3
Na bosa ni tarai ta John Vulitabu
(Matthew 3:1-12; Mark 1:1-8; John 1:19-28)
Tana hangavulu limani na niulu, te vunaghi ga Tiberius na Vunaghi haba ni Rome, ma Pontius Pilate te Vunaghi Haba pungisia na bubulo i Judea, ma Herod Antipas te vunaghi pungisia na bubulo i Galilee, ma Philip, a hoghona te vunaghi pungisira erua na bubulo Ituraea mi Trachonitus, ma Lysanias te haba pungisia na bubulo i Abilene, mi tana bona Annas ma Caiaphas, toro puku ni sonisukaghi ga, tana bona keri, God te nia hevei mai na bosana ta John Vulitabu dalena Zechariah, tana bona mamaha. Agaia John te tona tana lei bona talighutia na beti tina Jordan, te taraira na vure, “Kau tughulio ma kau tughui na lei nilabumiu te dika, mi nau ku vulitabughau ma God ke talukehai na lei palumiu!” Aeni te vaghaa na prophet Isaiah te gerea tua idania tana gegere te tabu, me ghaghua,
“Na manga ni tinoni te ghaeghahe tana bona mamaha,
‘Kau gonidilaa na halautuna Lord.
Kau maemanea na halautu ke liu iga.
Kau va vonughighi na lei boboko, ma rana lei ghotu mana tetete kau gheli horui me ke taotano,
na halautu kekeli kau maemanei,
mana halautu tara kakaba, kau va paghurai me ke mabo.
Mana lei vure udolu kara righia nina huioli God.’ ” Isaiah 40:3-5
Gaia John te bosa vanira na vure tara mai righia ge ke vulitabura me ghaghua, “?Ighau te vaghaghau na lei poli, ahei te bosatatea vanighau, ge kau samasania nina totoro sule God ke mai? Matthew 12:34; 23:33 Kau diki talutatea mughua tana nilabumiu na lio ni tughulio te vaghaa na ghai te nia vangagha na vavanga te uto. Kau bei bosa heghemiu gea ge kau samasania nina rutu God na pukuna tau ghaghua, ‘Abraham a kukuada, keri ke ma uto so ighita,’ na pukuna inau tu bosa vanighau, ‘God ke tangomana ge ke liliura na lei vatu raini vaa tana lei vavatana Abraham.’ John 8:33 Itaeni God te gonidilaa ge ke detera rahei tara mua tughulio te vaghaa na mane te dutu tokani na lei ghai nia na posu. Raini tara mua loghoa na vavanga te uto, ke toka horui me ke soni haghei tana lake!” Matthew 7:19
10 Na vure subo tara huatia, “?Na hava to liona kai gonia?”
11 Ma John te bosa tughu vanira, “Ahei tamiu ke loghoi erua na pupulu ke, me ke nia hevei sakai vania ahei te mua lologho, ma hei ghua te logho vanga ke, ke tuvalira tara vitolo.”
12 Ma gaira na vahikolu rongo,* vahikolu rongo Na vure subo tara nia sika na pukuna tara lutu vania na gavumane ni Rome, mara hola vulea na rongo tana kakage ni vetena itadira na vure. tara mai ghua itatana ge ke vulitabura, tara huatia ghua mara ghaghua, “?Tarai, mi ghai eni na hava kai gonia?” Luke 7:29
13 Ge bosatughu vanira, “Kau bei lavi rongo au vulea taonia na vetena.”
14 Ma gaira rana malaghai tara huatia ghua mara ghaghua, “?Na hava kai gonia ighai?”
Ma gaia te ghaghua, “Kau bei lavimataghuna na tinoni ge ke heghau na rongo, ma kau bei huru taboa siki sakai, ma kau lavi togotogoa vasoo na rongo ni pelumiu.”
15 Na vure tara pitudilaa na maiana na Christ, tara kenea tana liodira, ahei sughua John, vaghi soo agaia tua na Christ. 16 Mana pukuna eni John te taraira udolu me ghaghua, “Inau tu vulitabughau nia na beti vamua, ma sakai na tinoni geva ke mai, gaia te maana me ke haba vuleu inau. Inau te mua ulaghagu na toghiani na pipitina na hahara ni marevona. Agaia ke vulitabughau nia na Tarunga Tabu mana lake. 17 Agaia te gonidila tua ge ke detera me ke vilivokara na vure. Me ke vautora rana maemane, me ke torora rana dika. Agaia te vagha na puku leghai te gonidila ge vilivokai na vuvungu ni koni mana na viovioni nia na vatei lutu. Me ke taluhaghei na vuavua ta nina vale baore, me kerei na lei viovio tana lake ke mua mate tua.” 18 Ma John te taraira na vure tana lei nilabu te kehakeha nia na Rongorongo Uto, me keikerira ge kara tughulio tana paludira.
