4
Mi nau tu kurutigho tana matana God maia ghua Jesus Christ - gaia tana lei bongi ke mai, ke detera tara vola so, maia tara mate tua, tana bona ke ghoi oli mai, ge ke tughuruvaghinia nina kinakabu, ko nia tarai na bosana God. Ko nia tona haliu so tana bona kara liona ge kara rongovigho pe ke taho. Tana bona ko tarai, ko bei rutu minamina vanira. Ko pasara rahei tara gonighi na lei hahi, mo ko hangara ge kara maemanei na hava te hahi, mo ko patupatura nimua na vure nia na tarai te uto. Ko gonighi raini na pukuna tana lei bongi ke mai, na lei tinoni kara mua liona na rongoviani na lei tarai te uto. Agaira kara taonighi vamua na liodira heghedira, ma kara kene taonighi na lei tarai kara bosai vanira na hava te liodira na rongoviani. Agaira kara nia sika na utuni, ma kara taonighi vamua na lei tarai vaolu te sorisori. Mi ghoe Timothy, ke mangadadala uto iga na liomu tana lei lavata ni vola raini. Ko bei mataghunia gea na vahaghitaili vania Lord. Ko lutu laga na lavihagheadira mai ghua na balu vania Christ. Ko vaa sokolaghinia anina lutu God te vahegho mai.
Paul ke lavia na taba
Eo! Mu tu ghaghua iga inau ke, na bona ni mateagu te dutu tua. E mua hau mua na volagu ku lubati horua tua te vagha na heveioli vania God. Inau tu veitotoghoni ngasi nia na veitotoghoni te laga. Te vagha na mane te vaa sokolaghinia tua na samatautau, tu lutu laga vania God mu ku vaa sokolaghinia na lutu te vaheu mai. Mu kabu ngasi tana taluutuniana Jesus Christ. Mi taeni ke, na taba te pitudilau vamua - na pitiulu marara a Lord ke vaheu na pukuna tu kabu maemane. Agaia Lord Jesus, na dete maemane, ke vaheu tana bongi sule keri ke ghoi oli mai ga. Mana taba keri, te mua vaniu vamua inau, ma vanira ghua arahei na taluutuni, tara nia kanoragha na pitudilana anina ghoi oli mai te rongoragha.
Nina bosa sosoko a Paul
U nongi ngangatagho, ge ko minamina na oli mai. 10 Demas te tona saniu tua, na pukuna te dolovighi na lei totobo tana vola itaeni, me tona tua Thessalonica. Crescens te tona tua tana bubulo i Galatia, ma Titus ghua te tona vaa tana bubulo i Dalmatia. Colosse 4:14; Philemon 1:24; 2 Corinthians 8:23; Galatia 2:3; Titus 1:4 11 A Luke heghena vamua eni te kabu koluu. Ko lavia mai a Mark tana bona ko mai, na pukuna agaia ke hanga ngangatau tana lutugu. Colosse 4:14; Philemon 1:24; Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Colosse 4:10 12 Inau tu vetena vaa a Tychicus i Ephesus. Gehegehedira 20:4; Ephesus 6:21-22; Colosse 4:7-8 13 Tana bona ko mai ke, mo ko ghanaghana utoa na laviana mai a nigua na pupulu ni bihi. Tu sani kolua nia Carpus i Troas. Mo ko lavighi mai ghua a nigua na lei buka, haba va na lei buka tara gonighi nia na lei ghuighuli ni sheep. Gehegehedira 20:6
14 Alexander na mane te gonighi na lei totobo halo nia na halo, te gonia vaniu e subo na vahaghitaili, ma Lord ke detea, taonia na hava te nei. 1 Timothy 1:20; Buka Linge 62:12; Rome 2:6 15 Mo ko righitaonia, na pukuna te veitotoghoni koluu tana lei totobo ta bosai.
16 Tana vuivunina ke, inau tara laviu va i naghona na dete, me taho siki sakai ke kabu koluu. Agaira udolu tara tona saniu. Hauva me mua liogu te vagha, ma God ke mua idumi kolui vanira na lei totobo raini. 17 Ma Lord te hangau so, me vaheu na laga ge ku nia tarai na Rongorongo Uto vanira agaira soko tara mua Jew, ge kara rongovia. Ma gaia te volau tana mate tana bona vaghana. 18 Eo, a Lord ke volau tana lei totobo te dika, me ke lavi mahebou va tana kinakabuna God. Vania God tana ladana ke vaa me va. Amen!
19 Ko vahera a nigua na holouto a Priscilla ma Aquila, maia arahei soko tara ghahara tana valena Onesiphorus. Gehegehedira 18:2; 2 Timothy 1:16-17 20 Erastus te kabu so i Corinth, mu tu sania Trophimus te vahaghi i Miletus. Gehegehedira 19:22; Rome 16:23; Gehegehedira 20:4; 21:29 21 Ko minamina ge ko sara mai ighoe, i naghona ge ke kale na bona ni koburu. Eubulus te vahegho na holouto, me vagha ghua Pudens, ma Linus, ma Claudia, kolura nia na lei tamahoghoni iani. 22 A Lord ke kabu kolua na tarungamu. Nina sonihalavu God ke kabu itamiu soko.

4:10 Colosse 4:14; Philemon 1:24; 2 Corinthians 8:23; Galatia 2:3; Titus 1:4

4:11 Colosse 4:14; Philemon 1:24; Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Colosse 4:10

4:12 Gehegehedira 20:4; Ephesus 6:21-22; Colosse 4:7-8

4:13 Gehegehedira 20:6

4:14 1 Timothy 1:20; Buka Linge 62:12; Rome 2:6

4:19 Gehegehedira 18:2; 2 Timothy 1:16-17

4:20 Gehegehedira 19:22; Rome 16:23; Gehegehedira 20:4; 21:29