9
Saul te tughulio
(Gehegehedira 22:6-16; 26:12-18)
Ma Saul te vonughia so na lio ni rutu, na mateadira lei nina tinoni taluutuni a Lord. Me tona tana puku ni sonisukaghi, me nongia na gegere vaniadira na lei haba tana vale kokoeliulivuti ni Jew i Damascus, ge ke righi topoa siki sakai tara taonia na halautu eni nina Lord, geva ke lotira na lei mane mana vaivine, me ke hola olira mai Jerusalem.
Ma Saul te dutuvia tua na komu i Damascus, ge righia na marara te mina horu mai kokou, me hinari talighutia. Ma gaia te kutu horu tana pari, me rongovia na manga te ghaghua vania, “?Saul, Saul, e ghua ge o niu ghighirou?”
Ma Saul te huatia, “?Ahei ighoe, a Lord?”
Ma gaia te ghaghua, “Inau a Jesus to niu ghighirou. Tughuru mo ko tona tana komu te paleva mai! Ku tughunia vanigho na hava mughua ko gonia tana ngiha.”
Ma gaira tara nia udukolu a Saul tara tughuru beto, mara mua vukei na mangadira, mara rongovia vamua na manga mara mua righia siki sakai. Ma Saul te tapatughuru mai tana pari, vaho ge raraihighi na matana, me mua righi vakodoa siki totobo. Ma gaira tara tabe limana, vaho ge ra hulia va i Damascus. Me tolu na bongi matapono te mua vanga me mua inu me mua vaevane.
10 Ma sakai na tinoni taluutuni ga, na ahana Ananias i Damascus, te righia na mabubu a Lord te bosa vania, “Ananias!”
Me ghaghua, “Inau eni, Lord.”
11 “Tughuru, mo ko tona vaa tana valena Judas tana halautu tara holoa nia maemane, mo ko huatia na tinoni ni Tarsus na ahana Saul. Gaia te kokoeliulivuti, 12 mi lokana na mabubu te righia, na tinoni eni na ahana Ananias te haghe mai me talua na limana vuvungana ge ke ghoi reirei oli ghua.”
13 Ma Ananias te bosa tughu me ghaghua, “Lord, e subo na vure tara bosaa na tinoni eni, te gonighi e subo na totobo dika vanira nimua na vure taluutuni i Jerusalem. 14 Mi taeni te mai i Damascus me te holaa na maana tadira rana manesukaghi kamanagho ge ke lotira arahei tara holohabagho ighoe.”
15 Ma Lord te bosa vania, “Ko tona, inau tu vilia tua ge ke tughunitatea nigua na rongorongo itadira rana mua Jew, mana lei vunaghi haba, maia ghua na vure ni Israel. 16 Mi nau ku tatei vania na hava ke nighi vahaghitaili na pukuna inau.”
17 Ma Ananias te tona, me va rughuhaghe tana vale te ghaha iga Saul me talua na limana vuvungana. Me ghaghua vania, “Hoghogu Saul, a Lord te vetenau mai, gaia eni Jesus te tate vanigho tana halautu to va mai ga. Me vetenau mai ge ko ghoi reirei oli ghua mo ko nia vonu na Tarunga Tabu.” 18 Mana totobo te vaghaa na vuru te mina tumu horu tana matana Saul, ma gaia te ghoi reirei oli ghua. Mete tapatughuru ge ra vulitabua. 19 Mi murina mai te vanga soko tua, na hulina te laga oli.
Saul te tarai Damascus
Ma Saul te kabu balu bongi kolura rana taluutuni Damascus. 20 Ma gaia te tona haliu tana lei vale kokoeliulivuti ni Jew, me vuivunia na nia tarai Jesus gaia na Dalena God. 21 Ma gaira soko tara varongohia tara nia hare, mara huahuati, “?E mua gaia eni na tinoni, te labumatera na vure i Jerusalem tara taluutunia na tinoni eni, a Jesus? ?Me mua gaia ghua na tinoni ia te mai, ge ke pitira na vure me ke hola olira va vanira rana manesukaghi kamanagho?”
