22
Ma sakai na angel te tatea vaniu na betitina te maghora vagha na gilasi. Na betitina keri ke, na beti ni vola kasila. Me tave horu mai tana malei sopou ni vunaghi haba nina God maia na Dale Sheep. Ezekiel 47:1; Zechariah 14:8 Me tave horu mai i ghobuna na halautu ilokana na komu. Mi levu mi levu tana betitina te totolo iga na ghai ni vola, mara vangagha tughu vula, me hangavulu rua tughuru vangagha sakai na niulu. Mana raurauni na lei ghai ini na vatei kisu vahaghi vanira na lei tinoni ni maramana. Vuivuni 2:9; Ezekiel 47:12
Me taho siki nina vavaranga God igaa. Na malei sopouna God maia na Dale Sheep ke ghaha iga tana komu keri, mana lei nina tinoni lutu kara mai holohabaa. Isaiah 61:6; Zechariah 14:11 Ma gaira kara righia na matana, mana ahana kara gerei tana raedira. Me taho iga na bongi, ma kara mua liona iga na bulu pana aho, na pukuna a Lord God heghena te mararara. Ma kara vunaghini na lei totobo kolua God ke va me va. Isaiah 60:19; Daniel 7:18
Mana angel te bosa vaniu te vagha eni, “Na lei bosa raini tara utuni, mo ko taluutunighi. Ma Lord God, ke nia hevei mai nina Tarunga vanira na lei prophet, te nia vetena nina angel ge ke tatei vanira nina tinoni lutu, ge ke mua hau me ke kale na lei totobo raini.”
Na maiana Jesus
Ma Jesus te bosa me ghaghua, “Ko rongovia, e dutu ngangata tua na maiagu! God ke vautora na vure tara taonighi na lei totobo tara bosadilai lokana na buka eni.”
Inau John tu righighi mu rongovighi na lei totobo ini. Mi tana bona tu rongovighi mu righighi ke, inau tu tualaghi tuturu mu dutu na holohabana na angel te mai tatei vaniu na lei totobo ini. Hauva me bosa vaniu so me ghaghua, “Taho! Ko bei holohabau gea! Inau nina tinoni ni lutu God te vaghagho ighoe, mana na lei prophet, ma rana lei hoghomu tana taluutuni, maia ghua arahei tara taonia na hava ilokana na buka eni. Ko holohaba God vaso!”
10 Mi kakeri me bosa vaniu te vagha eni, “Ko bei poloi gea sika bosa te nia hevei God ilokana na buka eni vanira rana vure, na pukuna na bona te dutu mai tua na lei totobo raini ke kale. 11 Ma hei te tangohahi, ke nia tona haliu na tangohahi. Ma hei te dika na volana, ke tona haliua na dika. Hauva, ma hei te maemane tana volana, ke kabu maemane haia, ma hei te kabu tabu tana volana, ke kabu tabu tua.” Daniel 12:10
12 Ma Jesus te bosa, “Ko rongovia, e dutu ngangata tua na maiagu! Tana bona keri inau ku vahea na taba vanira na lei tinoni taonighi na hava tara gonighi. Isaiah 40:10; 62:11; Buka Linge 28:4; Jeremiah 17:10 13 Inau na Alpha maia na Omega, na vuivuni mana sosoko.” Na Livu 1:8; 17; 2:8; Isaiah 44:6; 48:12
14 God ke vautora rahei tara apoi didira na tivi* apoi didira na tivi Na ghanaghana ilokana God ke lavikehai na lei paludira nia na mateana Jesus tana ghaivavala. Righia Buka Iduidu 8:7; Buka Linge 51:2, 7; Isaiah 1:16 ge kara haghe ilokana na mataula haghe ni komu sule, ge kara ghania na vavangana na ghai ni vola. Vuivuni 2:9; 3:22 15 Hauva, ma gaira kiri tara gonia na hava te dika, tara kibokibo, mara kabalaghi, mara labumate tinoni, mara holohabaa na titinoni, maia arahei tara sorisori haia, na lei tinoni raini kara mua tangomana na haghe ilokana na komu sule.
16 Inau Jesus, tu nia vetena nigua na angel ge ke gatu tughunitatei na lei totobo raini vanighau ighau rana taluutuni lokani na lei holohoru soko. Inau tu sivuragha mai tana kemana na vunaghi haba David. Mi nau ghua na ghama ni labota.” Isaiah 11:1, 10
17 Na Tarunga Tabu mana na tahula te tauna na Dale Sheep na tahula te taunia na Dale Sheep Na ghanaghana ilokana na lei bosa raini, na tahula te tughura nina vure God. toro bosa vania Jesus, “Ko mai.”
Ma rahei tara rongovighi na lei bosadira, gaira ghua kara bosa mughua vania, “Ko mai.”
Ma rahei soko ighau tau haga inu, kau mai, ma kau inuvia na beti ni vola eni, na puku ni sonihalavu kau mua pelua. Isaiah 55:1
Na bosa sosoko
18 Inau John tu bosa papara vanira rahei tara rongovighi na lei totobo tu bosadilai ge God te nighi hevei mai ilokana na buka eni, ma ge ahei ke toutovuha siki bosa ilokana na buka eni ke, God ke toutovuha vania na lei totoro ilokana. 19 Ma ge siki tinoni ke hola keha siki bosa ilokani na hava tu bosadilai ke, God ke hola keha ghua itatana na lei totobo uto tu gerei lokana na buka eni. God te mua lubatia na tinoni keri ke ghania na vavangana na ghai ni vola, me ke mua talana na tinoni keri ge ke haghevia na komu sule te tabu. Eruani Vetena 4:2; 12:32
20 Ma gaia te ladavaghinighi na lei totobo ini te bosaa, “Eo, e utuni sughua, e dutu ngangata tua na maiagu.”
Amen. Lord Jesus, ko mai!
21 Ma nina sonihalavu a Lord Jesus ke kabu itamiu soko. Amen. Amen Na Balu vamua na buka haulaghi tara loghoa Amen tana sosokona na tete eni.

22:1 Ezekiel 47:1; Zechariah 14:8

22:2 Vuivuni 2:9; Ezekiel 47:12

22:3 Isaiah 61:6; Zechariah 14:11

22:5 Isaiah 60:19; Daniel 7:18

22:11 Daniel 12:10

22:12 Isaiah 40:10; 62:11; Buka Linge 28:4; Jeremiah 17:10

22:13 Na Livu 1:8; 17; 2:8; Isaiah 44:6; 48:12

*22:14 apoi didira na tivi Na ghanaghana ilokana God ke lavikehai na lei paludira nia na mateana Jesus tana ghaivavala. Righia Buka Iduidu 8:7; Buka Linge 51:2, 7; Isaiah 1:16

22:14 Vuivuni 2:9; 3:22

22:16 Isaiah 11:1, 10

22:17 na tahula te taunia na Dale Sheep Na ghanaghana ilokana na lei bosa raini, na tahula te tughura nina vure God.

22:17 Isaiah 55:1

22:19 Eruani Vetena 4:2; 12:32

22:21 Amen Na Balu vamua na buka haulaghi tara loghoa Amen tana sosokona na tete eni.