19 I murina keri, John te bosa tana matana Herod Antipas na vunaghi haba ni Galilee, na pukuna te ghoi taona Herodias, na puku ni tauna Philip na hoghona, maia ghua na lei totobo dika te gonighi. 20 Ma Herod te talu kolui na lei hahi raini, ge talua John tana vale pipiti.
Na vulitabuana Jesus
(Matthew 3:13-17; Mark 1:9-11)
21 I naghona ge ra sonihaghea John tana vale pipiti, gaia te vulitabu sokora tua na vure, me vulitabua ghua Jesus. A Jesus te vulitabu soko tua ge kokoeliulivuti, mana parako te hahangavi, 22 mana Tarunga Tabu te horu mai vuvungana, te tate vaghaa na bola. Mana talama ni manga te bosa horu mai kokou, “Ighoe na puku ni Dalegu tu dolovigho. Inau tu nigho togotogo utuni.” Vuivuni 22:2; Buka Linge 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 3:17; Mark 1:11; Luke 9:35
Na lei vavatana Jesus
(Matthew 1:1-7)
23 Jesus te dutuvia tua e tolu hangavulu na niuluna ge vuivunia na lutuna. Na vure tara ghanaghana Jesus ke dalena Joseph,
ma Joseph dalena Heli,
24 Heli dalena Matthat,
Matthat dalena Levi,
Levi dalena Melchi,
Melchi dalena Jannai,
Jannai dalena Joseph,
25 Joseph dalena Mattathias,
Mattathias dalena Amos,
Amos dalena Nahum,
Nahum dalena Esli,
Esli dalena Naggai,
26 Naggai dalena Maath,
Maath dalena Mattathias,
Mattathias dalena Semein,
Semein dalena Josech,
Josech dalena Joda,
27 Joda dalena Joanan,
Joanan dalena Rhesa,
Rhesa dalena Zerubbabel,
Zerubbabel dalena Shealtiel,
Shealtiel dalena Neri,
28 Neri dalena Melchi,
Melchi dalena Addi,
Addi dalena Cosam,
Cosam dalena Elmadam,
Elmadam dalena Er,
29 Er dalena Joshua,
Joshua dalena Eliezer,
Eliezer dalena Jorim,
Jorim dalena Matthat,
Matthat dalena Levi,
30 Levi dalena Simeon,
Simeon dalena Judah,
Judah dalena Joseph,
Joseph dalena Jonam,
Jonam dalena Eliakim,
31 Eliakim dalena Melea,
Melea dalena Menna,
Menna dalena Mattatha,
Mattatha dalena Nathan,
Nathan dalena David,
32 David dalena Jesse,
Jesse dalena Obed,
Obed dalena Boaz,
Boaz dalena Salmon,
Salmon dalena Nahshon,
33 Nahshon dalena Amminadab,
Amminadab dalena Admin,
Admin dalena Arni, Arni eruani na ahana Ram.
Arni dalena Hezron,
Hezron dalena Perez,
Perez dalena Judah,
34 Judah dalena Jacob,
Jacob dalena Isaac,
Isaac dalena Abraham,
Abraham dalena Terah,
Terah dalena Nahor,
35 Nahor dalena Serug,
Serug dalena Reu,
Reu dalena Peleg,
Peleg dalena Eber,
Eber dalena Shelah,
36 Shelah dalena Cainan,
Cainan dalena Arphaxad,
Arphaxad dalena Shem,
Shem dalena Noah,
Noah dalena Lamech,
37 Lamech dalena Methuselah,
Methuselah dalena Enoch,
Enoch dalena Jared,
Jared dalena Mahalalel,
Mahalalel dalena Cainan,
38 Cainan dalena Enosh,
Enosh dalena Seth,
Seth dalena Adam,
Adam dalena God.

3:6 Isaiah 40:3-5

3:7 Matthew 12:34; 23:33

3:8 John 8:33

3:9 Matthew 7:19

*3:12 vahikolu rongo Na vure subo tara nia sika na pukuna tara lutu vania na gavumane ni Rome, mara hola vulea na rongo tana kakage ni vetena itadira na vure.

3:12 Luke 7:29

3:22 Vuivuni 22:2; Buka Linge 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 3:17; Mark 1:11; Luke 9:35

3:33 Arni eruani na ahana Ram.