3
Nina tarai John Vulitabu
(Mark 1:1-8; Luke 3:1-18; John 1:19-28)
Me padi tua te subo na niulu, John Vulitabu te sara tana bona mamaha tana bubulo i Judea, me vuivunia na taratarai. “Kau tughui na lei nilabumiu tara dika na pukuna nina kinakabu a God te dutu mai tua.” Mark 1:15 A John na tinoni Isaiah na prophet te bosadilaa idania,
Siki sakai te ghaeghahe tana bona mamaha,
“Kau gonidilaa na halautuna Lord. Kau goni maemanea na halautu ke liu iga!” Isaiah 40:3
John te nia pupulu na vuvulu ni maumanu sule tara holoa nia na camel, me nia kabe na ghuighuli ni buluka* Nina tivi John te vaghaa na prophet Elijah. Righia 2 Vunaghi haba 1:8 mana ghana vanga na puko mana kokolo ni midua. Mana vure tara rughuhoru mai Jerusalem mi tana lei bubulo i Judea maia tana betitina Jordan ge ra mai rongovia John. Mara toghipalu ge vulitabura tana betitina Jordan.
Mi tana bona John te vaevanera tara subo na Pharisee mana Sadducee tara mai ni vulitabu itatana, ge bosa vanira,
“Ighau te vaghaghau na lei poli, ahei te bosatatea vanighau, ‘?Ge kau samasania nina totoro sule God ke nia vetena mai?’ Kau tughui na lei nilabumiu ma kara maemane, ge kau nia vangagha na vuavua ni tughulio. Kau bei ghanaghana gea ge kau samasania nina rutu God, na pukuna tau ghaghua, ‘Ighita na vaivarina Abraham, keri ke ma uto so ighita,’ au ghaghua. Taho! Inau tu bosa vanighau, ‘God ke tangomana ge ke liliura na lei vatu raini vaa tana lei vavatana Abraham.’ John 8:33 10 Itaeni God te gonidila ge ke detera rahei tara mua tughulio tana lei paludira, te vaghaa na mane te dutu ni tokaani na lei ghai. Mana lei ghai tara mua loghoi na lei vavanga tara uto ke tokai me ke kere taghalaghinighi tana lake.
11 “Inau tu vulitabura na vure tara tughulio nia na beti vamua, ma gaia ke mai murigu ke vulitabughau nia na Tarunga Tabu mana lake. lake God ke detera na lei vure tara mua maemane nia na lake kasilaa. Righia Isaiah 26:11, 66:15-16, 24. Ma gaia te haba va itagua inau, te mua ulaghagu inau ge ku lavikehaa na hahara ni marevona. 12 Agaia te gonidila tua ge ke detera me ke vilivokara na vure. Me ke vautora rana maemane, me ke torora rana dika. Agaia te vagha na tinoni te gonidila ge ke vilivokai na vuvungu ni koni mana na viovioni. Me ke taluhaghei na vuavua ta nina vale baore, me ke kerei na lei viovio tana lake ke mua mate tua.”
Na vulitabuana Jesus
(Mark 1:9-11; Luke 3:21-22)
13 Murina eni Jesus te butu mai tana bubulo i Galilee me va itatana John tana betitina Jordan, me nongia John ge ke vulitabua. 14 Ma John te hove me ghaghua, “Te mua ulaghagu inau ge ku vulitabugho. ?Me ghua ge o mai itagua?”
15 Ma Jesus te bosa tughu vania, “Ko nea tua itaeni, te ulaghada iroghita na kaekageani na hava te liona God.” Vaho ge a John te vulitabua Jesus. 16 Mi murina Jesus te vulitabu soko, ge tughuru dato tana beti, me righia na parako te hahangavi, mana Tarunga Tabu te horu mai vuvungana te vagha na bola. 17 Mana talama ni manga i kokou te ghaghua, “Aeni na puku ni Dalegu. Inau tu dolovia, mi nau tu nia togotogo sughua.” Vuivuni 22:2; Buka Linge 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 12:18; 17:5; Mark 1:11; Luke 9:35

3:2 Mark 1:15

3:3 Isaiah 40:3

*3:4 Nina tivi John te vaghaa na prophet Elijah. Righia 2 Vunaghi haba 1:8

3:9 John 8:33

3:11 lake God ke detera na lei vure tara mua maemane nia na lake kasilaa. Righia Isaiah 26:11, 66:15-16, 24.

3:17 Vuivuni 22:2; Buka Linge 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 12:18; 17:5; Mark 1:11; Luke 9:35