21
Paul te tona i Jerusalem
Mi ghai tai bahura ge ai tona keha nimami. Mai kale maemanea tana koukomu lau i Cos mete roropo ghana ge ai sara tana koukomu lau i Rhodes, vaho ge ai va longa tana komu paritina i Patara. Mi ghai tai topoa na vaka te votu vaa tana bubulo i Phoenicia mai haghelia mai tari selo. Mai va longa tana koukomu lau i Cyprus, mi ghai tai liu pala maulina na vaka, mai tughuru longana Tyre tana bubulo i Syria. Iga tai soni longai na balu luluda. Mai sodora iga na balu taluutuni, mai kabu itadira te kaekage e vitu na bongi. Ta nina maana na Tarunga Tabu ra bosa vania Paul, “Ko bei tona gea Jerusalem.” Tana bona tai pulohi tana vaka, ma gaira ghua kolura nia taudira ma daledira, tara nighai udukolu sania na komu mai vaa sara tana saravahale. Iga tai tualaghi tuturu mai kokoeliulivuti. Mi ghai tai bahura mai haehaghe tana vaka, ge ra pulohi.
Mi ghai tai tona haliu so ta nimami na kao tai vuivuni Tyre mai sara Ptolemais, mai nira togohaghi rana taluutuni, mai kabu kolu itadira a sakai na bongi. Me roropo ghana ighai tai tona keha mai sara Caesarea. Mi ghai tai ghahaghai tana valena Philip, na mane ladavaghi, gaia sakai tadira e vitu na tinoni tara vilira ge kara hangara na lei manevetena. Gehegehedira 6:5; 8:5 Me loghora e vati na tahula tara mua taulaghi, gaira na prophet vaivine tara tughunitatea nina rongorongo God.
10 Mai ghahaghai iga te subo na bongi, ge va horu mai tana bubulo i Judea na prophet na ahana Agabus. 11 Me mai tamami me hola na ghana kabe Paul, me pitia nia na tuana mana limana ge bosa, “Eni gaia na hava na Tarunga Tabu te bosa, ‘Na tinoni te loghoa na kabe eni, kara pitia Jerusalem na vure Jew, ma kara lubatia vanira rana mua Jew.’ ”
12 Tana bona tai rongovia, ighai maira na balu ghua iga tai nongi ngangataa Paul ke bei tona gea Jerusalem. 13 Ge bosa tughu gaia, “?Na hava tau gonia? Te nia kurusu na tobagu mau nia tangi. Inau tu ghanaghana dilaa na mua pitiagu vamua i Jerusalem, mana mateagu ghua na pukuna na ahana Lord Jesus.” 14 Mi ghai tai mua tangomana na manangiana mai beto nimami vamua, mai ghaghua, “Ge God ke ba liuliona.”
15 Mana balu bongi te padi tua, ighai tai gonidilai nimami lei luluda. Ge kai sakusaku tua vaa Jerusalem. 16 Mana balu taluutuni ni Caesarea tara nighai udukolu, mara holaghai vaa tana valena Mnason ni Cyprus tai ghahaghai tatana. Mnason na tinoni taluutuni daro bona mai tua.
Paul te kaoa James
17 Tana bona tai sara Jerusalem, gaira rana taluutuni tara lavipangoti togotogo ghai. 18 Me roropo ghana vaho Paul mi ghai tai vaa kaoa James. Ma gaira na lei mane kamanagho tana holohoru ghua iga. 19 Ma Paul te bosa utora me tate vanira lei nina lutu udolu taonia na lei totobo God te gonighi ghobudira rana mua Jew. 20 Ma gaira udolu tara rongovi sokoi tua ge ra holoutoa God, mara ghaghua, “Hoghomami Paul, o ghilala itaeni e subo na togha ni Jew tara taluutuni mara liopapara na taoniana na vetena nina Moses. 21 Mana balu tara tutugugho ighoe to tona tana lei komudira rana mua Jew mo taraira na vure Jew, tara ghahara iga, ge kara sania nina vetena Moses, kara bei pahevaughilaladira gea na lei daledira, ma kara bei taonighi lei nilabu ni Jew. 22 Ma gaira kara ghilala, ma kara rongovia so na maiamu iani. Ivei tea, e vaghaa eni tai liona ko gonia ge kara ghilalaa te mua utuni siki totobo tara hurugho nia. 23 E vati na tinoni iani tara baubahu tabu taonia nina vetena Moses. 24 Ko nira udukolu mo ko sonikolu itadira ma kau marabu heghemiu. Ko pelu olighi na matena didira na sukaghi ge kara ghorighi na uludira. Ge na lei tinoni kara ghilalaa ighoe to kabu maemane taonia nina vetena Moses. Buka Iduidu 6:13-21 25 Ma rana mua Jew rana taluutuni haghe mai, te mua manadira ge kara taonighi na nilabu haulaghi te manadira vamua ge kara taonighi na gegere tutughuni tai nighi vetena vanira te bosa tatea, kara bei ghania gea siki vanga tara nighi sukaghi vanira na lei titinoni god, pana ghabuna siki maumanu, pana maumanu dodoko, ma kara tughuru pungisira heghedira ghua tana tangotangodika.”
