13
Tana bona vagana keri ka saramai, a LORD pukuni maana te gagua, na beti pukuga ke hahangari ni vaa marabu: adira rana vaivarina David kolura nia rana vure na kabu ngelengele. Mi tana bongi vagana keri, inau ku harkea na ahana na titino tara holohaba tana bona keri, me ke taho ahei ke ganagana olira ke va ma vaa. Mi nau ku talua nigua na vatoga vania ahei ke bosaa hegena agaia te Prophet minau ku lavikeha itatana nina ganagana dila geke holohaba nia na titinoni. Me ke vaga, siki sakai ke nia vetevete ta nina bosa tuguni tatea, dira, a tamana pa tinana hegena ke, bosa vania, geva kara va matea, na pukuna e kokoe talunagoa hegena. Mi kokoei na lei bosana LORD. Hauva, me nia kokoei rana lei totobo, kara kale mai i nagho, a tamana ma tinana oli kara vahea na vahagitaili. Tana bona na bongi vagana keri ke saramai, e taho siki prophet ke nia obo nina na mabubu pe ke mua reirei vaga na prophet, pa ke nigi pupulu na tivi ni prophet geke (deceive) holatia na maana tana vure. Hauvalea, geke ke bosa me ke gagua, inau ke na mua prophet, inau ke na tinoni subasuba-mu goni legai vamua tana bongi ni volagu. Ma geke vaga siki sakai ke huatiu, na hava na kakale igi tana luhumu? Agaia ke bora tugu, na kakale vaivi ke, ra kaleu tana valedira lei kulagu.
Na Vetena Ke Nia Mate Nina Tinoni Righitaoni Sheep God.
A LORD pukunimana te bosa tapa tuguru, igoe na isi, mo ko iabua na rigitaoni sheep, a gaia te lutu vaniu. Ko labua, ama lei sheep kara havukagi. Mi nau ku suravara nigua na vure. Mi tana lei bona taligutina na bona eni, 2/3 tana lei tinoni geva kara mate. Mi nau geva ku tabotabora 1/3 tara ghaha pulohira mi nau ku vaa marabura, vaga na silver te vaa marabu sokoa tua na lake. Mi nau ku va tanotabora te vaga na gold tara tabotabo sokoa tua. Keri ge kara kokolivuti vaniu, mi nau ku bosatugu vanira. muku bosaa vanira ra giara ke, ra nigua na vure, ma gaira kara bosa tugu, a LORD eni ke, a dida na God.