15
Jesus Christ te tughuruoli tana mate
Ighau rana taluutuni, inau ku ghoi maumaurioli bosa vanighau, nia na Rongorongo uto tu ladavaghinia vanighau te padi tua. Kau holopangotighi ge ke tona haliu vanighau, na pukuna nimiu na taluutuni ke tughuru ngasi vania na Rongorongo uto eni. Mana Rongorongo uto keri ke vavolaghau, ke vagha ighau tau taluutunia haia. Hauva, ge kau mua tughuru ngasi ke, nimiu na taluutuni te taho iga na utuni vanighau.
Na puku ni rongorongo haba te mai vaniu inau ke, mi nau tu nia vetena vanighau gatu itamiu: Jesus Christ te mate tughui na lei paluda, te vagha te gerea tua na Gegere tabu. Isaiah 53:5-12 Jesus, tara kolivaghinia tana vatuluma ni beku, me toluni na bongi, God te tughuruvaghini olia tana mate, te vagha te gerea na Gegere tabu. Buka Linge 16:8-10; Matthew 12:40; Gehegehedira 2:24-32 Ma gaia te livu vania Peter, maia itadira gaira udolu ara hangavulu rua na manevetena. Matthew 28:16-17; Mark 16:14; Luke 24:34, 36; John 20:19 Mi murina keri ka, gaia te ghoi livu vanira te vulea e lima na hangalatu ni tinoni taluutuni ta sakai na bona. Subo itadira tara vola so, mana balu tara mate tua. Ma gaia Jesus te ghoi livu soo vania James, mi murina, rana lei manevetena udolu.
Mi tana sosokona, mi nau ghua tu righia gaia. Gehegehedira 9:3-6 Te vagha inau tu sivuragha tana bona te mua kaekage, na pukuna inau tu kubolu itadira rana manevetena. Me mua ulaghagu ge kara holou nia na manevetena na pukuna tu diki dikalaa nina na holohoru God. Gehegehedira 8:3 10 Mi nau na manevetena na pukuna vamua God te kovala horua mai itagua nina vauto mana sonihalavu. Ma nina vauto mana sonihalavu te vangagha itagua, na pukuna inau tu lavilaga tana lutu vulera vaa rana manevetena. Mete mua inau heghegu, ma nina sonihalavu God te lutu itagua. 11 Na rongorongo te mua keha so, ge inau ku ladavaghi, pa gaira kara ladavaghi. Na puku ni totobo vamua kau taluutunia na hava tai ladavaghinia vanighau.
God ke tughuruvaghini olighita tana mate ighita ta taluutuni
12 ?Keri ke, tai ladavaghinia vanighau ge God te tughuruvaghini olia Jesus Christ tana mate, mana hava na pukuna ge na balu itamiu tara bosa te taho na tughuru oli tana mate? 13 Ma ge ke taho na tughuru oli tana mate ke, ma Christ ghua ke mua tughuru oli tana mate. 14 Ma ge a Christ ke mua tughuru oli ke, mana lei nimami na ladavaghi ke, te totobo lee vamua, ma nimiu na ghanaghana mava itatana God ke, te totobo lee vamua ghua. 15 Mi ghai rana manevetena tai pegoghau nia God, na pukuna ighai tai bosaa, “God te tughuruvaghini olia Christ tana mate,” ma eni te mua utuni ma ge rana mate kara mua tughuru oli tana mate. 16 Eo, ke vagha ke taho na tughuru oli tana mate ke, ma Christ ghua ke mua tughuru oli tana mate. 17 Ma ge Christ ke mua tughuru oli ke, ma nimiu na taluutuni te totobo lee vamua, ma God ke mua talukehai na lei palumiu. 18 Me ke vaghaa keri ke, rahei tara taluutunia Christ mara mate ke, gaira kara vahaghitaili kasila. 19 Hauva, ke vagha dida na taluutuni itatana Jesus Christ te hangaghita tana vola eni tana maramana vamua ke, me manana rana vure kara arovighita au vaa vulera na lei vure soko.
Ighita ka pitudilaa na tughuruoli
20 Hauvaa me mua vagha keri! Na hava te utuni, a Christ te tughuru oli tua tana mate. God te diki tughuruvaghini olia tana mate te talutatea ge God ke tughuruvaghini olira ghua arahei tara taluutunia ge ra mate. 21 Te vagha na mate te mai i lokana na maramana te vuivuni mai ta Adam ke, mi taeni na tughuru oli tana mate te vuivuni itatana Christ. 22 Na lei tinoni udolu kara mate na pukuna ighita udolu ta vaivarina Adam, na vuivuni ni tinoni. Hauva ighita udolu ta taluutunia Christ, God ke tughuruvaghini olighita tana mate. 23 Me vagha keri na ghanaghana tana tughuru oli eni, Christ te vuivunia na tughuru oli. Keri ke, mi tana oliana mai Christ, nina vure udolu kara tughuru oli tana mate. 24 Mi murina eni ke, na sosokona tana maramana ke mai. Tana bona keri, Christ ke veilalabui kolura me laga vulera na lei vunaghi, mana lei tidalo mana ghana na lei levunimate udolu. Keri ge gaia ke vahe olia na kinakabu vaa ta God Tamana. 25 Te vagha keri, Christ ke vunaghi pungisighi mughua na lei totobo, ritini tana bona God te lagavulera ghana na lei levunimate sarana nina maana. Buka Linge 110:1 26 Mana levunimate sosoko ke durakea, na mate. 27 Mana Gegere tabu te bosa, “God te vahea na maana vulei na lei totobo soko.” Buka Linge 8:6 Sakai manaa te vagha keri, ighita ta ghilalaa ge a Christ te mua vunaghi pungisia God, na pukuna God heghena vamua te vahea Christ nina na maana. 28 Mi tana bona na Dale ke lagavulei na lei totobo soko, gaia ke talua heghena sarana nina maana God. Keri ke, gea God, te hea na Dalena na maana ge ke vunaghi pungisighi na lei totobo soko ke, ge ke vulei na lei totobo soko ivei mi vei.
