3
Na lei totobo maemategha tana lei bongi sosoko
Timothy e manana ge ko ghilala ghua eni, tana lei bongi sosoko, ke mai na lei bona vahola. Na lei tinoni kara dolovira heghedira maia didira na rongo. Gaira kara nighi sutu ma kara nighi talunagho, ma kara koehorua God. Ma kara diudiura tinadira mana tamadira, ma kara mua bosautora rahei tara nei na lei totobo te uto vanira. Kara mua ghanaghana mavaa na hava te tabu. Agaira kara mua dolo, ma kara mua talukeha palu, ma kara koengelera na vure, mara mua nighi bati na hulidira tana lei totobo dika. Gaira kara ghighirou ma kara mua loghoa na ghanaghana mava tana lei totobo te uto. Ma gaira kara perora na lei kuladira, mara goni minaminai na lei totobo dika, me vonughira na talunagho, mara dolovia vamua na lei totobo ni huli vulea God. Gaira tara gehegehe vaghara tara taluutunia God, hauvaa mara nia sika na maana ke nera ge kara kabu maemane. Ighoe ko kabu tabalili tadira na vure te vaghara kiri. Agaira kiri tara gonia na halautudira vaa tana valedira na vure, ge kara pegora na lei vaivine te mua laga na liodira, me mavatira na paludira mara ghahara i lokana na lei vata ni ghanaghana dika soko. Na lei vaivine kiri, tara taonighi na lei tarai vaolu, hauvaa mara mua ghilalaa na utuni. Mana lei manetarai sorisori tara veitotoghoni pungisia na utuni, te vagha Jannes ma Jambres toro veitotoghoni kolua Moses idania. Na ghanaghanadira te dika vaa, ma didira na taluutuni te pegora. Buka Rughuhoru 7:11 Hauva, kara mua tangomana ge kara nia tona haliu keri, na pukuna na lei tinoni kara righi kalei didira na bule te vagha na hava te kalera Jannes ma Jambres.
Paul te bosa papara vania Timothy
10 Hauva Timothy, ighoe to ghilala tua na hava tu nia tarai, mi vei tu nea na kabu, mana na hava a nigua na puku ni ghanaghana ilokana na vola eni. Ighoe to ghilala utoa nigua na taluutuni, mi vei te vaghaa na darona tu nia vahaghitaili. Mi ghoe to ghilala ghua nigua na dolo mana kabu rurughu. 11 Mi ghoe to ghilala engiha na vahaghitaili mana ghighirouagu tu nighi vadangitai, mo ghilala ghua ivei tara nea na ghighirouagu i Antioch, Iconium maia i Lystra. Hauva, ma Lord te vavolau so, tana lei totobo dika raini. Gehegehedira 13:14-52; 14:1-7, 8-20 12 E utuni, ma rahei tara liona ge kara kabu tabu itatana Jesus Christ kara nia vahaghitaili na ghighirouadira. 13 Na vure dika mana manetarai sorisori tara vaghara raini ke, kara dika va. Ma kara nia tona haliu na pegoadira na lei tinoni, ma gaira ghua ke pegora Satan.
14 Mi ghoe ko kabu ngasi tana lei ghanaghana tai taraigho nia tua maia ghua to ghilalara tara utuni. Na pukuna to ghanaghana mavaghai tai taraigho. 15 Ma gaira tara taraigho nia na Gegere Tabu, te vuivuni tana pileamu, mara vahegho na manaha ge ko lavia na vola kasila te mai tana bona ko taluutunia Jesus Christ. 16 Na lei Gegere Tabu udolu, tara mai tana liona God, ma gaighi tara uto ge kara taraighita nia na utuni, ma ka righi kalei na hahi tana volada, mara hoveghita ge ka bei taonia gea na dika. Me naunaughita ge ka taonia vasoo na hava te maemane. 17 Mi kakeri vaho, God te gonidilaghita nia na lei Gegere Tabu, ge ka logho udolui na lei totobo uto God te lioda nia ge ka gonighi.

3:8 Buka Rughuhoru 7:11

3:11 Gehegehedira 13:14-52; 14:1-7, 8-20