Na Livu
Na Lei Totobo Jesus te Tughunitatei vania John na Tabu
?Na hava te tughunia igaa?
John, nina manevetena Jesus Christ, te gerea na gegere eni. Te gerea tana bona te ghaha tana koukomu tara holoa nia Patmos tana Tahi Mediterranean. Rana vure ni Rome tara talua iga mara mua lubatia ge ke tona keha, na pukuna tara mua liona ge ke tona haliua na ladavaghiniana na Rongorongona Jesus Christ.
Tana bona keri, na Vunaghi Haba ni Rome te vahaghitailira rana taluutuni, na pukuna tara taluutunia Jesus Christ mara bosaa gaia Jesus didira na Vunaghi Haba. John na Tabu te gegere vanira na pukuna te liona ge ke patua na ghanaghanadira ge kara tughuru ngasi tana taluutuni. Ilokana na gegere eni, John te tughunitatei na lei totobo kara kale tana bongi sosoko, haba va gaia Jesus.
Ilokana na buka eni John te tutugua vanira na lei totobo nina angel, Jesus te nia vetena mai, ge ke tughunitatei. Subo na lei totobo te talutatei na lei totoghale tara loghoa na ghanaghana ilokani. Rana taluutuni tana bona keri, tara ghilala utoi, hauva balu vure keha tara mua ghilalai.
Subo na bona ilokana na gegere eni, John te tutugui vania na idu vitu te vagha rana taluutuni ilokani e vitu na komu; e vitu na angel; e vitu na tarunga, e vitu na popo, e vitu na mata, e vitu na vunaghi haba, maia e vitu na pitiulu ni vunaghi. Na ghanaghana ilokana na idu vitu te vagha, na hava te soko tua. Na idu vitu te loghoa na ghanaghana eni na pukuna God te goni sokoa na maramana ilokana e vitu na bongi.
Te vagha ghua, na idu hangavulu rua ilokana na gegere eni, hangavulu rua na kema, hangavulu rua na manevetena, maia hangavulu rua na mataula ni peo. Na pukuna e hangavulu rua na kemadira na vure ni Jew, me hangavulu rua na manevetena. Na idu hangavulu rua keri te vagha na totoghale vanira nina vure God.
Sakai vamua na balu tarai lokana na gegere eni te vahola ge ka ghilala utoa, ta ghilalai so na ghanaghana mava ilokana. Na pukuna na hava Jesus Christ te gonia vanighita, God ke laga vulera ghana lei levunimate, me haba va Satan. Ma God ke vahea na taba sule vanira rahei tara tughuru ngasi tana didira taluutuni ritini na bongi sosoko. John te liona rana taluutuni, tara vahaghitaili tana voladira, ge kara ghilalaa, Christ ke kisua vanira na komu vaolu, iga kara kabukolua haia.
Na lei Ghanaghana Mava Ilokana na Gegere Eni
Na Lei Gegere vanira Rana Taluutuni ilokani e Vitu na Komu (1:1-3:22)
Na Hava te Kale ikokou (4:1-5:14)
Na Gegere te Loghoi e Vituni na Lagholagho (6:1-8:5)
E Vituni Na Angel Tara Lovui Didira Na Tavuli (8:6-11:19)
Satan te Veilalabui kolura nina Vure Tabu God (12:1-14:20)
E Vitu na Vahaghitaili Sosoko (15:1-16:21)
God te Durakera Ghana Levunimate (17:1-20:10)
Nina Dete Sosoko God (20:11-15)
Na Maramana Vaolu mana Parako Vaolu, mi Jerusalem Vaolu (21:1-22:21)
1
Aeni na livu vania a Jesus Christ, God te vahea, ge ke tughunitatei na lei totobo tara dutu ni kale tana lei bongi ke mai, ge talutatei vanira nina lei seka God. Ma Jesus te nia vetena mai nina angel ge ke talutatei vaniu inau John nina seka.* Daniel 2:28-30 Keri ke, inau tu tughunitate kikinimai na bosana God, mana lei totobo Jesus Christ te bosai vaniu. Ma raini na lei totobo tu righighi. God ke vautora rahei kara idumia na gegere raini vanira rana taluutuni, me ke vautora ghua rahei tara rongovighi mara taonia na hava te bosai, na pukuna te dutu mai tua na bona ni bongi na lei totobo raini kara kale igaa. Na Livu 22:7, 10, 12
John te gegere vanira e vitu na holohoru
Inau a John, tu gerea na gegere eni,
