8
Jesus te kutira ra vati na togha ni tinoni
(Matthew 15:32-39)
I murina vasoo, a sakai na ovu ni vure subo tara ghoi savukolu mai ta Jesus, me taho siki vanga kara ghania. Keri ge a Jesus te holora mai tatana nina vaovarongo me bosa vanira, “Inau tu arovira nigua na vure raini, na pukuna e tolu tua na bongi taeni tara kabu koluu, me taho tua siki vanga kara ghania. Ma ge ku vetena olira tana komudira, tara mua ghania siki vanga ke, ma kara nia mate na vitolo, na pukuna na balu itadira tara butu hau mai.”
Ma nina vaovarongo tara huatia, “?Ivei lokana na bona aroha eni, kai tangomana ge kai kene sodoa iga siki vanga te manadira ge kai kutira nia na vure raeni?”
Ge huatira, “?E ngiha na berete itamiu?”
Ma gaira tara bosa tughu, “E vitu.”
Me bosa vanira na vure subo kara sopou horu tana pari. Keri ge lavighi tadira e vitu na berete, me holoutoa God, ge ngitighi, me va hera nina vaovarongo ge kara tuvalira na vure subo. Mara nea te vaghaa. Na balu igha pile ghua i tadira te lavighi, me holoutoa God, ge vahera nina vaovarongo, mara tuvalighi ghua. 8-9 Gaira udolu na vure tara vanga mara mahu. Mana subodira na vure ara vati na togha. Rana vaovarongo tara vahikolui na lei pilepile vanga tara au, mara hoghonighi ga e vitu na kei sule. Ma Jesus te vetena olira na vure tana sopa komudira. 10 Me mina tua me haehaghe tana tiola ni Jew kolura nina vaovarongo, ge ra liu vaa tana lei buto ni komu i Dalmanutha.
Rana Pharisee tara nongia na butuli
(Matthew 16:1-4)
11 Mana balu Pharisee tara mai tatana Jesus mara vuivunia na hughuhughu koluana. Te liodira ge kara tabotaboa, mara nongia ge ke gonia vanira siki butuli, ge kara ghilalaa God sughua te nia vetena mai. Matthew 12:38; Luke 11:16 12 Ma Jesus te sonivaghi aheahe laga ge bosa, “?E ghua na vavata ni taeni ge ra nongia haia na butuli? Inau tu bosa utuni vanighau, e taho siki vaughilala ku hera na vure raini!” Matthew 12:39; Luke 11:29; 8:15; 12:1 13 Keri ge sanira me haehaghe tana tiola ni Jew, me halavu i levu ni kolokama ni beti i Galilee.
Na yeast ni Pharisee ma Herod Antipas
(Matthew 16:5-12)
14 Rana vaovarongo tara nia ponolio na lavi subo vanga ke manadira, a sakai vamua na berete itadira lokana na tiola ni Jew. 15 Keri ge a Jesus te bosa vanira, “Kau righitaonighau, ma kau tughuru pungisighau ta didira na yeast* yeast Na totobo te nia hunulu na berete. na lei Pharisee ma Herod Antipas.” Luke 12:1
16 Rana vaovarongo tara sopa nia kokoe ghobudira na lei bosana Jesus, “Gaia te bosaa eni na pukuna te taho siki berete itatada.”
17 Jesus te diki ghilalaa tua na hava tara nia kokoe ghobudira ge huatira, “?E ghua ge au nia kokoe, te taho siki berete itamiu? ?Ighau tau mua ghilala manahana? ?E ghua ge ngasi na tobamiu? 18 ?Ighau tau matagha so, me ghua ge au mua nighi reirei? ?Tau kuligha so, me ghua ge au mua nighi rongo? Jeremiah 5:21; Ezekiel 12:2; Mark 4:12 ?Ighau tau nia ponolio tua 19 tana bona tu ngitighi ara lima na berete vanira ra lima na togha ni mane? ?E ngiha na kei tara vonu tau hoghonighi na lei pilepile vanga tara au?”
Mara bosa tughu gaira, “Ara hangavulu rua na kei.” 20 Ge ghoi huatira so, “?Mi tana bona tu ngitighi ara vitu na berete vanira ra vati na togha ni tinoni, e ngiha na kei tara vonu tau hoghonighi na lei pilepile vanga tara au?”
Mara bosa tughu gaira, “Ara vitu na kei.”
21 Ge ghoi huatira so, “?Me ghua ge au mua ghilalaa so?”
Jesus te davorai rana matana na mane rorodo i Bethsaida
