8
1-2 Saul te nia togotogo na mateana. Mana balu tinoni uto tara va tavughia Stephen, mara nia dikalio mara tangi ngangaraha.
Saul te gunalia na holohoru
Tana bona keri na holohoru i Jerusalem te nia vahaghitaili na gunaguna, ma gaira rana taluutuni, tara rughuhoru va tana lei komu i Judea mi Samaria hauva ma gaira rana manevetena tara kabu pulohi Jerusalem. Ma Saul te tabotabo na haurakeana na holohoru me haghevighi na lei vale, me ghora horura rana taluutuni, mane mana vaivine me va talura tana vale pipiti. Gehegehedira 22:4-5; 26:9-11
Ra tughunitatea na Rongorongo Uto i Samaria
Rana taluutuni tara sogha va tana lei komu mara tughunitatea igaa na rongorongo uto. Ma Philip te tona tana komu sule i Samaria me tughunia igaa vanira na vure na Christ. Na vure subo tara liona na rongo vakodo, ge ra varongohia na hava Philip te bosa, na pukuna tara vaevanei ghua na lei butuli te gonighi. Me subo itadira na vure, na lei tidalo dika tara rughuhoru keha nia na ngangaraha sule, me subo ghua na labe mana rapobete te vavolara. Mana togotogo te vonughia na komu udolu.
Na tinoni te ghaha iga a Simon, e subo ni bona te nera na vure ni Samaria ge nia hoghohare na liodira anina lutu gueguelo, me ghanaghana heghena te vaghaa siki sakai te haba. 10 Ma gaira soko tana komu te vuivuni tadira rana pile me sara tadira rana sule tara talu mava, mara ghaghua, “Na tinoni eni gaia nina maana God na maana sule.” 11 Ra talumava gaia na pukuna te daro ni bona mai tua te nera ge ra nia hoghohare na liodira nina lutu gueguelo. 12 Tana bona tara taluutunia nina rongorongo Philip nia ahana Jesus Christ mana kinakabuna God, gaira tara vulitabu na lei mane mana lei vaivine. 13 Ma Simon heghena ghua te taluutuni. Murina ge vulitabu ge nia udukolu Philip me nighi maro na mangana na maana sule mana lei butuli te gonighi tana matana.
14 Ma gaira na lei manevetena i Jerusalem tara rongovia, gaira ghua na Samaria tara lavipangotia na bosana God, ge ra nira vetena Peter ma John. 15-16 Na Tarunga Tabu te mua horu mua ta siki sakai tadira, tara vulitabura vamua tana ahana Lord Jesus. Tana bona toro sara rogaira toro kokoeliulivutira rana taluutuni vaho ge ra lavia na Tarunga Tabu. 17 Ma Peter ma John toro talui na limadira vuvungadira ge ra lavia na Tarunga Tabu.
18 Ma Simon te righia, gaira na taluutuni tara lavia na Tarunga Tabu tana bona rogaira na manevetena toro talui na limadira ivuvungadira, ge liona na butoana na maana tadira Peter ma John, 19 me ghaghua, “Koro heu mai na maana eni, ma ahei tua ku talu na limagu i vuvungana ke, ke lavia nina na Tarunga Tabu.”
20 Ma Peter te bosa tughu, “Ighoe ma nimua na rongo koro horu Betidalo. Na pukuna to ghanaghana ge ko butoa nia na rongo nina sonihalavu God! 21 Ighoe to mua baebase kolu itamami, mo mua paepaleva ighoe ta nimami na lutu eni, na pukuna na tobamu te mua maemane tana matana God. 22 Ko tughulio mughua ta nimua na ghanaghana eni te dika, mo ko nongia Lord ge ke talukehai vanigho na lei ghanaghana tana kutumu. 23 Inau tu righigho te vonughigho na lio dika mana vevehe, mo tinoni pipiti sarana na palu.”
24 Ma Simon te bosa vanira Peter ma John, “U nongighau koro kokoeliulivutiu ge ke bei kaleu gea na lei totobo toro kokoe i vuvungagu.”
