana tobadira pungisia God. 19 Tana bona tara gonighi na hava te dika, ra mua nia maa. Na pukuna keri, tara lubati olira heghedira tana lei vata ni dika, mana voladira te vonughighi na lei vata ni ghanaghana tara meto, mara nighi kabalaghi.
20 Me mua gaighi na hava tara taraighau nia tana bona tau naunaua Christ. 21 Tana bona tau rongovia na Rongorongo uto ta Jesus Christ, na lei totobo tau naunaui tara utuni. 22 Sonikeha sokoi na lei vata ni dika tana volamiu haulaghi mai dania. Nimiu na lei vata ni dika te dikalai na volamiu mara pegopegoghau.Colosse 3:9 23 Itaeni, kau lubatia mughua na Tarunga Tabu ke hulighau, ge kau tughui na ghanaghanamiu mana nilabumiu. 24 God te heghau na nilabu vaolu te vagha nina nilabu te maemane. Keri ge kau taotaoni tana vola vaolu eni te tabu.Vuivuni 1:26; Colosse 3:10
25 Me vagha keri ke, kau sonikeha sokoi na lei vata ni pegopego ma kau nia kokoe na utuni vanira rana taluutuni, na pukuna ighita ta sakai vamua tana hulina Christ.Zechariah 8:16 26 Kau bei nia palugha tangohahi gea na rutu ke maana pungisia gea na volamiu. Kau bei lubatia nimiu na rutu me ke huu kuvia na aho.Buka Linge 4:4 27 Na pukuna na rutu te hea na maana Satan ge ke hulihahighau. 28 Ge ighoe na tinoni to ghilala na gito ke, mo ko sania tua na gito. Ko vuivuni na nia lutu laga na limamu ge ko tangomana mo ko vahera na hava te manadira rana bona. 29 Kau bei nia kokoe gea na kokoe dika. Kau nia kokoe vaso na hava te uto me ke hahanga, ma ge arahei tara rongovia nimiu na kokoe te hangara me patupatura. 30 Kau bei lavi dikaliona gea nina Tarunga Tabu God tau nea iga na volamiu. Gaia te vaughilalaghau nia tau nina, ge ke tatavahaleghau tana bongi sosoko. 31 Kau lavi kehai itamiu na lei ghanaghana dika raini, veikakalai, liodika te polo, rutu papara, mana bosa tabo, maia na lei vata ni lio dika soko. 32 Hauva, kau sopa veidolovighau heghemiu, ma kau veiarovi, ma kau talukehai na paludira rana taluutuni, me te vagha ghua God te talukehai na palumiu itatana Christ.Colosse 3:13

4:2 Colosse 3:12-13

4:8 Buka Linge 68:18

4:16 Colosse 2:19

4:22 Colosse 3:9

4:24 Vuivuni 1:26; Colosse 3:10

4:25 Zechariah 8:16

4:26 Buka Linge 4:4

4:32 Colosse 3:13