Na Gegere
Jude
te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Jude, te gerea na gegere eni, te bosa gaia na seka ta Jesus mana tahina James. Rana huhuli tana holohoru idania tara bosa agaia sakai na tahina Jesus. Tana bona Jesus te ghaha mua tana maramana, Jude te mua taluutunia gaia na Vavola. Righia buka John 7:2-5. Hauva, imurina Jesus te dato ikokou, Jude te taluutunia ma gaia na mane te hulira rana vure taluutuni.
Jude te gerea na gegere eni ge ke bosa vanira rana taluutuni me ke kurutira ge kara tughuru ngasi itatana na puku ni tarai ma kara tughuru pungisira rana tinoni sorisori. Na lei tinoni sorisori tara mai ighobudira rana taluutuni mara bosa vanira te uto ke vagha kara gonighi na lei nilabu dika na pukuna God te talukehai tua na lei paludira. Jude te bosa vanira rana taluutuni, God ke torora rana tinoni sorisori, me mua uto ge kara taonighi na nilabudira.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Nina bosa holopangoti Jude (1:1-2)
Na hava na pukuna Jude te gerea (1:3-4)
A Lord ke torora rahei tara mua taonia (1:5-16)
Na lei kokoe ni patupatu ge ka nighi tughuru ngasi ta dida na taluutuni (1:17-25)
1
Nina bosa holopangoti Jude
Inau a Jude, nina seka* Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni na vetena vamua. Jesus Christ mu tahina James. Matthew 13:55; Mark 6:3
Inau tu gegere vanira rahei tara holora mai tua ta nina dolo God Tamada ma Jesus Christ te pilupilughita. Inau tu kokoeliulivuti vania God ge ke arovighau, me ke vaheghau haia nina mabo mana dolo au va.
Na hava na pukuna Jude te gerea
Ighau rana taluutuni tu dolovighau, inau tu diki ghanaghana me liogu ge ku gerea vanighau gatu nia na vola vaolu ta tuvalia eni te butu mai ta God nia Jesus Christ. Mi taeni vaho inau tu gerea mughua vanighau gatu na totobo te keha. Inau tu kurutighau ge kau nia barebare na taluutuni. Te sakai vamua tua na tughuru ni niana hevei vanira rana vure udolu, God te nia hevei na taluutuni eni vanira nina tinoni tabu. Inau tu bosa te vagha eni na pukuna na balu tinoni sorisori tara mua taonia God, tara haghemai ighobumiu, hauva mau mua ghilala tara pegopegoghau. Tana na Gegere tabu idania, God te bosa agaia ke torora. Gaira tara tarai vaghiliua na puku ni utuni mara bosaa, “E utuni so ke vagha ka gonighi na lei vata ni kabalaghi na pukuna God te talukehai tua na paluda.” Ma gaira ghua tara mua tala na taoniana Jesus Christ, dida na Vunaghi mana dida na Lord.
A Lord ke torora rahei tara mua taonia
Sakai vamua ighau tau ghilala tua na hava tu bosa vanighau, hauva inau tu liona ge kau bei ponoliona na hava te kalera na lei tinoni ni Israel idania. A Lord te tatavahalera rana vure ni Israel tara kabu popongo i Egypt, Buka Rughuhoru 12:51 hauva mi murina ka, me durake sokora so rahei tara mua taluutuni. Buka Iduidu 14:29-30 Ma kau ghanaghana olia eni, vanira na lei angel tara diua Lord idania mai tua. Tara mua nia togotogo na maana mana malei kabudira te vahera Lord, mara sanighi na malei sopoudira. A Lord te pitira nia na talihalo te kasilaa tana vale pipiti te pungi tana Betidalo, ge kara pitua iga na bongi ni dete. Ma kau bei nira ponolio gea na komu sule i Sodom mi Gomorrah maia na lei komu te talighutira. Rana vure ilokani te vonughira na gehegehe ni kabalaghi soko. A Lord te durakei na lei komu raini mana lei tinoni lokani nia na lake. Vuivuni 19:1-24 A Lord te gonia te vagha ge ke talutatera rana vure tara gonighi na lei nilabu dika, gaia ke torora nia na lake kasila.
Sakai vamua tara ghilalai tua na lei totobo raini ke, gaira tara vaghara ghua na lei tinoni sorisori raini, tara bosa tara loghoi na lei manaha mana maana ta didira na maturubole, keri ge ra gehetighi na lei kabalaghi haia, mara mua lubatia Lord ge ke vunaghi pungisighi na voladira, mara koengelea nina rongoragha. Mi tana bona Michael ma Satan toro nia hughuhughu ahei ke holaa na hulina Moses ke, sughua Michael, sakai tadira na lei angel nagho, te hove pungisia heghena ge ke koengelea Lord nia na deteana Satan. Michael te bosa vania vamua, “A Lord ke torogho.” Daniel 10:13, 21; 12:1; Na Livu 12:7; Eruani Vetena 34:6; Zechariah 3:2 10 Hauva, na tinoni sorisori raini tara koengelei na lei totobo tara mua ghilalai. Gaira te vaghara na lei maumanu asi, na pukuna tara mua ghanaghana kalea na hava tara gonighi, mara taonighi vamua na hava na lei hulidira te lioni. Na pukuna keri vaho tua, ge ke durakera. 11 Eo, Lord ke toro ngangatara, na pukuna tara taonia na nilabuna Cain te dika idania. Vuivuni 4:1-8 Ma gaira toro vaghaa ghua na prophet Balaam idania, te hulira tana tangohahi rana vure ni Israel na pukuna te liona ngangata na sodorongo, Buka Iduidu 22:1-35; 31:16 maia te vaghaa ghua Korah idania, te hovea nina maana Lord. Ma Lord ke durakera te vaghaa te taghalaghinia Korah idania. Buka Iduidu 16:1-35
