9
Jesus te vetena tonara rana Manevetena
(Matthew 10:5-15; Mark 6:7-13)
Jesus te holokolura mai tatana rana manevetena, me hera na maana ge kara ghurukehara lei tidalo dika, ma kara kisura rana vahaghi. Keri ge vetena tonara ge kara nia tarai na kinakabuna God, ma kara kisura rana vahaghi. Ge bosa vanira, “Kau rughuhoru ke, ma kau bei lavia siki totobo vaghai raini: na totoghona, pana kirisa, pana vanga, pana rongo, kau bei hola ruana gea na tivi tana hulimiu. Mi vei na vale vaghana kau va rughuhaghe igaa, ma kara holopangotighau ke, kau ghanaghau igaa tua, polo kau rughuhoru tana komu keri. Mi vei na komu vaghana kara mua holopangotighau na vure igaa ke, sania na komu keri, ma kau kavulaha kehai na pughu ni pari tana marevomiu. Aeni na vaughilala ge God ke vahaghitailira.” Luke 10:4-11; Gehegehedira 13:51 Ma rana manevetena tara tona tana lei komu i Galilee talighu, mara nia tarai na Rongorongo Uto, mara kisura rana vahaghi.
Herod te rongovia na ladana Jesus
(Matthew 14:1-12; Mark 6:14-29)
Tana bona Herod Antipas, na Vunaghi Haba ni Galilee, te rongovighi na lei totobo te kale raini, me nighi hoghohare na liona, na pukuna balu tara bosa ke, gaia John Vulitabu te ghoi vola oli mai. Balu ghua tara bosa ke, ma Elijah gaia, mana balu ghua so tara bosa ke, ma sakai tadira lei prophet ni dania mai tua te ghoi vola oli. Matthew 16:14; Mark 8:28; Luke 9:19 Ge bosa Herod, “?Inau tu vuria tua na uluna John Vulitabu, ma hei so na tinoni vaghana eni te gonighi na lei totobo sule tu rongovia na ladana?” Keri ge ma gaia te tabotabo haia tua na righi matana Jesus.
Jesus te kutira lima na togha ni mane
(Matthew 14:13-21; Mark 6:30-44; John 6:1-14)
10 Murina didira na kao rana manevetena, gaira tara oli mara va righia Jesus, mara bosa vania nia lei totobo tara gonighi ta didira na sakusaku tua. Ge lavira me nira tona tana komu tara holoa nia Bethsaida. 11 Hauva na vuresubo tara rongovia na maiadira ge ra saritaonira. Me holopangotira Jesus na vure me bosaa vanira na kinakabuna God, ge kisura tara vahaghi mara ghaota.
12 Mi tana bona te dutu vaa huu na aho ka, mara mai tatana Jesus rana manevetena mara bosa vania, “Ko vetena tonara rana vure ma kara tona tana lei komu mana leghai talighu, kara va kenea igaa siki vanga kara ghania, ma siki vale kara maturu igaa, na pukuna ighita eni ta ghanaghita tana bona aroha.” 13 Ge bosa tughu vanira Jesus, “Ighau tua kau hera ghadira vanga!”
Agaira tara bosatughu vania Jesus, “?E lima na berete me rua na igha vamua itamami, me liomu ge kai va pelu ghadira vanga ke manadira na ovu ni vure eni?” 14 Te manana e lima na togha ni mane igaa na bona vaghana.
Ge ghoi bosa Jesus vanira, “Kau bosa vanira na vure ma kara sopou tana sopasopa ovu, tana lima hangavulu na tinoni sakai na ovu.”
15 Agaira tara nea te vaghaa. 16 Ge lavighi Jesus ra lima na berete me rua na igha, me ngiti levui na berete, ge reitada me bosautoa God, ge vahera nina vaovarongo mara tuvalighi vanira na vure. 17 Gaira udolu tara vanga mara mahu tua. Ma rana vaovarongo tara vahikolui na vanga sasani mara hoghonighi ga e hangavulu rua na kei.
