15
Jesus na puku ni aloalo
“Inau na puku ni alo ghania, ma Tamagu na mane te righitaoni leghai. Agaia te pusi kehai na lei aloalo tara mua vangagha, me kuri talugoni na aloalo tara vangagha, ge kara vangagha au vule va. Keri te vagha na aloalo, ighau tau nia marabu tua na tarai tu vaheghau. Kau kabu vaukolu itagua, mi nau ku kabu vaukolu itamiu. Na aloalo ke mua tangomana na vangagha heghena, ke pasukolu mughua tana tinana. Te vagha ghua, ighau kau mua tangomana na vangagha kau kabu vaukolu mughua itagua.
“Inau na puku ni alo ghania, mi ghau na lei aloalo. Ahei tua ke kabu vaukolu itagua mi nau tatana, agaia ke vangagha uto, na pukuna kau mua tangomana siki totobo te uto vania God, kau sagauviu inau. Ahei tua ke mua kabu vaukolu itagua, gaia te vagha na aloalo tara koso kehaa, me sasagha ge mate. Mana vure kara vahikolui ma kara kerei me ke ghani taghalaghinighi na lake. Ke vagha kau kabu vaukolu itagua, ma nigua na lei bosa ke ghaha itamiu, kau nongia siki totobo kau liona ke, ma God ke vaheghau. Tana bona kau vangagha au vule ke, kau tatei ge ighau tau nigua vaovarongo utuni. Mi ghau kau ladavaghiniana na Tamagu, tana bona kau gonighi te vagha raini.
“Inau tu dolovighau te vagha na Tamagu te doloviu inau. Kau taoniu so, ma kau kabu ta nigua na dolo. 10 Ke vagha kau taonighi nigua na lei vetena, ma kau ghahaghau ta nigua na dolo, te vagha inau tu taonighi nina lei vetena Tamagu mu ghahau ta nina dolo.
11 “Inau tu bosai vanighau tua raini, ge ke vonughighau nigua na togotogo, ma ge ke sule vaa nimiu na rivurivu. 12 Aeni nigua na vetena, kau sopa veidolovi, te vagha inau tu dolovighau, John 15:12, 17; 1 John 3:23; 2 John 1:5 13 Na puku ni dolo sule au va ke loghoa na tinoni vanira lei kulana, agaia ke lubatia vanira na volana. 14 Mi ghau kau kulagu ke vagha kau gonighi na hava tu vetena ghau nia. 15 Inau tu mua hologhau nia na lei ghairau, na pukuna na ghairau te mua ghilala na hava te gonia na vunaghina. Hauva mi nau tu hologhau nia na lei kulagu, na pukuna inau tu bosai vanighau tua na lei totobo tu rongovighi mai ta Tamagu. 16 Au mua viliu ighau, mi nau tu vilighau, mu vetenaghau ge kau tona ma kau vangagha uto, na vata ni vavanga ia ke ghaha haia. Mana Tamagu ke vaheghau na hava tua kau nongia tana ahagu. 17 Aeni tua gaia tu vetena ghau nia, kau sopa veidolovi.
Na kanahaghi ni maramana
18 “Ke vagha na vure tana maramana kara nighau sika ke, kau ghilala tara diki niu sika tua inau. 19 Ke vagha tau nina na maramana ke, mana vure ni maramana ke dolovighau te vagha nina baebase heghena. Hauvaa mi nau tu vilikehaghau tana maramana eni, ge au mua nina, keri te vagha ge nighau sika na vure tana maramana. 20 Kau ghanaghana olia na hava tu bosa vanighau tua, ‘E taho siki ghairau ke haba vulea na vunaghina.’ Ke vagha kara kanahaghiniu inau ke, kara kanahaghinighau ghua ighau. Ke vagha kara taonia nigua na tarai, kara taonia ghua nimiu. Matthew 10:24; Luke 6:40; John 13:16 21 Hauvaa, ma gaira kara gonighi vanighau na lei totobo raini, na pukuna ighau ke a nigua, mara mua ghilala ahei gaia te niu vetena mai. 22 Ma gaira kara mua huru kalera nia na palu, ke vagha ku mua mai bosa vanira inau. Me te vagha keri ke mara mua loghoa tua siki bosa ni hughu pungisiani na paludira. 23 Ahei tua te niu sika ke, te nia sika ghua Tamagu. 24 Ma gaira ke mua kalera na huruhuru ni palu ge tuku mua mai gonighi ghobudira na lei butuli te taho mua hei ke gonighi mai tua. Hauva mara righighi tua na hava tu gonighi, ma gaira tara nighai sika so Tamagu mi nau. 25 Hauva ma eni te kale sughua te vagha tara gerea tua ta didira na vetena, ‘Taho siki puku ni ghanaghana kara niu sika nia.’ Buka Linge 35:19; 69:4
26 “Na Hahanga ke mai, na Tarunga Tabu, agaia ke tughunitatea nina utuni God ke vaa butu mai tatana na Tamagu. Inau ku nia vetena vanighau mai tatana na Tamagu, ma gaia ke niu kokoe inau. 27 Mi ghau ghua kau niu kokoe inau na pukuna tau ghaha kolu mai tua tana vuivunina mai.”

15:12 John 15:12, 17; 1 John 3:23; 2 John 1:5

15:20 Matthew 10:24; Luke 6:40; John 13:16

15:25 Buka Linge 35:19; 69:4