29 ?Ma ge rana mate ke taho iga na tughuru oli ke, mana hava didira na ghanaghana na lei tinoni tara hola tua na vulitabu vanira arahei tara mate?* na lei tinoni tara hola tua na vulitabu vanira arahei tara mate E vahola ge ka ghilala na ghanaghana utuni ilokani na lei bosa raini. Taho siki na gegere ilokana na Gegere tabu te bosaa eni na nilabu rana taluutuni tara gonighi, mi ghita ta mua ghilala siki na tinoni taluutuni te taonia na nilabu eni imurina Paul te mate. Na hava ta ghilala so, Paul te tutugu te vaghai te talutate ge kara gonia te vagha na nilabu eni tara taluutunia God ke tughuruvaghini olira arahei tara mate. ?Mana hava na pukuna na lei tinoni tara hola tua na vulitabu te vagha keri, ke vagha tara ghanaghana rana mate kara mua tughuru oli tana mate? 30 Ma ge ke taho na tughuru oli tana mate ke, ighai kai mua tala ge kai mate tughu bongi tana bona kai ladavaghinia na Rongorongo uto. 31 Ighau rana taluutuni, inau tu bahughau, tughu bongi tu dutu ni mate ta nina lutu Christ. Aeni te utuni, te vagha te utuni ge ku talunagho vanighau na pukuna nimiu na sakai sonikolu ta dida na Lord Jesus Christ. 32 Ge te ke taho na tughuru oli tana mate ke, mana hava ku sodoa iga tana bona tu hughuhughu kolura rana lei tinoni ni iani Ephesus, te vagha tu veilalabui kolura na bolo asi. Dutu ni mate lee nigua vamua. Ma ge na tughuru oli ke taho ke,
Ka vanga ma ka inu bulebule
na pukuna i ropo ge ka mate. Isaiah 22:13
33 Kau bei lubatira ge kara pegoghau, arahei tara bosai te vaghai rakiri, na pukuna, “Ma ge kau nira udukolu rana hahi ke, kara va dikalara gea na lei nilabumiu tara maemane.” 34 Kau pulohi mai tana ghanaghana te maemane, ma kau bei tangohahi. Mana balu itamiu tara mua ghilala God, me te manana ge kau nia maa na pukuna eni.
Ighita ka tughuruoli tana lei huli vaolu
35 Ma siki sakai ke huahuati me ke ghaghua, “?Ivei ke ghaghua rana mate kara tughuru oli? ?Mana hava na huli ia kara loghoa?” 36 Ighoe na bule! Ko righia, tana bona ko suba na vuavua tana lokani pari ke, ke diki mate mughua, keri ge ke totolo. 37 Na hava to subaa tana lokana na pari ke, te vagha na vuavua ni koni pa siki vuavua keha, ke mua ghoi vagha na hava ke totolo. John 12:24 38 Keri ke, ma God te nia hevei na huli vaolu, taonia na hava te liona, te vagha na ghai te mua vagha na vuavuana. Na lei sopasopa ni vuavua te totoloi mai gaa tana lei vata ni totolo.
39 Mete vagha keri ghua, na lei totobo tara vola tana maramana eni ke, tara loghoi subo na vata ni huli. Na lei tinoni, maia na lei maumanu, maia na manu, mana iga tara mua loghoa sakai na vata ni huli vamua. 40 Na lei totobo iani tana pari tara loghoi na reireidira te keha itatana na mararadira tana lei totobo i kokou. 41 Mana aho te loghoa a sakai na vata ni marara, me mua vagha na vula, mana na vula te loghoa na marara te mua vaghara na lei veitughu. Mana lei veitughu te sopa kehakeha na reireidira mana mararadira.
42 Mete vaghaa ghua keri, na tughuru oli tana mate. Na huli iani pari te mate me dudura, hauva na huli God ke tughuruvaghini olia ke, ke kabu kasilaa. 43 Itaeni, na hulida tara tavughighi tua, tara lugu mana na reireidira te mua uto. Mi tana bona God ke tughuruvaghini olighi na hulida, gaira ke vonughira na rongoragha mana maana. 44 Itaeni ta loghoi na huli ni maramana, mi tana bona God ke tughuruvaghini olighi tana mate ke, mi ghita ka loghoi na huli tarunga. Na pukuna itaeni ta loghoi na huli ni maramana, ta ghilala tua igeva ka loghoi na huli tarunga.
45 Na Gegere tabu te bosaa, “Adam, na vuivuni ni tinoni, God te gonia ge vahea na vola.” Vuivuni 2:7 Ma Adam na sosoko, gaia keri a Jesus Christ, gaia heghena na tarunga te nia hevei na vola vanighita. 46 Na hava te vuivuni ni mai ke, na huli ni maramana, mi murina mai vaho ke, ge mai na huli tarunga. 47 Adam, na vuivuni ni tinoni, God te gonia tana pughu ni pari ni maramana, hauva Christ eruani na tinoni, te butu mai i kokou. 48 Na lei tinoni soko ni maramana, te vagha Adam. Mana lei tinoni soko ni kokou tara vaghaa Christ. 49 Eo, mi taeni na hulida tara vagha na hulina Adam, na tinoni ni maramana. Mi geva na hulida kara vagha na hulina Christ te butu mai kokou.
50 Ighau rana taluutuni, inau tu liomiu ge kau ghilalaa na hulida tara loghoi na vinahi mana ghabu ke, kara mua tangomana ge kara haghe tana kinakabuna God. Mana hulida kara mate ma kara dudura ke, kara mua tangomana ge kara lavia na vola kasila. 51 Inau tu bosaa vanighau na ghanaghana eni, God te mua tatea mai inagho. E mua ighita udolu ka mate, hauva mi ghita udolu ka tughu. 52 Tana bona tara lovua na tavuli tana bongi sosoko, aeni ke kale tana pile bona te vagha siki tinoni te matakunia na matana. Tana bona ighita ka rongovia na tavuli, God ke tughuruvaghini olira rana taluutuni tara mate, ma kara lavighi na hulidira tara mua mate. Ma hei ghita ta vola so tana bona vaghana keri, na hulida kara tughu te vagha ghua keri. 1 Thessalonica 4:15-17 53 Mana hulida tana maramana ke mate ke, kara tughu vaa mughua tana huli tarunga te mua mate. 54 Tana bona vaghana ke kale raini ke, mana hava tara gerea tana Gegere tabu te kale utuni,
God te lagavulea me durakea na mate. Isaiah 25:8
55 ?Na mate, ivei na lagamu?
?Na mate, ivei nimua na maana ge ko dikalara na lei tinoni? Hosea 13:14 (LXX)
56 Na mate te lavia nina maana tana palu ge ke dikalara na lei tinoni, mana na palu te lavia nina na maana ta nina vetena Moses. Nina vetena Moses te mua dika. Hauvaa na pukuna te talutatei na lei nilabu ge God te lioni ke, maia ghua te talutatei na lei nilabu te dika, ge God ke vahaghitailira rahei tara taonighi. Na pukuna keri, Paul te bosaa na palu te lavia nina na maana ta nina vetena Moses. Righia buka Rome 7:8-12 57 Hauvaa ighita ka holoutoa God! Gaia te heghita na lagavule tana palu mana mate, na pukuna na hava Jesus Christ, dida na Lord, te nei vanighita.
58 Ighau rana taluutuni tu dolovighau, na hava na pukuna keri, kau tughuru ngasi ma kau bei sania na hava te maemane. Kau lutu laga haia vania a Lord, na pukuna tau ghilalai na lei totobo te uto kara mai tana lei sopa lutu ge kau gonia vania Lord.