Peter te bosatatea Jesus
(Matthew 16:13-19; Mark 8:27-29)
18 Mi ta sakai na bongi, a Jesus te kokoeliulivuti heghena ma nina vaovarongo tara mai tatana. Ge huatira, “?Ahei inau ra ghaghua na vuresubo?”
19 Gaira tara bosatughu, “Balu tara bosa ke, mi ghoe a John Vulitabu te ghoi vola oli, balu tara bosa ke, mi ghoe a Elijah, mana balu ghua so ke, ma sakai tadira rana prophet ni dania mai tua, te ghoi vola oli.” Matthew 14:1-2; Mark 6:14-15; Luke 9:7-8
20 Ge ghoi huahuati so, “?Mi ghau, ahei inau au ghaghua?”
Ge bosatughu a Peter, “Ighoe a Christ nina God!” John 6:68-69
Jesus te bosaa nina vahaghitaili mana mate
(Matthew 16:20-28; Mark 8:30—9:1)
21 Jesus te bosa papara vanira nina vaovarongo ge kara bei ghoi bosaa vania tua ahei na hava te bosaa Peter. 22 Ge ghoi bosa vanira so, “Inau na Dale Tinoni ku vahaghitaili mughua. Kara niu sika rana mane nagho, ma rana manesukaghi kamanagho, ma rana manetarai ni vetena nina Moses. Kara mateu, mi murina e tolu na bongi, ku ghoi tughuru oli sania na mate.”
23 Ge bosa vanira agaira udolu, “A siki sakai ke liona ge ke saritaoniu ke, me ke nia ponolio heghena, me ke hola valaa nina ghaivavala, me ke tumuriu tughu bongi. Matthew 10:38; Luke 14:27 24 Na pukuna ahei ke nia barebare na volana heghena, ke sivilaghinia, ma hei ke nia hevei na volana vaniu, ke lavia na vola kasila. Matthew 10:39; Luke 17:33; John 12:25 25 ?Ivei tea, ge a siki tinoni te loghoi na lologho udolu tana maramana eni, me ke sivilaghinia na volana ke, mana hava na uto te sodoa iga? 26 A siki sakai, ke mua liona na holopangotiagu inau mana hava tu nia tarai ke, mi nau ghua na Dale Tinoni, ku mua holopangotia ke nigua na vaovarongo, tana bona ku ghoi oli mai ta nigua na rongoragha, mana rongoraghana God na Mama, ma rana lei angel tabu. 27 Inau tu bosa utuni vanighau, ighau tau vola itaeni, na balu itamiu kara mua mate mua, polo kara righi na kinakabuna God.”
Na hulina Jesus te liliu marara
(Matthew 17:1-8; Mark 9:2-8)
28 E haga vaghaa sakai na week te padi tua murina te bosai lei totobo raini, Jesus te lavira Peter, John, ma James, mara dato tana ghotu ge ke kokoeliulivuti ga. 29 Mi tana bona Jesus te kokoeliulivuti, me keha na reireina na matana mana ihuna, te liliu ni pura vitiviti tua nina pupulu. 30 Me mua hau vasoo, me rua na mane toro mai tatana moro kokoe kolua, gaira Moses ma Elijah, 31 Toro tate vania ta nina rongoragha God i kokou. Moro kokoe kolua nia na lei totobo ke kale i vuvungana gaia, taonia na liona God ritini na bona ni mateana i Jerusalem.
32 A Peter, kolura ghana udu tara maturu tua na bona vaghana eni. Mana bona tara rarai mai, ge ra righia nina rongoragha Jesus, maia erua na mane toro tughuru kolua. 33 Tana bona toro vuivuni tona keha itatana Jesus, Moses ma Elijah, ge bosa Peter vania Jesus, “Maghutu, sakai sughua na utona ta ghahaghita iani! Keri ke, mi tolughai kai kisui e tolu na baebale: sakai vanigho ighoe, sakai vania Moses, ma sakai vania Elijah.” Peter te bosaa na bosa eni na pukuna te mua ghilalaa na hava te bosaa.
