Na lei Kokoe Talutate Tara Mava vania na Rongorongo Uto
Ilokana na buka Matthew na Tabu te gerea, 24:35 Jesus te bosa, “Na parako mana pari koro taghara, mana lei bosagu kara ghaha kasilai.” Keri ke, na Rongorongo Uto eni na puku ni gegere ma gaia te haba vulei va na lei gegere keha. Me manana so ge ka idumi talaui, keri ge ka ghilala utoi. Ilokana 2 Timothy 3:16 te gerea, “Na lei Gegere Tabu udolu, tara mai tana liona God, ma gaighi tara uto ge kara taraighita nia na utuni, ma ka righi kalei na lei hahi tana volada, mara hoveghita ge ka bei taonia gea na dika. Me naunaughita ge ka taonia vasoo na hava te maemane.” Te utuni, God te vaheghita na Bosana ge ka ghilala na nilabuna ma ka taonia vamua.
Na Bosana God te loghoi erua na levu, ta holoi nia na Rongorongo Haulaghi mana Rongorongo Uto Vaolu. Na Rongorongo Haulaghi tara gerea tana na leu ni Jew (tara holoa nia na Hebrew.) Ilokana tara tughunitatei God te gonia na maramana udolu, na vuivunina na kema ni Jew, mana hava te kalera ritini tana vati hangalatu ni niulu i naghona na vahuana Jesus. Na Rongorongo Uto Vaolu ke, tara gerea tana leu ni Greek, mi lokana tara tughunitatei na volana Jesus mana na vuivunina na holohoru.
Balu niulu imurina tara gerea na Rongorongo Uto tana leu ni Greek, balu tinoni keha tara tughua mara gerea tana balu leu kehakeha. Keri ke, e vati hangalatu na niulu imurina na vahuana Jesus, gera tughua tana leu ni Rome (tara holoa nia na Latin.) Me tona me tona me subo na lei tinoni taluutuni tara mua ghilala na vata ni leu ni Greek vaghana ilokana na Rongorongo Uto Vaolu. Balu na huhuli tana holohoru tara ghanaghana na leu ni Greek ilokana na Rongorongo Uto Vaolu ke, te mava me tabu. Tara ghanaghana na leu ni Greek eni te manadira na lei manegehegehe vamua ge kara ghilalai ma kara nighi tarai. Hauva, me mai sara tana niulu 1900 murina na vahuana Jesus ke, balu vure tara sodoi na lei gegere tana leu ni Greek tara gerea tana lei bongina Jesus te ghaha tana maramana. Na lei gegere raini tara tutugui na lei totobo tara gonighi na lei tinoni tana lei sopa bongi. Keri ge kara ghilala na leu ni Greek ilokana na Rongorongo Uto Vaolu te vagha na leu tara nia kokoe na lei tinoni tana lei sopa bongi. Na lei mane tara diki gerea na Rongorongo Uto Vaolu tara gerea tana kokoe te mua vahola, na pukuna tara liona ngangata rana vure ge kara ghilala utoi na lei ghanaghana ilokana na Bosana God.
Tana bona ighai tai gonia na tughubosa eni tana leu ni Gela, ighai tai taonia na nilabu tara nea idania. Ighai tai liona rana vure ge kara ghilala utoa na Bosana God. Na pukuna keri, ighai tai gerei na lei kokoe tara malumu mana lei kokoe na lei tinoni udolu tara ghilalai. Tai mua talui tana buka eni na bosa haulaghi rana vure haulaghi vamua tara ghilalai. Na tughubosa eni vanira rana vure tara ghahara itaeni maia ghua rahei tara mua vahura mua.
Ighai tai liona na lei ghanaghana ilokana na Rongorongo Uto tana leu ni Gela kara sakai na vata vamua vaghai na ghanaghana ilokana na Rongorongo Uto tana leu ni Greek. Na pukuna keri, tana bona tai toghia sakai na bosa tana leu ni Greek, ighai tai taonia na ghanaghana ilokana, mi ghai tai mua talua sakai na bosa vamua tana leu ni Gela. Balu bona tai talui erua pe tolu na bosa tana leu ni Gela ge kai toghia sakai na bosa tana leu ni Greek. Ma balu bona tai talua sakai na bosa tana leu ni Gela te tughui erua pe tolu na bosa tana leu ni Greek. Na lei tutugu ilokana na Rongorongo Uto na lei tutugudira rana vure tara ghahara mai dania. Na voladira mana nilabudira te mua vagha na nilabuda. Na komudira mana lei totobo tara loghoi, mana lei totobo tara gonighi sopa bongi tara keha itatada. Na pukuna keri, na ghanaghana ilokani na balu totobo tara gerei tana leu ni Greek, ighita ta mua ghilala utoi taeni. Tana bona ighai tai tughua na Rongorongo Uto tana leu ni Gela, tai idumighi subo na buka ge kai kenea na puku ni ghanaghana. Keri ge ai tabotabo ge kai sodoi na lei bosa tana leu ni Gela te manana na ghanaghana ilokana. Balu bona ighai tai gerei te subo na bosa ge kai tughui na hava na ghanaghana ilokana na leu ni Greek. Mi ghai tai lavia na ghanaghana ilokana, mai mua taonighi vamua na lei bosa. Na pukuna keri, balu bona na tughubosa eni te mua vagha na lei tughubosa ni Rongorongo Uto tana leu ni pura. Hauva, na ghanaghana ilokani tara sakai na vata vamua. Ighai tai liona na tughubosa eni ge ke malumu vanira na lei tinoni ni taeni ge kara ghilala utoa, ge na Bosana God ke va kaekagea na volada te vagha te kaekagei na lei voladira rana taluutuni idania.
Mi ghai tai holoutoa God na pukuna te vilighai ge kai gonia na lutu eni. Mai nongia God nia na tughubosa eni ge ke hangara na lei tinoni ge kara puku ni ghilalaana dida na Lord Jesus Christ ma kara taonia. Aeni nimami na kokoeliulivuti, na pukuna gaia te loghoa na kinakabu, mana maana, mana rongoragha mana lada ke va me va. Amen.