Na Gehegehedira Lei Manevetena
?Na Hava te tughunia igaa?
Na gehegehedira lei manevetena eni, te tona haliu so iga na lei ghanaghana, mana reirei taonia na Rongorongo Uto na Tabu Luke te gerea. Na puku ni ghanaghana tana buka eni, te bosatatea na voladira tara diki tumuria Jesus, te hulira na Tarunga Tabu. Gaira tara lavia na Rongorongona Jesus va i Jerusalem, mi lokana Judea mi Samaria talighu, sara tana sosokona na maramana (Gehegehedira 1:8). Eni gaia na vuivunina na tutugudira rana tinoni Jew tara taluutunia Jesus, me tona haliu, me va sara tana bona rana balu tinoni tana lei kema sarana nina vatogha ni Rome agaira tara taluutunia. Luke te ghanaghana ge ke bosa tatea vanira rana taluutuni na hava te kale imurina na Tarunga Tabu te mai, maia didira na taluutuni rana lei holohoru te mai kale sosokoa na nilabu haulaghi rana Jew.
Na buka gehegehedira lei manevetena eni, tara vilivoka igaa e tolu na levu, te tughunitatea na rongoraghana nina Rongorongo uto a Jesus Christ.
(1) Na vuivunina na holohoru i Jerusalem, murina na Datoana Jesus;
(2) me horavia i lokana na Palestine, mana;
(3) me va saopoa na Mediterranean talighu me sara i Rome.
Na puku ni ghanaghana tana buka gehegehe eni ke, nina lutu na Tarunga Tabu, te nia mai na maana vuvungadira rana taluutuni Jerusalem tana Bongi ni Pentecost, me tona haliu na huliadira mana patupatuadira rana holohoru ma nina lei vure huhuli tana lei totobo soko tara bosai lokana na buka. Didira na tarai rana taluutuni, tara tatei tana hava tara nighi tarai tana buka eni. Mana lei totobo tara gerea tana buka gehegehe, te tughunitatea na maana ilokana na rongorongo eni, tana voladira rana taluutuni tana holohoru.
Na lei Ghanaghana Mava Ilokana na Gegere Eni
Na nia baubahu na Tarunga Tabu (1:1-5)
Jesus tara lavidatoa i kokou (1:6-11)
Na tughuana Judas (1:12-26)
Na lei Manevetena tara tughunitatea na hava te kale i Jerusalem (2:1-8:3)
Na hava te kale Judea mi Samaria (8:4-12:25)
Nina lutu Paul (13:1-28:31)
Nina vuivuni kao a Paul (13:1-14:28)
Na vaukolu sule i Jerusalem (15:1-35)
Eruani nina kao a Paul (15:36-18:22)
Toluni nina kao a Paul (18:23-21:16)
Paul ilokana na vale pipiti Jerusalem, Caesarea mi Rome (21:17-28:31)
1
Na baubahu nia na Tarunga Tabu
Vanigho Theophilus, Luke 1:1-4
Tana vuivuni nigua na buka tu diki gere horui na lei totobo a Jesus te gonighi me nighi tarai tana bona te vuivunia nina lutu, ritini na bongi te pulohi dato i kokou. Mi naghona na datoana, agaia te taraira na lei mane te diki vilira tua nina manevetena, nia na maana ni Tarunga Tabu. I lokana e vati hangavulu na bongi murina na mateana te tate utuni vanira, ge kara ghilalaa te vola oli tua. Ara righimatana me kokokoe vanira nia na kinakabuna God. Tana bona tara ghoi savukolu, ge bosa papara vanira, “Kau bei rughuhoru sania gea i Jerusalem. Kau pitua mughua na sonihalavu tu bosaa vanighau. Na sonihalavu te nia baubahu a tamagu. Luke 24:49 John te nia vulitabu na beti, me rua pe tolu na bongi murina vaho, kau nia vulitabu na Tarunga Tabu.” Matthew 3:11; Mark 1:8; Luke 3:16; John 1:33
Jesus tara lavidatoa i kokou
(Mark 16:19-20; Luke 24:50-53)
Ma rana lei manevetena tara ghoi kabu kolua Jesus, mara huatia, “?Lord, ko lavi oliana mai so itaeni na kinakabu ni Israel?”
Ma Jesus te bosa vanira, “Na lei bona ni aho marana bongi poso te talugonighi mai tua ta nina malei haba a Tamagu me mua nimiu ighau ge kau ghilalaa ivei na bona vaghana ke kale. Tana bona vaho tua na Tarunga Tabu ke horuvighau me ke vonughighau nia na maana, ge kau tughunitateu i Jerusalem, mi Judea, mi Samaria talighu, mi tana sosokona na maramana.” Matthew 28:19; Mark 16:15; Luke 24:47-48
Murina te bosa soko te vaghaa eni, ge God te lavidatoa polo ge polo tana matadira lokana na parako. Mark 16:9; Luke 24:50-51 10 Ma gaira tara totola datoa so na tonana, me rua na angel toro mai tughuru i lilighidira toro nighi pupulu na tivi pura. 11 moro ghaghua, “?Ghau rana Galilee, e ghua ge au tughuru rei dato va tana parako? Gaia a Jesus eni, God te lavi kehaa itamiu ke dato i kokou, ke ghoi oli mai so, vaghaa tau vaevanea itaeni.”* God te lavidatoa Jesus i kokou me padi tua vati hangavulu na bongi murina na Easter me hangavulu matapono na bongi naghona Bongi ni Pentecost.
Na tughuana Judas
(Matthew 27:3-10)
12 Ma rana lei manevetena tara sania na Ghotu i Olive ge ra pulohi i Jerusalem. Na ghotu i Olive Aeni te mua sagauvia Jerusalem te vaghaa na mane ke tangomana sakutuana tana Sabbath (bongi aheahe ni Jew). 13 Gaira tara rughuhaghe tana komu sule, mara dato tana vale tara haghara igaa lokana na voki ni sinogho.
Peter,
John,
James,
Andrew,
Philip,
Thomas,
Bartholomew,
Matthew,
James (dalena Alphaeus),
Simon (tara holoa nia Zealot), Zealot na mane te liona na ghurukehaadira na vure ni Rome ge kara bei vunaghi pungisira gea rana Jew
ma Judas (dalena James). Matthew 10:2-4; Mark 3:16-19; Luke 6:14-16 14 Agaira tara savukolu ni kokoeliulivuti haia vaghara sakai na ovu vamua, kolura lei vaivine ma tinana marana tahina § tahina Matthew 13:55-56 Jesus.
15 Me padi tua erua pe tolu na bongi murina, me ghoi kale so adidira na vaukolu rana taluutuni, te manana sakai na hangalatu rua hangavulu agaira udolu, ma Peter te tughuru dato me ghaghua, 16 “Ghau lei hoghogu, na gegere tabu ke mua ghoi padi tua, na hava te bosaa na Tarunga Tabu te bosaa vania nia tua David ge ghilala dilaa tua na hava ke kalea Judas na mane te hulira na vure tara lotia Jesus, 17 keri ma Judas ghua itamami ighai na ovu, tai vilia me logho baebase ghua tana lutu eni.”
18 (Nia na rongo na tabana ta nina tangohahi, Judas te pelua na nanagu, mi gaa te tumu mate me taposa na kutuna me susuluhoru. Matthew 27:3-8 19 Na vure subo ni Jerusalem tara rongovia na lada eni, tana bosa ni Jew ke, mara holoa nia Akeldama, na ghanaghana iga “Na Nanagu ni Ghabu”.)
20 Ma Peter te bosa ghua, “Vunaghi Haba David te gerea tua tana buka ni Linge Holouto,
‘Ge na valena ke ohu,
me ke mua ghahaa ga ahei.’ ”
Me ghoi gerea ghua te ghaghua
‘Ma siki sakai ke holaa na malana tana lutuna eni.’ Buka Linge 69:25; 109:8
21-22 “Ge ma siki sakai mughua te reireikale ta nina tughuru oli Lord Jesus, maia na tinoni te kabukolughita itatada tana bona ta nia udukolu a Lord Jesus, maia te vuivuni tana bona John te vulitabua Jesus, me saravia na bona tara hola datoa Jesus i kokou.” Matthew 3:16; Mark 1:9; 16:19; Luke 3:21; 24:51
23 Mara ghanaghana dilara erua na mane a sakai a Matthias, na ruana a Joseph tara holoa nia a Barsabbas (toluni na ahana Justus). 24 Ma gaira tara kokoeliulivuti, “Lord, ighoe vamua to ghilala poloi na sopa ghanaghanadira ahei ma hei, mo ko tughunitatea, ahei itadira to vilia tua 25 ge ke lutu vaghara rana manevetena, tughua na malana Judas te tumu sania, me tona tana malei dete.” 26 Ma gaira tara vilivili ghobudira rua na mane a Matthaias ma Joseph, me kalea na vivili a Matthias, ge agaia sakai tadira rana hangavulu rua na manevetena.* Ma gaira tara nia vilivili na taluvaughilalaani na ghai pana sega ilokana na ghoe. Tana bona siki sakai ke sipa kalea na hava te vaughilalagha, gaia keri na tinoni God te vilia.

