28
Na tughuruoliana Jesus tana mate
(Mark 16:1-10; Luke 24:1-12; John 20:1-10)
Mete padi tua na Sabbath,* Sabbath bongi ni aheahe ni Jew, tana Sarare. mi tana labota ghana tana sade roropo, Mary Magdalene ma sakai ghua Mary toro tona na va righiana na vatuluma ni beku. Me mina vasoo, me anu sule. Na pukuna nina angel a Lord te horu mai kokou, me mai pili keha na vatu tana mataulana na vatuluma ni beku, ge sopou i vuvungana. Mana reireina te vitiviti vagha na viti, ma nina lei tivi tara pura ngangata. Mana lei malaghai righitaoni tara mataghu, mara tatata ge ra tumu horu vaghara na lei tinoni mate.
Mana angel te bosa vanira rana vaivine, “Koro bei mataghu gea. U ghilala so toro kenea Jesus, gaia tara patokia tana ghaivavala. E taho iani agaia. Agaia te tughuruoli tua te vaghaa te bosaa. Koro mai ani mo koro righia na malana te koli gaa. Koro mina tona mo koro va bosa vanira nina vaovarongo, ‘Agaia te tughuruoli tua tana mate. Mi taeni agaia ke ghide tua i Galilee. Igaa kau va righia.’ Koro ghanaghana na hava tu bosa vanighau nia.”
Mina moro sania na vatuluma ni beku. Oro mataghu, hauvaa me vonughira na togotogo. Moro sama ni va bosa vaniadira nina vaovarongo. Tana bona toro tona so, me mina vasoo Jesus te tate vanira, me ghaghua, “Na mabo itamiu.” Ro dutuvia moro tabea na tuana moro kikinima vania. 10 Keri ge ghaghua vanira Jesus, “Koro bei mataghu! Tona mo koro va bosa vanira lei hoghogu ge kara va i Galilee. Igaa kara righiu.”
Didira na tutugu na lei malaghai righitaoni
11 Tana bona toro tona vaso rana vaivine, na balu malaghai vatogha tara oli va tana komu sule, mara bosa vanira na lei manesukaghi kamanagho nia na lei totobo te kale. 12 Rana manesukaghi kamanagho tara vaukolu kolura rana mane huhuli mara gonia didira na padalaghi. Ge ra hera na rongo sule gaira na lei malaghai vatogha, 13 mara ghaghua, “Ighau tua kau bosa ma kau ghaghua, agaira nina vaovarongo tara mai gitoa na hulina Jesus tana bona tai maturu tana bongi. 14 Ke vaghaa na haba ni Rome ke rongovia eni ke, mi ghai so kai padalaghinia vania, ma kai nighau barebare. Kau bei nia ghaghua gea siki totobo ighau.” 15 Vaho ge agaira rana malaghai vatogha tara lavia na rongo, mara goni taonia na hava tara bosaa vanira. Na tutugudira te saopoa na Israel talighu mara ladavaghinia so ighobudira rana Jew na rongorongo eni ritini itaeni.
Jesus te tate vanira nina vaovarongo
(Mark 16:14-18; Luke 24:36-49; John 20:19-23; Gehegehedira 1:6-8)
16 Ma gaira ara hangavulu sakai na vaovarongo tara dato tana ghotu tana bubulo i Galilee, ivei te bosa vanira igaa na vaa Jesus. Matthew 26:32; Mark 14:28 17 Tana bona tara righia, gaira tara nia kikinima, hauva mana balu itadira tara nia ghanaghana ruarua so. 18 Ma Jesus te mai tadira me ghaghua vanira, “God te vaheu na lei maana ni maana pungisiani na kokou mi ani pari. 19 Kau tona tana lei kema soko, ma kau nera ge kara nigua na vaovarongo, ma kau vulitabura tana ahana na Mama mana Dale mana Tarunga Tabu. Gehegehedira 1:8 20 Ma kau taraira ge kara taonighi na lei totobo soko tu vetenaghau nia. Kau ghilala nia na utuni, inau ku nighau kabukolu haia, ritini tana sosokona na maramana.”

*28:1 Sabbath bongi ni aheahe ni Jew, tana Sarare.

28:16 Matthew 26:32; Mark 14:28

28:19 Gehegehedira 1:8