26 Mete roropo ghana Paul te holara gaira vati na tinoni me vaa marabura kolura nia gaia. Ge Paul te tona tana Valetabu me tughunitatea vanira na manesukaghi ivei na bongi vaghana ke soko iga didira na baubahu. Tana bongi keri na manesukaghi ke nighi sukaghi na lei totobo Paul mana lei kulana kara holai mai.
Tara lotia Paul i lokana na Valetabu
27 Te dutu ni padi tua e vitu na bongi ni marabuadira murina, na balu Jew tara butu mai tana bubulo Asia tara vaevanea Paul tana Valetabu, mara vuivuni ni havukaghiniadira na vure, mara lotia Paul. 28 Mara ghaeghahe, “Ighau na Israel, kau mai hangaghai, eni gaia na tinoni te taraira na vure ivei mi vei me tarai voghara na vure ni Israel, haba vaa na Valetabu eni, mana lei nina vetena Moses. Mi taeni te lavihaghera mai na balu tinoni tara mua Jew tana Valetabu mara vaa salamia na Bona Tabu eni!” 29 (Gaira tara bosai te vaghai raini, na pukuna tara vaevanea Trophimus ni Ephesus te nia udukolu Paul ilokana na komu sule, mara ghanaghana gaira ke, Paul te lavia vaa tana Valetabu.) Gehegehedira 20:4
30 Me sule na gunaguna ilokana na komu sule, mana vure tara sama kolu mara lotia Paul, ge ra ghuruhorua tana bebetena na Valetabu. Me mina vasoo, mana righitaoni te vongotia na mataula. 31 Ma gaira tara tabotabo na mateana Paul, me mina sara na rongorongo tana vunaghidira na ovu ni malaghai ni Rome ge Jerusalem udolu tara gunaguna. 32 Mana tinoni arelavaghi te mina vaso me holara balu nina mane sule mana lei nina malaghai ge ra sama horu itadira na vure. Tana bona na vure tara righia, kolura nia nina lei malaghai, gaira udolu tara beto na labuana Paul. 33 Mana tinoni arelavaghi te vaa ta Paul ge ra lotia me bosa vanira ge kara pitia nia erua na talihalo. Ge huatira, “?Ahei na tinoni vaghana eni, mana hava te goni hahia?” 34 Mana balu ghobudira na vure tara ghaeghahe mara bosai lei bosa te kehakeha, mara gunaguna. Ma gaia na mane arelavaghi te mua pukua na hava sughua te kale, ge bosa vanira nina malaghai ge kara hola keha Paul ma kara talua tana vale pipiti. 35 Ma gaira tara lavia Paul vaa tana palapala i kokou, ge ra ghatedatoa Paul na lei malaghai, na pukuna na vure tara sutu talighutia. 36 Ma gaira udolu tara tumuria tara ghaeghahe, “Kau matea!”
Paul te bosa pungisia heghena
37 Ma gaira na lei malaghai tara gonidila na lavi horuana mai Paul tana vale pipiti, ge bosa vania na mane arelavaghi, “U liogu ku kokoe pile vanigho ghua.”
Mana mane arelavaghi te hare me huahuatia, “?O ghilalaa so na leu ni Greek? 38 ?Na tinoni ni Egypt, ighoe? ?Mi ghoe to gunalira na vure tana lei bongi te padi, me sogha polo kolura e vati na togha ni tinoni labupolo, mau sogha vaa tana bona mamaha te taho iga na beti mana ghai?”
39 Ma Paul te bosa tughu, “Inau ke na Jew tara vahu i Tarsus tana bubulo i Cilicia. Inau na tinoni tana komu haba eni. Mu kurutigho ko lubatiu, ge ku kokoe vanira ghua na vure.”
40 Ma gaia te talana. Ma Paul te tughuru tana palapala ni vale me betora na vure subo nia na limana, mara beto. Vaho ge kokoe vanira tana leu ni Jew.

21:8 Gehegehedira 6:5; 8:5

21:24 Buka Iduidu 6:13-21

21:29 Gehegehedira 20:4