13
Jesus te sau tuadira rana vaovarongo
Te mua sara mua na savukolu ni Gougonu ni Lovovule, Jesus te ghilala na bona ni aho te dutu ni sara vania, ge ke sania na maramana eni, ge ke oli va righia na Tamana. Agaia te dolovira haia ra nina tinoni tara taonia tana maramana eni, me dolovira me sara tana sosoko. Jesus ma nina lei vaovarongo tara vanga nulavi. Ma Satan te talua tua tana tobana Judas, na dalena Simon Iscariot, na ghanaghana ni peroana Jesus. Jesus te ghilala, na Mama te vahea tua na maana vulei na lei totobo soko, me ghilala ghua agaia te butu mai ta God, me ke ghoi pulohi ta God. Keri ge agaia te tapatughuru tana bela ni vanga, me toghia nina pupulu, me pipisia nia na ghobuna na tivi ni mangomango. Keri ge kovala na pile beti tana popo, me saui na marevodira ra nina lei vaovarongo, me ghuduri mamahai nia na tivi ni mangomango.* Tana bona Jesus te saui na marevodira ra nina vaovarongo, me lutu te vagha na seka. Na pukuna eni, Peter te mua liona ge Jesus te saui na marevona. Me mai ta Simon Peter, ge bosa vania Peter, “?Lord, ko saui ghua na marevogu?”
Jesus te bosatughu vania, “O mua ghilala mua itaeni na hava tu gonia, mi geva ko ghilala murina.”
Peter te bosa tate, “Taho, mua ghoi talana tua ge ko saui na tuagu!”
Ma Jesus te bosatughu vania, “Ke vagha ku mua saui na marevomu ke, mo ko mua nigua vaovarongo tua.”
Ma Simon Peter te bosatughu vania, “Lord, ke vagha keri ke, ko bei saui vamua na marevogu, mo ko saui ghua na limagu mana ulugu!.”
10 Ma Jesus te bosa vania, “Ahei te siu tua ke, te marabu udolu tua. Ke vagha na marevona kara meto ke, me ke saui vamua. Mi ghau tau marabu tua, me mua ighau udolu.” 11 Ma Jesus te ghilala tua ahei ke peroa. Na pukuna keri ge bosa, “Mi ghau tau marabu tua, me mua ighau udolu.”
12 Mi murina Jesus te sau sokoi tua na tuadira, agaia te ghoi pupulu me oli tana malana tana bela ni vanga, ge huatira, “?Au ghilala so na hava tu gonia vanighau? 13 Ighau tau holou nia na Tarai mana Lord, me utuni na hava tau bosaa, na pukuna inau sughua gaia. 14 Inau, nimiu na Lord mana Tarai, tu saui na marevomiu. Ighau ghua kau sopa saui na marevomiu heghemiu. 15 Inau tu tatea vanighau tua na nilabu kau taonia, keri ge kau nea te vagha tu tatea vanighau tua. Luke 22:27 16 Inau tu bosa utuni vanighau, na seka te mua haba vulea na vunaghina, mana tinoni hola rongorongo te mua haba vulea na tinoni te nia vetena. Matthew 10:24; Luke 6:40; John 15:20 17 Mi taeni tau manahana na utuni eni, ke vagha kau gehegehe taonia, God ke vautoghau!
Jesus te bosadilaa na peroana
(Matthew 26:20-25; Mark 14:17-21; Luke 22:21-23)
18 “Inau tu mua bosai vanighau ighau udolu, na lei totobo raini. Inau tu ghilala udolura nigua rahei tu vilira tua. Mana gegere tabu ke mai utuni mughua te ghaghua, ‘Na mane te niu vanga koukolu te kanahaghiniu.’ Buka Linge 41:9 19 Inau tu bosa vanighau taeni eni naghona ge ke kale, keri ge na bona ke kale, ge kau taluutuniu inau tua na Messiah. 20 Inau tu bosa utuni vanighau, ahei tua ke lavipangotia ahei tu nia vetena ke, ma gaia te lavipangotiu ghua inau. Ma hei tua ke lavipangotiu inau ke, ma gaia te lavipangotia ghua te niu vetena mai.” Matthew 10:40; Mark 9:37; Luke 9:48; 10:16