34 Me mua soko mua na kokoe a Peter me horu mai na parako i vuvungadira, mara mataghu rana vaovarongo, te ungahira na parako. 35 Mana talama ni manga te bosa mai kokou, “Aeni gaia a Dalegu, tu vilia mai tua. Kau rongovia na bosana.” 2 Peter 1:17-18; Isaiah 42:1; Matthew 3:17; 12:18; Mark 1:11; Luke 3:22
36 Me beto na talama ni manga, ge ra righia Jesus heghena vamua te tughuru. Mara mua bosa tatea vania hei na hava tara righia rana vaovarongo, agaira heghedira vamua tara ghilalaa na hava te kale.
Jesus te ghurukehaa na tidalo dika ilokana na garimane
(Matthew 17:14-18; Mark 9:14-27)
37 Me roropoghana vaho ge ra sughi horu mai tana ghotu a Jesus mara tolu na vaovarongo, mana ovu ni vuresubo tara mai ta Jesus. 38 I ghobuna na ovu ni vure eni, a sakai na mane te ghaeghahe vania mai Jesus me ghaghua, “Tarai! Inau tu kurutigho, ko righia mai dalegu na garimane eni, agaia na gari sosopa. 39 Te haghevia na tidalo dika ge ngangaraha, me nia rabohoru tana pari, me matemule, me horu na anguanguhu tana mangana. Te dikalaa tua na hulina, me vahola na tidalo dika ge ke sania. 40 Mi nau tu kurutira tua nimua vaovarongo ge kara ghurukehaa itatana, mara mua nia tangomana!”
41 Ma Jesus te bosatughu, “Ighau na vure ni taeni tau mua taluutuniu, maia tau hahi! ?Ivei vaho tua kea na hauna ku kabukolughau, ge kau taluutuniu?” Ge bosa vania tamana na gari me ghaghua, “Ko lavia vaniu mai dalemu.”
42 Mi tana bona na gari te vuivuni ni sakutua tona ta Jesus, mana tidalo dika te ghoi nia rabohoru tana pari, te tatata me matemule. Keri ge Jesus te bosa laga vania na tidalo dika me ghurukehaa itatana na gari me vola. Ge va hea tamana. 43 Mana vure subo tara nia hare na lagana anina maana God.
Jesus te ghoi bosaa na mateana
(Matthew 17:22-23; Mark 9:30-32)
Tana bona na vure tara nighi hare na lei totobo te gonighi, Jesus te bosa vanira nina vaovarongo, 44 “Kau rongovi utoa mai na hava ku bosaa vanighau gatu! Na Dale Tinoni geva siki sakai ke peroa, me ke lubatia va tana limadira na lei tinoni.” 45 Ma rana vaovarongo tara mua ghilalaa na hava na ghanaghana i lokana na bosa eni na pukuna God te poloa vanira, keri ke ge ra mua ghilalaa, mara mataghu ghua na huatiana Jesus, na hava na ghanaghana i lokana na bosana.
?Ahei te haba vule?
(Matthew 18:1-5; Mark 9:33-37)
46 Rana vaovarongo tara nia hughuhughu ighobudira, ahei sughua itadira te haba vule. Luke 22:24 47 Jesus te diki ghilalaa tua na hava tara ghanaghanaa, ge lavia na gari pile me tughuruvaghinia i lilighina, 48 ge bosa vanira, “Ahei tamiu te lavipangotia na gari pile vaghaa eni, na pukuna te nigua vaovarongo ke, me lavipangotiu inau. Ma hei tamiu te lavipangotiu inau, te lavipangotia ghua so God te niu vetena mai. Ma hei tamiu te talupilea vagha na gari pile eni ke, gaia te haba vule tana matana God.” Matthew 10:40; Luke 10:16; John 13:20
Ahei te mua hughutighau agaia te kulamiu
(Mark 9:38-40)
49 Ma John te bosa vania Jesus me ghaghua, “Maghutu, ighai tai righia sakai na mane te ghurukehara na tidalo dika nia na maana tana ahamu, mi ghai tai hovea na pukuna gaia te mua sakai tatada ighita na ovu.”