22 Hauva ma Saul, te lavia so na lagana, na talutate utoana vanira na vure Jew tara ghahara i Damascus, a Jesus na Christ. Mara mua loghoa tua siki ghanaghana kara kokoe pungisia nia. 23 Me subo tua na bongi te padi murina, na vure Jew tara vaukolu, mara padalaghinia ivei kara nea na mateana Saul. 24 Tara polongighi na lei mataula ni peo, bongi mana dani ge kara matea. Hauva ma gaia te rongovia didira na ghanaghana. 25 Ma ta sakai na bongi te bongi, na lei nina vaovarongo a Saul tara hoghonia tana ghavo mara dorovaghini horua i pari bebete tana matakene ni vokovoko ni komu. 2 Corinthians 11:32-33
Ma Saul te kabu pile bona i Jerusalem
26 Ma Saul te tona i Jerusalem, me tabotabo ge ke kabu kolu itadira rana taluutuni. Hauva mara mua taluutunia gaia te tinoni taluutuni sughua, ma gaira udolu tara mataghunia. 27 Ma Barnabas Gehegehedira 4:36-37 te mai righia me holaa vanira rana lei manevetena. Me tughunia vanira ivei te nea na tate a Lord vania Saul tana halautu maia te kokoe vania. Me bosa vanira ghua, “Saul te tarai sule ngangata tana ahana Jesus i Damascus.” 28 Keri vaho ge a Saul te kabukolu itadira, me tona kolili Jerusalem, me tarai laga tana ahana Lord. 29 Ma gaia te hughuhughu kolura na vure Jew tara kokoe ni Greek, mara liona na mateana. 30 Ma gaira rana taluutuni tara rongovia, ge ra holaa Saul va i Caesarea, vaho ge ra nia vetena tana vaka va tana komuna Tarsus.
31 Mana lei holohoru soko i Judea, Galilee, mi Samaria talighu tara kabu mabo nia nina hahanga na Tarunga Tabu te lagalagara me totolora tara kabu kikinima itatana Lord.
Peter te tona i Lydda mi Joppa
32 Tana bona Peter te kaoi na lei komu, gaia te va kaora ghua rana taluutuni tara ghahara i Lydda. 33 Mi ga te righi sodoa na tinoni na ahana Aeneas, te labe me mua tangomana na rughuhoru saniana na malei ghimena e alu na niulu. 34 Ma Peter te ghaghua vania, “Aeneas, ko tapatughuru mo ko lokua na malei ghimemu. Gaia Jesus Christ te vavolagho tua.” Te mina tua me tughuru. 35 Ma gaira na lei vure soko tara ghahara i Lydda mi tana bubulo Sharon talighu tara righia gaia, mara liliu vania Lord.
36 Me ghaha i Joppa na vaivine na ahana Tabitha gaia na taluutuni. (Dorcas na ahana tana leu ni Greek.) Na vaivine eni te lutu maemane haia, na hangadira rana bona. 37 Me mua hau vasoo me vahaghi me mate. Mara siuvia na hulina, mara kolivaghinia tana voki tana vale datogha. 38 Na pukuna Joppa te mua sagauvia i Lydda, rana taluutuni i Joppa tara rongovia Peter te ghaha i Lydda, mara nira vetena erua na tinoni hola rongorongo, mara nongia ge ke mai saravira. 39 Me gonidila soko tua Peter, vaho ge nira udukolu. Tana bona tara sara, ge ra lavidatoa tana voki tana vale datogha. Iga na lei matesasani vaivine tara tughuru talighutia ge ra tangi, mara tatei vania na lei pupulu kehakeha te sukighi a Dorcas tana bona te vola. 40 Ma Peter te vetena kehara tana voki, me tualaghi tuturu ge kokoeliulivuti. Me ririu vania na huli me ghaghua, “Tabitha, ko tughuru!” Ma gaia te davorai na matana ge righia Peter me kabu dato. 41 Ma Peter te hagaloa va me hangaa ge ke tughuru dato. Ge holora rana taluutuni, kolura rana lei matesasani ge tatea vanira te vola oli tua.
42 Mana rongorongona te saopo udolua i Joppa, mana vure subo tara taluutunia Lord. 43 Ma Peter te kabu so i Joppa te subo ni bongi, kolua na tinoni, te lutui na ghuighuli ni maumanu na ahana Simon.

9:25 2 Corinthians 11:32-33

9:27 Gehegehedira 4:36-37