26
Paul te bosa pungisia heghena tana matana Agrippa
Ma Agrippa te bosa vania Paul, “Inau tu lubatigho ge ko bosa tughugho heghemu.”
Paul te va betora nia na limana me bosa pungisia heghena te vaghaa eni, “Agrippa na vunaghi haba, inau tu nia togotogo tana dani taeni ge ku nighi hughu tana matamu na lei totobo rana Jew tara huruu nia, na pukuna ighoe to manahani na lei talu puku ni nilabumami ighai na Jew, ma nimami na vata ni hughuhughu. Mi nau tu nongigho ko lio uto na rongoviagu.
“Rana Jew tara ghilalaa mai tua ivei tu nea na kabu tu garimane. Gaira tara ghilalaa mai tua tu lubatia na volagu ta nina vetena Moses te vuivuni tana komugu maia ghua i Jerusalem. Gaira tara ghilalaa tua, ge kara liona na tutuguagu ke, tana vuivuni inau tu kabu Pharisee, te vaghaa gaira tara pangoti kakaighi tana lei vata ni levu ta didira na taluutuni rana Jew. Gehegehedira 23:6; Philippi 3:5 Mi taeni inau tu tughuru iani ge kara deteu na pukuna tu taluutunia nina baubahu God te nea vanira tua rana kukuamami idania - na puku ni totobo itadira e hangavulu rua na kema tara ghanaghana dila na laviana, tara holohabaa God na bongi mana dani. Na pukuna na ghanaghanadila eni, ma gaira na Jew tara huruu nia na ghanaghana eni. ?Ivei tea ge na balu itamiu te vahola ge kara taluutunia gaia God ke tughuru vaghini olira na tinoni mate?
“Tana lei bongi te padi, inau tu taluutunia mu ghanaghana nigua ge ku kabu hughuhughura gaira tara saritaonia Jesus ni Nazareth. 10 Inau tu vuivuni ni gunaliadira gaira i Jerusalem. Rana manesukaghi kamanagho tara heu na maana, mi nau tu pitira gaira tana vale pipiti na lei tinoni tara taonia Jesus. Mi nau tu nia hevei na bosa kara labumatera. 11 Me subo ni bona tu torora tana vale kokoeliulivuti ni Jew, tu haga nera ge kara koehorua didira na taluutuniana Jesus. Mana lio ni rutu te ghanaa itagua mu nira ghighirou mu vahaghitailira tana balu komu tana lokani lei kema keha ge ku torora iga. Gehegehedira 8:3; 22:4-5
Paul te bosatatea te vuivuni ni tughulio
(Gehegehedira 9:1-19; 22:6-16)
12 “Mana pukuna eni inau tu tona i Damascus nia na maana tara heu na lei manesukaghi kamanagho. 13 Tana halautu te hinaghota, tu vaevanea na marara te marara vulea na aho, te hina mai kokou. Te hinavi talighutiu ma gaira soko na ghagua na udu. 14 Mi ghai soko tai tumu tana pari, mi nau tu rongovia na kokoe tana leu ni Jew, ‘Saul, Saul! ?E ghua ge o niu ghighirou? Ighoe to vahaghitailigho nia na gehegehe keri. Ighoe te vaghagho na buluka te butuli olia nina ghai ni huhuli na tinoni te loghogho.’
15 “Mi nau tu ghaghua, ‘?Ahei ighoe Lord?’
“Ma Lord te ghaghua, ‘Inau a Jesus to niu ghighirou. 16 Ko tapatughuru. Inau tu tate vanigho mu viligho ko nigua tinoni ni lutu. Mi ghoe ko tughunitateu vanira na balu na hava to vaevanea itagua itaeni mana hava ku tatea vanigho i kise. 17 Mu ku vavolagho itadira na vure ni Jew maia ghua rana mua Jew. Inau ku nigho vetena gatu itadira rana mua Jew, 18 mi ghoe ko davorai na matadira, mo ko lavi olira mai tana pungi va tana marara mi ta nina maana Satan va ta God, ma ge kara taluutuniu ke, mu ku talukehai na lei paludira, ma kara lavia na maladira kolura nina tinoni vivili God.’
19 “Na pukuna eni vunaghi haba Agrippa, inau tu lavipangotia na mabubu te butu mai kokou. 20 Mi nau tu vuivuni mai Damascus maia Jerusalem mu holaa vaa i Judea talighu maia ghua rana mua Jew mu taraira ge kara tughulio tana lei paludira ma kara liliu vania God. Ma kara talu tate utunia ta didira lei gehegehe uto. Gehegehedira 9:20, 28-29 21 Na pukuna inau tu ladavaghi vanira tara mua Jew, rana Jew tara tabotabo na labuagu tana bona tara vaevaneu i lokana nina Valetabu God. 22 Ritini tana bongi eni God te hangau so, mi taeni nau tu tughuru iani, mu tughunitate vanira rana sule mana rana pile ghua. Na hava tu bosai na lei puku ni totobo a Moses mana lei prophet tara bosai ge kara kale - 23 gaia na Christ ke vahaghitaili ma gaia ke diki vola oli tana mate, ge ke tatea na marara ni vola vanira na Jew ma rana mua Jew.” Isaiah 42:6; 49:6; 1 Corinthians 15:20
24 Mete vaghaa Paul te bosa tughu heghena tana levu eni, Festus te ngaraa me ghaghua, “Paul, ighoe to vuha bule tua! Nimua na kene manaha te huli bulegho tua!”
25 Ma Paul te bosa tughu, “Ighoe na vunaghi haba Festus, inau tu mua bule. Inau tu nia kokoe na utuni. 26 Vunaghi haba Agrippa, inau tu kokoe maemane vanigho, na pukuna ighoe to ghilala sokoi na lei totobo raeni. Mu tu pukua to rongovighi tua na lei totobo raeni tara mua tangomana na polo tana matamu. 27 ?O taluutunira so na lei prophet, ighoe na vunaghi haba Agrippa? Eo, inau tu ghilalaa to taluutunira!”
28 Agrippa te bosa vania Paul, “?I lokana na pile bona kukulu eni ke, ighoe ko neu ge ku taonia Jesus Christ?”
29 Paul te bosa tughu, “Ke daro bona pe ke kukulu ko taonia Jesus, nigua na kokoeliulivuti tatana God vanigho ighoe mi ghau udolu tau varongohiu itaeni, kau taluutunia Jesus te vaghau inau, hauva tu mua liona ko kabu pipiti te vaghau inau.”
30 Ma Agrippa, ma Festus na vunaghi haba, Bernice, mana doladira tara tughuru dato. 31 Gaira tara tona keha mara bosabosa mara ghaghua, “Na mane eni te mua gonia siki totobo te manana na mate pe ke ghahaa tana vale pipiti.” 32 Ma Agrippa te bosa vania Festus, “Te manana sughua ge ko lubati tatavahalea Paul, ma ge te mua nongia heghena na va tana vunaghi haba ni Rome ge ke detea.”

26:5 Gehegehedira 23:6; Philippi 3:5

26:11 Gehegehedira 8:3; 22:4-5

26:20 Gehegehedira 9:20, 28-29

26:23 Isaiah 42:6; 49:6; 1 Corinthians 15:20