22
“Ghau tamagu mana lei hoghogu, kau rongoviu mai!” Tana bona na vure subo tara rongovia te kokoe tana leu ni Jew, gaira tara beto ma Paul te tona haliu. “Inau na Jew tara vahuu i Tarsus tana bubulo i Cilicia, mara holau mai iani Jerusalem mu naunau ta Gamaliel. Inau tu holaa na puku ni talugoni tana vetena itadira na lei kukuada. Inau tu nia liopapara nigua itatana God vaghaghau ighau udolu taeni. Inau tu ghighiroura nigua na tinoni tara taonia Jesus, mu lavira na mane mana vaivine mu talura tana vale ni pipiti mu matera na balu. Na puku ni sonisukaghi mana ovu ni dete vunaghi pungisira Israel kara tughunitatea nigua na utuni. Inau te saraviu na gegere tutughuni vanira na Jew i Damascus, mi nau tu tona mu lavi olira na vure tara taluutunia Jesus ma kara kabu pipiti i Jerusalem. Gehegehedira 8:3; 26:9-11
Paul te tughunitatea te tughulio
(Gehegehedira 9:1-19; 26:12-18)
“Tana bona tu mai lilighina Damascus, tana dani kama na marara tana parako te vitiliu. Mi nau tu tumu horu tana pari mu rongovia na manga te ghaghua vaniu, ‘Saul, Saul! ?E ghua ge o niu ghighirou?’
“Mi nau tu bosa, ‘?Ahei ighoe, Lord?’
“Me ghaghua vaniu, ‘Inau Jesus ni Nazareth, to niu ghighirou!’ Na tinoni tara niu udukolu tara righia na marara, mara mua rongovi vakalea na mangana ahei te kokoe vaniu. 10 Mu huatia, ‘?Na hava ku gonia, Lord?’
“Ma Lord te ghaghua vaniu, ‘Ko tughuru mo ko tona i Damascus, ko righia siki sakai ke tughunitatea vanigho na hava God te goni dilaa vanigho.’ 11 Inau tu mua reirei na pukuna na rarangana na marara, mana ghagua na udu tara tabea na limagu mara huliu vaa Damascus.
12 “Tana komu keri sakai na tinoni na ahana Ananias, gaia na tinoni taluutuni te taoni vetena mara talumavaa na lei Jew tara ghahara iga. 13 Ma gaia te mai tagua, me tughuru dutuviu, me ghaghua, ‘Hoghogu Saul, ko reirei oli.’ Tana pile bona vaghana keri, inau tu reirei oli mu vaevanea. 14 Me ghaghua, ‘Didira God na lei kukuada te viligho ighoe ge ko ghilala nina nilabu. Ighoe to righia nina Tinoni Lutu Maemane Tabu, mo rongovia te nia kokoe na mangana heghena. 15 Na pukuna ighoe ko tughunitatea vanira na vure soko na hava to righia mo rongovia. 16 ?E ghua ge o pitu? Tughuru dato mu ku vulitabugho. Mo ko kokoeliulivuti vania Lord ge ke talukehai na lei palumu.’
Paul te taraira rana mua Jew
17 “Inau tu pulohi Jerusalem. Tana bona tu kokoeliulivuti tana Valetabu, mu righia na mabubu. 18 Mu righia Lord, te ghaghua vaniu, ‘Ko mina mo ko sania Jerusalem, na pukuna na vure raini tara mua lavipangotigho iga.’
19 “Mi nau tu bosa tughu, ‘Lord, inau tu ghanaghana kara tangomana so na pukuna gaira tara ghilalaa utoa inau tu tona tana lei vale kokoeliulivuti ni Jew, mu lotira mu labura arahei tara taluutunigho ighoe. 20 Tana bona tara matea Stephen inau iga, mu talugonighi didira na pupulu tana bona ni mateana.’ Gehegehedira 7:58
21 “Ma Lord te ghaghua vaniu, ‘Inau ku nigho vetena tona vaa itadira rana mua Jew.’ ”
22 Mana vure tara varongohia Paul polo ge bosaa na mua Jew, ge ra nia ghaeghahe na manga te sule, “Labua mo ko lavikeha! E mua ulaghana ge ke vola!” 23 Ma gaira tara ghaeghahe mara nighi alo didira na pupulu, mara soni datoi na pughu ni pari. 24 Na mane arelavaghi te vetenara nina malaghai ge kara lavia Paul vaa tana vale vatungasi, me bosa vanira na ramusiana ge kara ghilala utunia na hava tara nia ghaeghahe na Jew. 25 Tana bona tara pitia vaho ge ra ramusia, Paul te bosa vania na malaghai te tughuru, “?E manana so ge kara ramusia na tinoni ni Rome tara mua detea mua? Taho!”
26 Tana bona na malaghai nagho te rongovia eni, gaia te tona me huatia na mane arelavaghi, “?Na hava to gonia? Na tinoni keri na mane ni Rome!”
27 Mana mane arelavaghi te tona ta Paul me huatia, “?Na tinoni ni Rome ighoe?”
Paul te bosa tughu, “Eo!”
28 Na mane arelavaghi te bosa, “Inau tu pelua na maana eni nia na rongo te sule.”
Ma Paul te bosa tughu, “Mi nau tara vahuu nia na maana keri.”
29 Gaira na malaghai tara huatia Paul ge ra tona keha itatana. Mana mane arelavaghi te mataghu sule ngangata na pukuna te hughua na vetena ni Rome tana bona tara pitia Paul, na pukuna gaia na tinoni ni Rome.
Paul kolura na Ovu ni Dete tara vunaghi pungisia Israel
30 Mana mane arelavaghi te liona ge ke kene topoa itadira na Jew na hava tara hurua nia Paul. Te roropo ghana rana ovu ni manesukaghi kamanagho mana ovu ni dete tara vunaghi pungisia Israel tara savukolu. Ma gaira na malaghai tara lavia Paul, mara toghi keha itatana na talihalo, mara tughuruvaghinia tana matadira.

22:5 Gehegehedira 8:3; 26:9-11

22:20 Gehegehedira 7:58