12 Tana lei vanga koukolu te tabu, rana vure raini tara maemategha te vaghaa na sebe te durakea na vaka. Sakai vamua tara ghanaghanara heghedira vamua, tara mua maa ge kara tangohahi tana bona tara vanga kolughau. E vaghara na ghoghopa bilibili te ghurihi taoa tana koukomu mamaha me mua nia hevei siki uha. Me vaghara na ghai te taho na vangani tana bona ni ghegheli, na pukuna tara mate tua mara tavuti dato na laladira. 13 E vaghara na unuunu ni tahi te soni datoa na lei poipoi te meto, nia didira na gehegehe te vatei mamaagha. Agaira te vaghara ghua na lei veitughu te ole kolili, tara tona hahi tana halautu te mua maemane. Gaira kara ghaha kasilara tana bona te pungi ngangata ivei a Lord te gonidilaa ge ke talura ilokana.
14 Ma Enoch Vuivuni 5:18, 21-24 te ghaha e ononi na vavata mai imurina Adam te bosakasunira na vure raini me ghaghua,
“Kau righia! Gaia Lord te mai kolura na togha mana togha ni angel.
15 Agaia ke detera na lei tinoni soko ni maramana.
Me ke detekalera rahei tara mua taonia Lord,
na pukuna didira na lei gehegehe hahi soko tara gonighi,
maia ghua na lei kokoe dika tara nei rana tangohahi, tara koengelea nia Lord.” Na bosataoni eni te butu mai tana Apocrypha: Enoch 1:9
16 Na vure raini ke, ra liona vamua ge kara pasapasara ma kara hughuhughura na vure. Mara gonighi vamua na lei totobo hahi te lioni na liodira, mara talunaghora heghedira, mara mamimamira ge kara holai na lei totobo tara lioni tadira.
Na lei kokoe ni patupatu ge ka nighi tughuru ngasi ta dida na taluutuni
17 Ighau rana taluutuni tu dolovighau, kau bei nia ponolio na hava tara bosaa vanighau rana nina manevetena dida Lord Jesus Christ. 18 Tana bongi sosoko na lei tinoni kara koengelea na hava te utuni, ma kara taonighi vamua didira na lei nilabu dika tana kukuadira. 2 Peter 3:3 19 Mi ani tua itaeni gaira, ma gaira tara vilivokaghau. Ra kabu taonia vamua na ghanaghana ni huli, na pukuna ra mua loghoa na Tarunga Tabu itadira.
20 Ighau rana taluutuni tu dolovighau, kau patupatughau heghemiu nia na tarai tabu te utuni, ge kau tughuru ngasi. Kau tona haliu na kokoeliulivuti te vagha te hulighau tua na Tarunga Tabu. 21 Kau kabu maemane haia na pukuna kau ghilala God te dolovighau, tana bona kau pitua na vola kasila, ke vaheghau Jesus Christ, dida na Lord, ta nina na veiarovi. 22 Kau arovira ma kau hangara rahei tara dutu tumu ta didira na taluutuni. 23 Hola olira mai ghua rahei tara dutu tumu tana na lake ni dete ma kau vavolara. Mana balu so ghua tara gehetighi na lei nilabu dika, ge kau arovira, hauva ma kau righitaonighau vasoo ge kau bei taonighi me ke metoghau gea na lei paludira.
Na kokoeliulivuti ni holouto
24 Mi taeni ghau udolu kau holohaba God! Gaia vamua ke tangomana na righitaoniamiu ge kau mua tumu ta nimiu na taluutuni. Ma gaia ghua ke holaghau vaa ta nina malei haba ilokana nina rongoragha te sule. Tana bona keri ge kau tatavahale tana palu maia na togotogo tana matana. 25 Gaia vamua na puku ni God. Gaia te vavolaghita itatana Jesus Christ dida na Lord. Na rongoragha mana lada, na puku ni maana, mana maana ni vunaghi pungisi, anina soko gaia, tana vuivunina mai mi taeni maia ke vaa me vaa. Amen.

*1:1 Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni na vetena vamua.

1:1 Matthew 13:55; Mark 6:3

1:5 Buka Rughuhoru 12:51

1:5 Buka Iduidu 14:29-30

1:7 Vuivuni 19:1-24

1:9 Daniel 10:13, 21; 12:1; Na Livu 12:7; Eruani Vetena 34:6; Zechariah 3:2

1:11 Vuivuni 4:1-8

1:11 Buka Iduidu 22:1-35; 31:16

1:11 Buka Iduidu 16:1-35

1:14 Vuivuni 5:18, 21-24

1:15 Na bosataoni eni te butu mai tana Apocrypha: Enoch 1:9

1:18 2 Peter 3:3