21 Murina Jesus te bosa eni, gaia te gunaguna ngangata na kutuna, ge bosa tate, “Inau tu bosa utuni vanighau, sakai tamiu ke perou.”
22 Mana lei vaovarongo tara sopa vaevane heghedira, mara ghanaghana ruarua ahei tadira te kalea na bosana. 23 Ma sakai tadira na vaovarongo, gaia Jesus te dolovia, gaia Jesus te dolovia Vaghi so na vaovarongo eni a John, te gerea na buka eni. te sopou lilighina. 24 Ma Simon Peter te tongaghi vania me ghaghua, “Ko huatia, ahei te bosa.” 25 Mana vaovarongo keri te varava va tana luhuna Jesus, me huatia, “?Lord, ahei gaia?”
26 Jesus te bosa vania, “Inau ku lumia na pile berete tana popo mu ku vahea, agaia keri na tinoni.” Keri ge hola na pile berete, me lumia ge vahea Judas, na dalena Simon Iscariot. 27 Tana bona te ghania mua na berete Judas, Satan te haghevia tua. Ma Jesus te bosa vania Judas, “Ko minaa na hava ko gonia!” 28 E taho siki sakai tadira tara sopou tana bela ke ghilala ivei tea ge bosa vania. 29 Na pukuna Judas te righitaonia na kei ni rongo, na balu vaovarongo tara ghanaghana ke, ma Jesus te bosa vania ge ke vaa pelui na hava tara lioni tana gougonu pa kara vahera tara bona. 30 Mi murina Judas te ghania tua na berete, me rughuhoru me tona. Me bongi tua. Matthew 26:20-25, 40; Mark 14:17-21; Luke 22:21-23
Na vetena vaolu
31 Mi murina Judas te rughuhoru, Jesus te bosa vanira, “Itaeni rana vure kara vaevanea na ladagu inau, na Dale Tinoni. Mi inau ghua ku tate vanira na ladana God. 32 Ma ge ku tate vanira na ladana God ke, ma God ghua ke tatea vanira na lei tinoni, na ladagu inau na Dale Tinoni. Ma gaia ke mina tua me ke talutatea.
33 “Ghau lei dalegu, ku ghahau pile bona vamua itamiu. Igeva kau keneu, ma kau mua sodou. Mu ku bosa vanighau taeni na hava tu bosa vanira tua na habadira na Jew, ‘Kau mua tangomana na vaa igaa ighau ivei ku vaa.’ 34 Mi taeni inau tu talua vanighau na vetena vaolu, kau sopa veidolovi. Te vagha inau tu dolovighau tua, te manana ge kau kabu veidolovi. 35 Ke vagha kau sopa veidolovi ke, mi geva gaira udolu kara ghilala, ighau tau nigua na lei vaovarongo.”
Jesus te bosadila ke nia hughu a Peter
(Matthew 26:31-35; Mark 14:27-31; Luke 22:31-34)
36 Ma Simon Peter te huatia Jesus, “?Lord, ivei tua ko va ighoe?”
Jesus te bosatughu vania, “Taeni ko mua tangomana na tumuriagu ivei ku vaa, mi murina vaho ge ko tumuriu.”
37 Ma Peter te ghoi huahuati so, “?Lord, ivei tea, ge ku mua tangomana na tumuriamu itaeni? Inau tu gonidila ge ku mate kolugho!”
38 Jesus te bosatughu vania, “?O gonidila ni mate koluagu sughua? Inau tu bosa utuni vanigho, inaghona na tangiana na kokoroko, igeva e tolu tua na bosamu to mua ghilalau inau.”

*13:5 Tana bona Jesus te saui na marevodira ra nina vaovarongo, me lutu te vagha na seka. Na pukuna eni, Peter te mua liona ge Jesus te saui na marevona.

13:15 Luke 22:27

13:16 Matthew 10:24; Luke 6:40; John 15:20

13:18 Buka Linge 41:9

13:20 Matthew 10:40; Mark 9:37; Luke 9:48; 10:16

13:23 gaia Jesus te dolovia Vaghi so na vaovarongo eni a John, te gerea na buka eni.

13:30 Matthew 26:20-25, 40; Mark 14:17-21; Luke 22:21-23