Linge
Buka Sakai 1-41
1
Ghau, [na togotogo/nina vauto God] vanira
ara hei tara mua taonia didira na uhuhuli tara dika,
pa kara tughuru kolura rana tangohahi,
pa kara nira udu kolu rana tangotangodika.
Ma gaira tara lioni vamua na taoniani
na lei totobo te lioni a Lord;
na bongi mana dani tara ghanaghanai
vamua na lei nina vetena.
Gaira te vaghara na lei ghai
tara subai lilighini na lei beti,
ma gaira tara vangagha tughu niulu,
te mua ghoi taho tua.
Mana rauraudira te mua ghoi dudu ghua,
mana hava tara gonighi vamua ilokani,
te maemane tona haliu.
Ma eni gaia te mua utuni itadira rana kiko;
A gaira te vaghara na totobo lee vamua,
te havukaghini kolilira na ghuri.
Ma gaira kara dete matera tana bongi ni dete.
Rana tangotangodika te taho na maladira itadira rana uto.
Na pukuna Lord te vatoghai na halautudira tara uto,
me vatoghai ghua na halautudira rana kiko te uhulira va tana totoro te sule.