25 Peter ma John toro tughunia te manana na tughunitateana nina rongorongo Lord. Moro tughunia igaa na Rongorongo Uto tana lei komu ni bubulo Samaria ge ro pulohi Jerusalem.
Philip mana vunaghi ni Ethiopia
26 Ma nina angel a Lord te bosa vania Philip, me ghaghua, “Tughuru mo ko tona tana halautu Jerusalem te horu i Gaza” (mara mua taonia tua na halautu eni itaeni) 27-28 Ma Philip te tapatughuru me tona. Mana tinoni ni Ethiopia* na tinoni ni Ethiopia Tana leu ni Greek - Eunuch. Na mane tara lavahiana te meto tana nina vetena Moses ge ke bei haghe gea lokana na Valetabu. Righia Eruani Vetena 23:1; Isaiah 56:3-8. na vunaghi te righitaonighi nina puku ni lologho na vinahogho ni Ethiopia, Candace, te oli mai tana komuna. Ma gaia te butu mai Jerusalem te kokoeliulivuti me bosautoa God, me pulohi mai ta nina taitakiro. Me sopou horu vaho, ge idumia na levu ni buka nina prophet Isaiah. 29 Mana Tarunga Tabu te bosa vania Philip me ghaghua, “Ko va tughuru dutuvia na taitakiro keri.” 30 Me mina sama Philip me varongohia te idumia na buka nina prophet Isaiah. Ge huatia, “?O manahana sughua na hava to idumia?”
31 Me ghaghua gaia, “?Ivei ku nea na ghilala manahaana te ke mua tughunia vaniu siki sakai?” Ma gaia te nongia Philip ge ke sei dato vaa me ke sopou kolua. 32 Mana tete ni gegere tabu te idumia te vaghaa eni,
Tara nia tona te vaghaa na sheep kara matea,
Me beto vaghaa na dale sheep tara ghoria na vuvuluna
te mua vukea na mangana.
33 Ra nia murilio ngangata mara poloa vania na dete maemane.
E taho ahei ke tughuni kaekalea na vinavahuhuna
na pukuna te mai soko buto na volana tana maramana. Isaiah 53:7-8 (LXX)
34 Ma gaia na vunaghi te huatia Philip, me vania, “?Ko bosa vaniu mai, ahei te bosaa na prophet eni? ?E bosa heghena gaia pa siki sakai na keha te bosaa?” 35 Ma Philip te nia kokoe na Rongorongo Uto nina Jesus te nia vuivuni na levu ni gegere tabu eni.
36-37 Mi tana bona toro taoni horua na halautu, moro saravia tua na bona te ghahaa ga na beti, mana vunaghi te ghaghua, “?Na beti tua eni; mana hava te pungisiu ge ku mua vulitabu?” Balu na gegere tara talua: Ma Philip te bosa vania me ghaghua, “Ge to ko nia taluutuni na tobamu soko ke, me ke tangomana sughua.” Ma gaia te bosa tughu me ghaghua, “Inau tu taluutunia sughua Jesus Christ, agaia Dalena God.” 38 Ma gaia te nia hevei na bosa ge beto na taitakiro pile bona. Ma rogaira toro sogha horu tana beti ge vulitabua a Philip. 39 Na bona toro sakutua dato mai tua tana beti, na Tarunga Tabu te lavikeha Philip me polo tana matana, mana vunaghi te taonia so nina tonatona me vonughia na togotogo.
40 Philip te nia ribe na saraana i Azotus. Mi tana bona gaia te tona potai lei komu te nia tarai na Rongorongo Uto polo e sara Caesarea.

8:3 Gehegehedira 22:4-5; 26:9-11

*8:27-28 na tinoni ni Ethiopia Tana leu ni Greek - Eunuch. Na mane tara lavahiana te meto tana nina vetena Moses ge ke bei haghe gea lokana na Valetabu. Righia Eruani Vetena 23:1; Isaiah 56:3-8.

8:33 Isaiah 53:7-8 (LXX)

8:36-37 Balu na gegere tara talua: Ma Philip te bosa vania me ghaghua, “Ge to ko nia taluutuni na tobamu soko ke, me ke tangomana sughua.” Ma gaia te bosa tughu me ghaghua, “Inau tu taluutunia sughua Jesus Christ, agaia Dalena God.”