Vanighau rana taluutuni ilokani e vitu na holohoru vitu na holohoru Na lei holohoru ilokani na bubulo ni komu ivei John na manevetena te righitaonira tana bona te hulira na lei tinoni taluutuni. Ilokana na buka Na Livu, na ghanaghana ilokana na idu vitu, na hava te puku ni soko tua. Na idu vitu te loghoa na ghanaghana keri na pukuna God te goni sokoa na maramana tana vitu ni bongi. Na pukuna keri, na ghanaghana ilokana vitu na holohoru, na lei holohoru udolu tana maramana talighu. tana bubulo ni komu Asia. Inau tu kokoeliulivuti ge kau lavia na vauto mana mabo itatana God, gaia te kabu haia, idania, itaeni, maia ke va me va, mi tatana ghua e vitu na tarunga vitu na tarunga Na ghanaghana ilokana na vitu na tarunga, na Tarunga Tabu vamua te vonughi na vola mana vauto. inaghona nina malei sopou ni vunaghi haba God, Buka Rughuhoru 3:14; Na Livu 4:5 mi tatana ghua Jesus Christ, te tughunitatei haia na hava te utuni tatana God. Gaia na vuivuni tinoni te tughuruoli tana mate ge ke mua ghoi mate, ma gaia te vunaghi pungisira na lei vunaghi haba udolu iani tana maramana. Buka Linge 89:27; Isaiah 55:4
Jesus te dolovighita, me tatavahaleghita tana lei paluda nia na ghabuna te tave vanighita tana ghaivavala. Ma gaia te neghita ge ka nina tinoni ni kinakabu, ma ka nina manesukaghi ma ka gehegehe uto tana matana God na Tamana. Keri ge, ighita ka holohabaa Jesus Christ, ke lavia na rongoragha mana maana ke vaa me vaa. Amen. Buka Rughuhoru 19:6; Na Livu 5:10
Kau rongovia! Agaia ke oli mai tana parako i kokou. Daniel 7:13; Mark 13:26; Luke 21:27; 1 Thessalonica 4:17 Mana lei tinoni soko kara vaevanea gaia, haba va rahei tara tutukua. Mana lei vure tana lei kema iani pari kara tangi ngangaraha na pukuna gaia. Zechariah 12:10; Matthew 24:30; John 19:37 Eo, ke kale utuni sughua! Amen!
E ghaghua Lord God, “Inau na Alpha maia na Omega§ Alpha maia na Omega Tana ABC ni leu ni Greek, na ahana vuivuni na leta ‘Alpha’, mana ahana na leta sosoko ‘Omega’ - na vuivuni maia na sosoko. Inau gaia tu kabu haia, idania, itaeni, ke va me va. Inau God puku ni maana.” Na Livu 22:13; Buka Rughuhoru 3:14
Jesus Christ te livu vania John
Inau a John a hoghomiu tana taluutuni. Itatana Jesus ta sakai sonikolu tana vahaghitaili na pukuna ighita nina vure tana kinakabuna, me vaheghita na laga ge ka tughuru ngasi. Inau, tara soni asiu tana koukomu Patmos na pukuna tu tughunitatei na lei bosana God mu nia kokoe Jesus. 10 Tana nina bongi Lord, nina maana na Tarunga Tabu te maanapungisiu, mi nau tu rongovia murigu, na talama ni manga te sule te tangi vagha na tavuli. 11 Te bosa, “Ko gere horui tana gegere na hava to righia, mo ko nighi vetena vanira e vitu na holohoru i Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia mi Laodicea.”
12 Mi nau tu ririu pulohi ge ku righia ahei te kokoe vaniu, mu righighi e vitu na vatei talu bulu tara gonighi nia na gold. 13 Mana Dale Tinoni te tughuru ighobudira na malei talu bulu. Me nia pupulu na tivi daro te saroa na marevona, me kalakabe ni gold talighutia nia na garona na tivi. Daniel 7:13; 10:5 14 Na vuvulu ni uluna te pura me ehoehoa te vagha na vuvulu ni sheep pura,* Tana leu ni Greek, te loghoa na vuvulu ni sheep pana snow. Righia Daniel 7:9; 10:6 mana matana te vagha na lapilapi ni lake. 15 Mana marevona te marara vagha na berasasa ni lake, mana talama ni mangana te vagha na tagumuna na karaha ni tahi sule. Ezekiel 1:24; 43:2 16 Me tabei tana lima madolona e vitu na veitughu, mi tana mangana te va mai na isi te vanga i levu mi levu, mana matana mana ihuna te vagha na rarangana na aho.
17 Mi tana bona inau tu righia, mu tumu horu tana marevona mu bughoro te vaghau tu mate. Ma gaia te haua na lima madolona vuvungagu me bosa, “Ko bei mataghu! Inau na vuivuni maia na sosoko. Isaiah 44:6; 48:12; Na Livu 2:8; 22:13 18 Inau tu vola kasila. Mi nau tu mate tua te padi, hauva ko righia, inau tu vola ke vaa me vaa! Mi nau vamua tu loghoa na maana pungisira tara mate, maira i betidalo. 19 Ko gere horui na hava to righighi taeni, maia na lei totobo ke kale ikise. 20 Ma eni na ghanaghana iga e vitu na veitughu to vaevanei tana lima madologu, maia e vitu na vatei talu bulu ni gold. Ra vitu na veitughu ke, gaira ra vitu na angel tara righitaonira e vitu na holohoru. Ra vitu na vatei talu bulu ke, rana vure ilokana ra vitu na holohoru.”