22 Jesus ma nina vaovarongo tara va sara i Bethsaida, mana balu vure igaa tara lavia mai na mane rorodo itatana, mara kurutia ge ke tabea na matana ge ke reirei. 23 Jesus te tabea na limana na mane rorodo, me lavi kehaa tana komu keri. Ge angusui tana matana me tabei ghua, ge huatia, “?To tangomana na righikaleana tua siki totobo?”
24 Mana mane te reitada ge bosa, “Eo, inau tu tangomana na righiadira na lei tinoni, tara vaghara na lei ghai tara sakusakutua kolili.”
25 Jesus te ghoi tabea so na matana, mana mane te maghora na matana, vaho ge righi kale utoi na lei totobo soko. 26 Ma Jesus te vetenaa na mane ge ke oli tana valena nia na bosa eni, “Ko bei ghoi liu oli gea tana komu.”
Nina bosatate Peter vuvungana Jesus
(Matthew 16:13-20; Luke 9:18-21)
27 Jesus ma nina vaovarongo tara rughuhoru vaa tana lei komu lilighina Caesarea Philippi. Ma tara sakusakutua ge huatira nina vaovarongo, “?Kau bosa vaniu mai, tana ghanaghanadira na lei tinoni ke, ma hei inau ra ghaghua?”
28 Ma gaira tara bosa tughu, “Balu tara bosa ke, mi ghoe a John Vulitabu. Ra bosa na balu ke, mi ghoe a Elijah; ma na balu ghua so tara bosa ke, mi ghoe a sakai tadira na lei prophet ni dania mai tua.” Mark 6:14-15; Luke 9:7-8
29 Ge ghoi huatira so, “?Mi ghau eni ke, ahei inau au ghaghua?”
Ge bosatughu a Peter me ghaghua, “Ighoe na Christ utuni!” Christ Hebrew: Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure. John 6:68-69
30 Keri ge hove pungisira Jesus me ghaghua, “Kau bei ghoi bosa tatea vania siki sakai ahei inau.”
Jesus te bosatatea nina vahaghitaili mana mateana
(Matthew 16:21-28; Luke 9:22-27)
31 Ma Jesus te vuivuni ni taraiadira nina vaovarongo ge bosa vanira me ghaghua, “Na Dale Tinoni ke vahaghitaili ngangata, ma kara nia sika rana lei mane nagho, rana lei manesukaghi kamanagho, ma rana manetarai ni vetena nina Moses. Kara matea, mi murina e tolu na bongi ke tughuru oli tana mate.” 32 Gaia te bosa kaekalei vanira na lei totobo raeni. Ma Peter te lavi tabalilia, me hovea ge ke bei kokoe ghaghua gea igaa. 33 Jesus te ririuoli me vaevanera vaa nina vaovarongo ge pasaa Peter, “Ko tona keha itagua Satan! Ighoe to vagha Satan na pukuna lei ghanaghanamu tara mua butu mai ta God, mi tana tinoni vamua!”
34 Jesus te holora mai tatana na vure subo ma rana nina vaovarongo ge bosa vanira, “Ahei tamiu te liona ge ke niu udukolu ke, me ke nia ponolio heghena mughua, me ke hola valaa nina ghaivavala heghena, me ke saritaoniu. Matthew 10:38; Luke 14:27 35 Ahei te liona na pangoti utoana na volana iani maramana ke, gaia ke sivilaghinia. Ma hei ke sivilaghinia na volana, na pukuna inau maia na Rongorongo Uto, ke lavia na vola maurihali. Matthew 10:39; Luke 17:33; John 12:25 36 ?Na hava na uto ia ko sodoa iga, ge toko loghoa na maramana udolu, hauvaa mo sivilaghini kasilaa na tarungamu? 37 ?Siki totobo ghua igaa, te mava vulea na tarungamu? 38 Ma ge na tinoni ke niu maa inau tana vavata ni taeni te dika, kakeri vaho, ge na Dale Tinoni ke nia maa ghua tana bona ke ghoi mai ta nina maana mana rongoragha tamana, kolura na lei angel tabu.”

8:11 Matthew 12:38; Luke 11:16

8:12 Matthew 12:39; Luke 11:29; 8:15; 12:1

*8:15 yeast Na totobo te nia hunulu na berete.

8:15 Luke 12:1

8:18 Jeremiah 5:21; Ezekiel 12:2; Mark 4:12

8:28 Mark 6:14-15; Luke 9:7-8

8:29 Christ Hebrew: Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure. John 6:68-69

8:34 Matthew 10:38; Luke 14:27

8:35 Matthew 10:39; Luke 17:33; John 12:25