2
E ghua ge na lei tara talu tatei didira na rutu para ghaghada.
Me ghua ge na lei tinoni tara sonileai didira na bona ni aho
nia na ghanaghana taho puku ni?
Na lei vunaghi haba ni maramana tara gonidila ni veitotoghoni:
mana lei tinoni huhuli kara tughuru kaukolu nia
didira na lei ghanaghana popolo
kara vahaghitailira nia a Lord,
ma kara tughuru pungisia nia nina tinoni te siusiua.
“Mai ghita ma ka gotia didira na tali halo,”
ara ghaghua tara tangi ngangaraha;
“Ge ka tatavahale ghita hegheda tana kabu popongo eni.
Ma gaia te uhuhuli ikokou te kia.
Ma Lord te batobatora nina.
Ta nina na rutu te va betora nia:
ma gaira tara mataghu nia na tatata ta nina rutu paraghaghada.
Ma Lord te tughunitatea,
“Inau tu talu horua a nigua na vunaghi vivili
tana malei sopouna Jerusalem ta nigua na komu tabu.
Na vunaghi te ladavaghinia na lei nina vetena Lord.
“Ma Lord te ghaghua vania,
“Ighoe na dalegu. Itaeni inau tu talutatea ge ku Tamamu.
Na totobo vamua ko gonia,
“Ko nongi, mi nau ku vahegho na lei kema ke vagha a nimua na lologho,
tana sosokona na maramana.
Ighoe ko gotira nia na tali halo,
mo ko kara tara te vaghara na kuki vatu.
10 Mi taeni, ighau na lei vunaghi, kau talua na manaha te uto.
Mi ghau tau uhuhuli tana maramana,
tara bosa dila vanighau,
ge kau bei ghoi nea na dika.
11 Ko lutu vania Lord nia na ghanaghana mava mana mataghu,
mo ko togotogo kolua nia na mataghu.
12 Ko va hea dalena God na puku ni maana,
na pukuna ke bei rutu gea;
me ke havukaghinigho gea ighobudira tara tangohahi;
na pukuna nina rutu ke tangomana
ge ke vagha na pagana na vavuna na lake na pile bona vamua.
Mi vei vaho te vagha na togotogo vaghana;
ke vanira ara hei tara kenea na righitaoni itatana.