50 Ge bosa Jesus vania, “Kau bei hovera gea na neana te vaghaa, na pukuna ahei te mua kanahaghinighau, agaia te kulamiu.”
Na vure tana komu i Samaria tara mua holopangotia Jesus
51 Me dutu tua na bona God ke lavidatoa Jesus i kokou, ma Jesus te liona ge ke tona i Jerusalem. 52 Ge diki vetenara balu tinoni holabosa ge kara tona ta sakai na komu i Samaria, ma kara va diki gonidilai lei totobo vania ge ke sara gaia. 53 Mana vure tana komu keri tara hovea Jesus na vaa tana komudira, na pukuna tara ghilalaa ke tona haliu vaa i Jerusalem. 54 Tana bona erua nina vaovarongo, a James ma John, toro ghilalaa ge ro bosa, “?Maghutu, e liomu koro nongia mai na lake i kokou me ke ghani taghalaghinira na vure raini?”* Me ke ghani ... na vure raini Balu gegere tara paguhaa tana sosoko: me ke ghani ... na vure raini vagha te nea Elijah. 2 Vunaghi Haba 1:9-16.
55 Me ririuoli Jesus, vaa ta James ma John ge pasara. Me ririuoli Jesus ... ge pasara Balu gegere tara paguhaa: ‘me ririuoli Jesus ... ge pasara. Iroghau toro mua ghilalaa na hava na tarunga vaghana toro patevaa. Inau na Dale tinoni tu mua mai ni havukaghiniana na volana na tinoni. Taho! Inau tu mai ge ku volaa.’ 56 Soko, ge ra sania na komu keri mara tona ta sakai na komu keha.
Arahei kara taonia Jesus
(Matthew 8:19-22)
57 Mana bona tara sakutua tona, a sakai na mane te bosa vania Jesus me ghaghua, “Ivei mana ko vaa, mi nau ku tumurigho gatu so.”
58 Ge bosa Jesus vania na mane, “Lei kau asi tara logho babadira, ma rana lei manu tara logho nikudira, hauva inau, na Dale Tinoni, tu mua loghoa na malei ahe vata iga.”
59 Ge ghoi bosa vania sakai na mane, “Ighoe ko tumuriu mai.”
Mana mane te bosa me ghaghua, “Maghutu, ko talagu ku oli ghua, mu ku va tavughia ghua a tamagu ge ku mai mu ku tumurigho.”
60 Ge bosa tughu Jesus vania na mane, “Gaira tara mua taonia na bosana God, te vaghara na tinoni tara mate. Lubatira gaira kara tavughira na lei tinoni mate. Ko tona ighoe mo ko va ladavaghinia na Kinakabuna God.”
61 A sakai ghua te bosa, “Maghutu, inau tu ghanaghana ge ku tumurigho, ko talagu mu ku diki va bahua ghua nigua na binaboli ge ku tumurigho gatu.” 1 Vunaghi Haba 19:20
62 Ge bosatughu Jesus, “Ahei te liona ge ke tumuriu, me ghanaghana olighi haia so na volana te padi, te mua ulaghana na Kinakabuna God.”

9:5 Luke 10:4-11; Gehegehedira 13:51

9:8 Matthew 16:14; Mark 8:28; Luke 9:19

9:19 Matthew 14:1-2; Mark 6:14-15; Luke 9:7-8

9:20 John 6:68-69

9:23 Matthew 10:38; Luke 14:27

9:24 Matthew 10:39; Luke 17:33; John 12:25

9:35 2 Peter 1:17-18; Isaiah 42:1; Matthew 3:17; 12:18; Mark 1:11; Luke 3:22

9:46 Luke 22:24

9:48 Matthew 10:40; Luke 10:16; John 13:20

*9:54 Me ke ghani ... na vure raini Balu gegere tara paguhaa tana sosoko: me ke ghani ... na vure raini vagha te nea Elijah. 2 Vunaghi Haba 1:9-16.

9:55 Me ririuoli Jesus ... ge pasara Balu gegere tara paguhaa: ‘me ririuoli Jesus ... ge pasara. Iroghau toro mua ghilalaa na hava na tarunga vaghana toro patevaa. Inau na Dale tinoni tu mua mai ni havukaghiniana na volana na tinoni. Taho! Inau tu mai ge ku volaa.’

9:61 1 Vunaghi Haba 19:20