Eruani na Gegere
John na Tabu
te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Ighita ta mua ghilala utoa hei na mane nagho tana holohoru te gerea na gegere eni, hauva subo na tinoni tara ghanaghana na mane nagho eni gaia na manevetena John, ahei te gerea na diki gegere.
John te gegere, “ighoe na vaivine God te viligho, mana lei dalemu,” me subo na vure tara ghanaghana na puku ni ghanaghana ilokana na lei bosa raini, te gerea vania sakai na holohoru tana sakai na komu. Me subo na vure keha tara vahaghitailira rana taluutuni tana bongi eni ke, na pukuna keri John te mua liona ge ke bosatatea ahei te gerea vania.
John te gerea na gegere eni ge ke patupatua na ghanaghanadira rana taluutuni ge kara sopa veidolovi. Me liona ghua ke bosaa vanira ge kara bei holopangotira maia kara hangara rana manetarai sorisori.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Na bosa holopangoti (1:1-3)
Ka sopa veidolovi mughua (1:4-6)
Na lei manetarai sorisori (1:7-11)
Na bosa sosoko (1:12-13)
1
Na bosa holopangoti
Inau, na mane huhuli nagho tana taluutuni,
Inau tu gerea vanigho ighoe na vaivine God te viligho ge ko taluutunia, mana lei dalemu.* ighoe na vaivine God te viligho ge ko taluutuni, mana lei dalemu Me subo na vure tara ghanaghana na puku ni ghanaghana ilokana na bosa raeni te gerea vania sakai na holohoru tana sakai na komu. Inau tu dolovighau sughua, me mua inau heghegu, ma rahei ghua tara ghilala na rongorongona na puku ni God. Ighai tai dolovighau na pukuna ta ghilala na lei totobo te utuni God te talutatei, mai ghilalai haia.
Inau ku kokoeliulivuti vania God Tamada maia Jesus Christ na Dalena koro vaheghita mai na sonihalavu, na veiarovi, mana mabo, tana bona ta ghahaghita so ta didira na tarai te utuni ge ka sopa veidolovi.
Ka sopa veidolovi mughua
Inau tu nia togotogo sule ngangata na pukuna tu rongovia na balu itadira na lei dalemu tara ghahara so mua tana tarai te utuni, te vaghaa a Tamada te vetenaghita mai. Ighoe na vaivine te utuni, ge u kurutigho, ge ka veidolovighita hegheda. Aeni na mua vetena vaolu tu gerea vanigho gatu, mana vetena ta ghilala tua, tana bona ta vuivuni gea taonia Jesus Christ. John 13:34; 15:12, 17 Ma eni gaia na puku ni dolo, ge ka kabu taonia nina lei vetena God. Te padi tua, tana bona tau vuivuni ni taoniana Christ, God te vetenaghita ge ka sopa veidolovi mughua.
Na lei manetarai sorisori
Te subo tua na lei manetarai sorisori tara rughuhoru gatu tua tana maramana. Agaira tara mua taluutunia a Jesus Christ te sivuragha mai tana maramana eni te loghoa na huli te vaghaghita. Agaira kiri na ghana na levunimate Christ, mara pegopegoghau. Keri ke, kau tughuru kakai itaeni, ge kau bei sivilaghinia gea na puku ni totobo te utuni ta nighi lutu laga tua, keri ge ma ka lavia na taba kasila igaa God te bahughita nia.
Ma ge siki sakai ke mua kabu taonia nina tarai Christ ke, me ke tona vulea me ke savungia na ghanaghanana heghena itatana nina tarai Christ ke, e mua sakaisonikolua God. Ma hei ke kabu so me ke taluutunia nina tarai Christ, gaia te sakaisonikolu itadira na Mama mana Dale. 10 Ma ge siki manetarai ke mai itamiu, me ke tutughunia na rongorongo te mua vagha na hava Christ te bosa ke, kau bei holopangotia na tinoni eni tana komumiu, pa kau bei bosaa gea, “ighai tai holopangotigho.” 11 Inau tu bosa eni na pukuna ge ahei ke holopangotia na tinoni eni ke, me sakaisonikolu tana lei nina gehegehe dika soko.
Na lei bosa sosoko
12 Te subo mua igaa te liogu na bosaani vanighau, mu mua gerei tana gegere eni, na pukuna tu ghanaghanadila ge ku dutu ni gatu tana komumiu. Tana bona keri, inau heghegu ku kokoe kolu itamiu, ge mi ghita ka sakaisonikolu tana ghanaghana eni ma ka nia togo ngangata.
13 Ighoe na vaivine te utuni, na hoghomu God te vilia ge ke taluutuni, iani tua, hoghomu God te vilia Balu vure tara ghanaghana na lei bosa raini tara tuhua sakai na holohoru ivei na tinoni huhuli te ghaha. mana lei dalena tara vaheghau gatu didira na bosa ni holoutoamiu.

*1:1 ighoe na vaivine God te viligho ge ko taluutuni, mana lei dalemu Me subo na vure tara ghanaghana na puku ni ghanaghana ilokana na bosa raeni te gerea vania sakai na holohoru tana sakai na komu.

1:5 John 13:34; 15:12, 17

1:13 hoghomu God te vilia Balu vure tara ghanaghana na lei bosa raini tara tuhua sakai na holohoru ivei na tinoni huhuli te ghaha.