*1:1 Daniel 2:28-30

1:3 Na Livu 22:7, 10, 12

1:4 vitu na holohoru Na lei holohoru ilokani na bubulo ni komu ivei John na manevetena te righitaonira tana bona te hulira na lei tinoni taluutuni. Ilokana na buka Na Livu, na ghanaghana ilokana na idu vitu, na hava te puku ni soko tua. Na idu vitu te loghoa na ghanaghana keri na pukuna God te goni sokoa na maramana tana vitu ni bongi. Na pukuna keri, na ghanaghana ilokana vitu na holohoru, na lei holohoru udolu tana maramana talighu.

1:4 vitu na tarunga Na ghanaghana ilokana na vitu na tarunga, na Tarunga Tabu vamua te vonughi na vola mana vauto.

1:4 Buka Rughuhoru 3:14; Na Livu 4:5

1:5 Buka Linge 89:27; Isaiah 55:4

1:6 Buka Rughuhoru 19:6; Na Livu 5:10

1:7 Daniel 7:13; Mark 13:26; Luke 21:27; 1 Thessalonica 4:17

1:7 Zechariah 12:10; Matthew 24:30; John 19:37

§1:8 Alpha maia na Omega Tana ABC ni leu ni Greek, na ahana vuivuni na leta ‘Alpha’, mana ahana na leta sosoko ‘Omega’

1:8 Na Livu 22:13; Buka Rughuhoru 3:14

1:13 Daniel 7:13; 10:5

*1:14 Tana leu ni Greek, te loghoa na vuvulu ni sheep pana snow. Righia Daniel 7:9; 10:6

1:15 Ezekiel 1:24; 43:2

1:17 Isaiah 44:6; 48:12; Na Livu 2:8; 22:13