1:1 Luke 1:1-4

1:4 Luke 24:49

1:5 Matthew 3:11; Mark 1:8; Luke 3:16; John 1:33

1:8 Matthew 28:19; Mark 16:15; Luke 24:47-48

1:9 Mark 16:9; Luke 24:50-51

*1:11 God te lavidatoa Jesus i kokou me padi tua vati hangavulu na bongi murina na Easter me hangavulu matapono na bongi naghona Bongi ni Pentecost.

1:12 Na ghotu i Olive Aeni te mua sagauvia Jerusalem te vaghaa na mane ke tangomana sakutuana tana Sabbath (bongi aheahe ni Jew).

1:13 Zealot na mane te liona na ghurukehaadira na vure ni Rome ge kara bei vunaghi pungisira gea rana Jew

1:13 Matthew 10:2-4; Mark 3:16-19; Luke 6:14-16

§1:14 tahina Matthew 13:55-56

1:18 Matthew 27:3-8

1:20 Buka Linge 69:25; 109:8

1:21-22 Matthew 3:16; Mark 1:9; 16:19; Luke 3:21; 24:51

*1:26 Ma gaira tara nia vilivili na taluvaughilalaani na ghai pana sega ilokana na ghoe. Tana bona siki sakai ke sipa kalea na hava te vaughilalagha, gaia keri na tinoni God te vilia.