10
Na lada mana rongoragha-dira Xerxes maia Mordecai
Vunaghi-haba Xerxes te taluhorua na kokoe ni dikalio vanira na lei vure udolu ilokana na kema talighu ta vunaghi habana gaia, me va saravira ghua na lei komu lilighi ni tahi tara ghana haura mai vaho tua. Na lei totobo sule ngangata te gonighi maia na lei gegere tutughunini udolu na ladana mana rongoraghana Mordecai, gaia keri na tinoni vunaghi haba Xerxes te taludatoa tana malei lutu, tara gegere horu udolui lokaa na buka ni (gegere tutughuni-dira) (vavata-dira) na lei vunaghi haba ni Media mi Persia. Mordecai na tinoni ni Jew tara talu datoa tana lutuna ge vuha mai tinoni lutu-nagho itadira arahei tara lutu tana gavumane, te tinoni lutu sasarana mai na vunaghi haba Xerxes heghena tua, (te Prime Minister) tana maana ni lutu huhuli. Agaia Mordecai te haba vule ngangata ighobudira na lei vure ni Jew udolu, tara nia gaia ge nia togotogo ngangata na lutuna, na pukuna te nia lutu laga ngangata na uto vanira na lei kulana vure, rana lei vure ni Jew udolu, maia te kuladira sono gaira udolu tana vale sule ni vunaghi haba.