14
Jerusalem Kolura Rana Lei Kema.
Na dani a LORD ke sopou ta nina vatei sopou ni dete te dutu ni sara mai tua. Mi gera i Jerusalem kara nia vei lalaghoghorai, mana veigogorai eni ke tutura hegena soko tua tana matadaiu. Ma LORD ke hola kolura mai rana lei kema soko ge kara veilalabui kolua Jerusalem. Na komu sule keri, kara logoa. Mana lei vale kara nigi lalaveigogorai, rana lei vaivine kara bulekaginira. Na levuna na tinoni kara holara vaa tana kabu popongo (exile) mana subona i tadira kara mua hola tonara tana komudira. Murina keri, a LORD ke rugihoru me ke veilalabu kolura rana kema rakeri te vagai te nei vanira tua tana lei bongi te padi. Mi tana bongi vagana keri, agaia ke tuguru tana gotu ni olive, keri ke, tavoka tana rua na levu i paleva uluna, ni paleva bokona nia boboko sule ngangata. Na levuna na gotu ke ghadaru sapa i sodulau. Mana levuna ke ghadara vaa sodu longana. Mi gaa kau samapolo haliu tana boboko te vilivokara rurua gotu raini. Iga kau sama vola (flee) te vaga tara gagua tua iga rana kukuamiu tana bona na anu te kalera tana bongina na vunagi Habba Uzziah i Judah. Ma LORD nigua na God ke mai, me ke mai kolura rana angel. Mi tana bongi vagana keri, ke mua daro ni bona ke bihi pe ke kokodo iga na bihi. Me ke taho iga na pungi na marara vamua. Sakai gua mana ke bongi. Mi tana bongi na lei totobo raini ke kale, a LORD kegena vamua te gilala. Mi tana bongi vagana keri, na puku ni beti ke tavetave i Jerusalem. na levuna na beti ke tave vaa tana tahi mate, mana levuna na beti ke tave vaa tana tahi Mediterranean. Me ke tona haliu na tave i lokani na lei niulu, mi lokani na lei vula ni hina, kolua nia na lei vula ni uha. Ma LORD ke vunagi habba kasila tana maramana mana lei tinoni soko kara holohaba gaia te God. Ma kara gilala utoa agaia te sakai na ahana vamua. 10 Na bubulo udolu i Geba, paleva launa me vaa sara Rimmon paleva longana i geva kara (taotanoa) me ke nanata. Jerusalem geva kara goni gatoa, mana lei komu tara taligutia kara tada datoa. Mana komu sule keri mane darona ke va sara tana geti pilupilu Benjamin me ke va sara tana pilupilu tana piu, te diki ghaha tua iga na diki pilupilu. Me goi vuni tana Tower i Hananel me va sara ta didira catei bita wine rana Habba. 11 Rana vure kara ganamahebora iga. Me ke mua daronibona kara ravimatagu-dira nia na voka adira. 12 Ma LORD ke va hera tia totoro nia na vahagi te dika tana lei kema tara vailalabui kolua Jerusalem. Na lei lokadira kara boto soko tua, sakai gua mana tara vola. Kolua nia gua na matadira mana ghidufira kara mavoro boto gua. 13 Mi tana bona vagana keri, a LORD ke nera gekara mua ganagana vakodo makara matagu, na pukuna agaira udolu kara sopa sigovira hegedira makara vei pepoi hegedira. 14 Rana vure ni Judah kara pepo na pukuna tara nia pala Jerusalem. Kara nigi veigoragorai rana lei lologo didira rana lei kemai rana gold, silver, mana lei tivi tara datoga, mara subo ngangata (abundance). 15 Na vahagi dika ke kalera gua rana hose, rana ass mane rana camel rana donkeu. Mi tadira gua rana lei maumanu soko tara ghakoulura nia ta gadira na kana. 16 Ma gaira udolu tara volaoli tana veilalabui i tadira rana kema soko, tara suravia Jeruslalem tugu niulu ge kara vaa holohaba a LORD puku ni maana te vaga didira na king. Ma kara gonia na gougonu ni bongini vale ni vaevale. 17 Geke vaga siki kema ke hove na tona ni vaa holohabana a LORD ouku ni maana te didira na king ke, mana uha ke mua tumu horu tana bona dira. 18 Geke vaga rana Egyptian kara hove, na va tona tana gougonu ni vale ni vaevale ke, ma maemate ke kolera gua, te vaga a LORD te hera sokora tua rana balu kema tara hove na tona. 19 Aeni gaia na totoro ke kalea i Egypt kolura gua rana lei kema, geke vaga kara mua gonia na gougonu ni bonginivale ni vaevale. 20 Mi tana bona vagana keri, sugua rana belo itadira rana hose tara gerea gua itadira na bosa eni, “vatabua LORD.” Na poti vatei kuki tana vale tabu nina LORD ke sakai vata vaga na sosa ni vatei sukagi tana bela tabu. 21 Rana lei poti ni kuki soko i Jerusalem kolua nia i Judah kara talu tabalili kehai na vatei lutulutu tana bona ni holohaba ana a LORD puku ni maana, Ra hei tara taludato sukagi vamua kara nigi tutu na vatei kuki momoha, ani rana (vinahi) ni maumanu tana bona ni sonisukagi. Mi tana bona vagana keri, kara mua gahara tua iga rana Canaanite tana vale tabuna a LORD puku ni maana.