E Toluni na Gegere
John na Tabu
te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Ighita ta mua ghilala utoa hei te gerea na gegere eni, hauva subo na tinoni tara ghanaghana John, nina manevetena Jesus, te gerea na gegere eni vania na mane sule ilokana na holohoru, na ahana Gaius. Ighita ta mua ghilala siki totobo keha vania na tinoni eni.
John te gegere ge ke holoutoa Gaius na pukuna te hangara haia rana manetarai ni taluutuni tara tona kolili ge kara tughunilada na Rongorongo Uto. Ma John te liona ge ke patupatua na ghanaghanana Gaius, me bosa laga ge ke righiutoa sakai na mane dika na ahana Diotrephes.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Na bosa holopangoti (1:1-4)
Na lutu uto Gaius te gonia (1:5-8)
Gaia te detekalea Diotrephes (1:9-10)
Gaia te holoutoa Demetrius (1:11-12)
Lei bosa sosoko (1:13-15)
1
Na bosa holopangoti
Inau na mane huhuli nagho tana holohoru,
Inau tu gegere vanigho gatu Gaius. Ighoe na puku ni kulagu mu dolovigho sughua. Gehegehedira 19:29; Rome 16:23; 1 Corinthians 1:14
Ighoe na puku ni kulagu, inau tu kokoeliulivuti ge na hulimu ke lagaa, mana lei totobo soko ke kabu uto vanigho, te vagha na volamu kolua Christ te uto ngangata. Tu togotogo ngangata tana bona tara mai saraviu iani na balu tinoni taluutuni tara tutugui vaniu nimua na lavilaga to tughuru ngasi tana utuni, te vagha ighoe to taonia haia na halautu te utuni. Tana bona tu rongovighau, ighau na lei dalegu tana taluutuni, tau tona haliua so na Rongorongo Uto te utuni, mu tu nia togotogo ngangata. Eo, me taho siki totobo ke au vulei nigua na togotogo.
Na lutu uto Gaius te gonia
Ighoe na puku ni kulagu, e uto ngangata to hangara rana taluutuni tara mai tamua,* rana taluutuni tara mai tamua na lei tinoni rakeri tara kao talighu ma kara ladavaghinia na Rongorongo Uto. haba va ghua rana sinogho. Tana bona tara mai iani ka, tara tutugui vanira na vure subo ilokana na vale kokoeliulivuti te vagha na dolo to tatea vanira. E uto ngangata ge ko tona haliua so na hangaadira rana taluutuni te vagha to vahera na lei totobo te manana didira sakusakutua na pukuna aeni na liona God, me ke nia togotogo ghua gaia. Gaira kara rughuhoru gatu ge kara gonighi nina gehegehe Christ, mara mua hola siki totobo itadira rahei tara mua taluutunia God. Keri ke, me ulaghada ighita ta taluutunia ge ka righitaonira ma ka vahera na hava tara liona, keri ge ka lutu sakaisonikolura na ladavaghiniana na Rongorongo Uto te utuni.
Gaia te detekalea Diotrephes
Ghau tana holohoru ikakeri, tu nia vetena gatu tua na gegere vanighau hauva Diotrephes te mua liona tua ge ke taonia na hava tu bosaa, na pukuna gaia heghena vamua te liona ge ke hulighau. 10 Keri ke, mi tana bona ku gatu righighau vaho ke, vaho ge ku tughunitatei na lei gehegehe dika te tona haliui so na gehetiani, te vagha na lei bosa ni hughuhughu te nei vanighai. Ma sakai ghua na levu te gonia ke, te mua liona na righitaoniadira rana taluutuni tara tona kolili mara ladavaghinia na Rongorongo Uto. Ma ge siki sakai te liona na hangaadira ke, ma Diotrephes te tughuru pungisia na hangaadira, me ghurukehaa na tinoni keri tana holohoru.
Gaia te holoutoa Demetrius
11 Ighoe na puku ni kulagu, ko bei taonighi na nilabu dika te vaghai raini, mo ko taonighi vasoo na lei nilabu te uto. Ma ge siki sakai ke gehegehe uto ke, gaia na dalena God, ma siki sakai ke gehegehe dika ke, gaia te mua ghilala God. 12 Rana taluutuni udolu tara bosa ke, ma Demetrius na mane uto. Nina na kokoe mana gehegehena te tughunitatea gaia te gonighi na hava God te liona. Mi ghai ghua tai bosatatea te vagha gaia sakai na mane uto, mau ghilala sokoi tua na hava tai bosai ke, te utuni ngangata.
Lei bosa sosoko
13 E subo ngangata mua igaa te liogu na bosaani vanigho, mu ku mua gerei tana gegere eni. 14 Mu liona ngangata ge ku gatu righi samisamigho ge koro kokoe koukolui na balu ghanaghana rakeri.
15 U kokoeliulivuti gea nina na mabo God ke kabu itamua.
Rana tinoni taluutuni iani tara nia hevei gatu didira na holouto vanigho. Mo ko vahera ghua nigua na holouto mana mabo vanira na lei taluutuni ikakeri.

1:1 Gehegehedira 19:29; Rome 16:23; 1 Corinthians 1:14

*1:5 rana taluutuni tara mai tamua na lei tinoni rakeri tara kao talighu ma kara ladavaghinia na Rongorongo Uto.