Buka Vuivuni
?Na Hava te tughunia igaa?
Na buka eni te bosatatea na goniana na kokou mana pari, maia na lei tinoni te kalera, te vuivuni mai ga na palu mana vahaghitaili tana maramana, mana na halautuna God ke vavolara na lei tinoni nia nina baubahu God kolua Abraham mana vaivarina. Ighai kai vokavokaa na buka Vuivuni tana erua na levu.
Sakai na levu me ke sara tana hangavulu sakai (1-11). Aeni te tughunitatea God te gonia na kokou mana pari, maia na tutuguna Adam ma Eve, Cain ma Abel, Noah mana lualua sule, mana na kisuana na vale datogha i Babel.
Hangavulu rua na levu me ke sara tana lima hangavulu (12-50). Na tutugu vanira rana vaivari ni Israel idania. Na diki na tutuguna Abraham, te taluutunia God me taonia na hava te bosaa. Keri ke, na lei tutugu vania na dalena Abraham, Isaac, ma Jacob (eruani na ahana Israel), maia ghua na lei dalena Jacob. Gaia te loghora hangavulu rua na dalena na mane. Na tutugu te bosatate na hava te kalera, haba va sakai tadira, Joseph, ge kara tona ma kara kabu tana butonikomu i Egypt kolura didira na lei binaboli.
Na buka eni te bosatatea na hava God te gonia. Diki, a God te gonighi na kokou mana pari mana lei totobo soko ilokani, mi tana sosokona te tatea God ke righitaonira nina vure. Ilokana na buka eni God te detera me torora rahei tara hahi, hauva gaia te hulira me hangara nina vure.
Na lei ghanaghana tara mava ilokana na buka eni
Na goniana na kokou mana pari mana lei tinoni (1:1-2:25)
Ivei te ghaghua na palu mana vahaghitaili te kale tana maramana (3:1-24)
Na tutuguna Adam me ke sara ta Noah (4:1-5:32)
Noah mana lualua sule (6:1-10:32)
Na vale datogha i Babel (11:1-9)
Na lei vaivarina Shem me ke sara ta Abram (11:10-32)
Abraham ma Isaac ma Jacob (12:1-35:29)
Na lei vaivarina Esau (36:1-43)
Joseph mana lei hoghona (37:1-45:28)
Rana vure ni Israel tana butonikomu Egypt (46:1-50:26)
1
Na goniana na kokou mana pari
Tana vuivuni mai dania God te gonia na kokou mana pari. Tana bona keri, na maramana te kokoba me aroha, mana pungi te kuvihia na horara oka. Nina tarunga God te saopoa na horara. Tana bona keri, God te bosa, “Ke mai na marara,” mana marara te tate. Ma God te righia na marara me nia togotogo. Ma gaia te vilivoka na marara tana pungi, ma God te vatua nia na marara “na Dani,” me vatua nia na pungi “na Bongi.” Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia na diki bongi tana maramana.
Mi murina keri, God te bosa, “Lubatia siki totobo ke vilivokara na lei beti. Me ghaghua igaa. God te vokara na lei beti tana oka, mi rurughuna ghua. Ma God te vatua nia na totobo eni, “na Parako.” Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia eruani na dani tana maramana.
Keri ke, God te bosa, “Lubatighi na lei beti sarana na parako kara ghoroghoro kolu ta sakai na bona, ge tate mai na pari mamaha.” Me ghaghua igaa. 10 Ma God te vatua nia na pari mamaha “na Paritina” mana beti te ghoro kolu mai te vatua nia “na Tahi.” Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 11 Keri ge God te bosa, “Lubatia na paritina ke totolo igaa na lei vatavata ni buburu, mana lei ghai vangagha, mana lei ghai vunguvungugha te loghoa na vuavua. Mana lei vauvatu kara puputui na vatavata ni ghai tara pukulaghi mai gaa.” Me ghaghua iga. 12 Mana paritina te vonughia na lei vata ni ghai. Mana vuavuadira te puputui na lei ghai vaghadira iga. Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 13 Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e toluni na dani tana maramana.
14 Ma God te bosa, “Lubatira rana marara sule ma kara tate mai tana oka, ma kara vilivokara na dani mana bongi. Raini na lei vaughilala, kara vokavokai na lei bonani, na lei dani, mana lei niulu. 15 Lubatighi na lei marara ke marara horua na maramana.” Me ghaghua igaa. 16 Ma God te gonighi erua na bulu sule, na aho ke marara tana dani te sule, mana vula ke marara tana bongi. Me gonira ghua na lei veitughu. 17 Ma God te talura na bulu raini tana oka, ge kara mararaa na maramana. 18 Ge kara haba pungisia na dani mana bongi, ma kara vokaa na marara tana pungi. Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 19 Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e vatini na dani tana maramana.
20 Ma God te bosa, “Lubatia na lei beti ke vonughighi na lei igha mana na lei totobo vola, mana oka ke vonughia na lei manu kehakeha.” 21 Keri ge God te gonighi na lei vata ni totobo vola tana tahi, sule mana pile, mana lei vata ni manu ghua. Ma God te righia na hava te nea me nia togotogo. 22 Ma God te vautora me ghaghua, “Mi ghau rana lei totobo vola mana lei igha, kau sepalaghi ma kau vonughia na tahi. Mi ghau rana lei manu, kau sepalaghi ma kau vonughia na maramana.” 23 Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e limani na dani tana maramana.
24 Ma God te bosa, “Lubatia na maramana ke puputu mai ga na lei vata ni maumanu, tara pile mara sule, maia ghua na lei maumanu asi.” 25 Ma God te gonighi na lei vatavata ni maumanu, tara asi, tara dolo, mara tagutagu tana pari. Sopa gaira kara taonira sopa vinavahuhudira. Ma God te righia na hava te gonia me nia togotogo.
26 Keri ke, God te bosa, “Mai ghita ka gonia na tinoni tana mareda oli. Gaira kara vunaghini na lei totobo vola soko - na lei igha tana tahi, na lei manu tana oka, mana lei maumanu, sule mana pile, maia ghua na lei maumanu asi.” 27 Keri ge God te gonira na lei tinoni, na mane mana vaivine, tana marena mi tana reireina heghena. 28 Ma God te vautora me bosa vanira, “Kau sepalaghi ma kau vonughia na maramana, ma kau vatogha, ma kau haba pungisira na lei igha, mana lei manu, mana lei maumanu soko.” 29 Ma God te bosa, “Kau righia! Inau tu vaheghau tua na lei ghai vavangagha te vuavuagha, mana lei ghai ghania tana maramana, na vatei vanga. 30 Mi nau tu vahera na lei buburu, mana balu ghai maumauri vanira na lei maumanu mana manu, na ghadira na vanga.” Me ghaghua igaa. 31 Ma God te ghoi rei olighi na lei totobo te gonighi. Me vaevanei te uto ngangata tana lei levu soko. Na nulavi te tona mana puipungi te mai. Aeni gaia e ononi na dani tana maramana.