15:3 Isaiah 53:5-12

15:4 Buka Linge 16:8-10; Matthew 12:40; Gehegehedira 2:24-32

15:5 Matthew 28:16-17; Mark 16:14; Luke 24:34, 36; John 20:19

15:8 Gehegehedira 9:3-6

15:9 Gehegehedira 8:3

15:25 Buka Linge 110:1

15:27 Buka Linge 8:6

*15:29 na lei tinoni tara hola tua na vulitabu vanira arahei tara mate E vahola ge ka ghilala na ghanaghana utuni ilokani na lei bosa raini. Taho siki na gegere ilokana na Gegere tabu te bosaa eni na nilabu rana taluutuni tara gonighi, mi ghita ta mua ghilala siki na tinoni taluutuni te taonia na nilabu eni imurina Paul te mate. Na hava ta ghilala so, Paul te tutugu te vaghai te talutate ge kara gonia te vagha na nilabu eni tara taluutunia God ke tughuruvaghini olira arahei tara mate.

15:32 Isaiah 22:13

15:37 John 12:24

15:45 Vuivuni 2:7

15:52 1 Thessalonica 4:15-17

15:54 Isaiah 25:8

15:55 Hosea 13:14 (LXX)

15:56 Nina vetena Moses te mua dika. Hauvaa na pukuna te talutatei na lei nilabu ge God te lioni ke, maia ghua te talutatei na lei nilabu te dika, ge God ke vahaghitailira rahei tara taonighi. Na pukuna keri, Paul te bosaa na palu te lavia nina na maana ta nina vetena Moses. Righia buka Rome 7:8-12