12
Na bona ni aho sosoko
Na angel te nia pupulu na tivi te malebo, ge bosa me ghaghua, “Mi tana bona vaghana keri ke, na angel nagho Michael te matareireira/righitaonira nimua na vure, te tate mai. Geva ke sara mai so na bona ni gunaguna me ke dika vaa vulea inaghona ge puputu na maramana ma rana lei kema soko. Mi bona vaghana ge ke sara mai, rahei soko tana kemamu tara logho ahadira ilokana nina buka God kara vola. Ra subo itadira tara mate tua, kara ghoi vola oli, rana balu tara nia togotogo na vola kasila, hauva ma rana balu kara ghahara tana vahaghitaili kasila, mara lavimamadira heghedira. Rana lei huhuli manaha kara marara vaghara rana lei marara ni kokou. Ma rahei tara taraira rana vure ge kara gonighi tana lei totobo uto, kara marara vaghara na lei veitughu ke va me va.”
Ma gaia te ghoi bosa vaniu me ghaghua, “Daniel, ko vongotia na buka, mo ko tita ngasilia polo ke luvu na maramana. Mi tana bona vaghana keri, ra subo na vure tara lavighi na lagadira ge kara ghilala manahana na hava ke kale.”
5 Mu vaevane va, mu righira ra rua na tinoni toro tughuru tana tigitigena na beti tina, sopa sakai tana levu mi levu na beti tina. Sakai tadira te huatia va na angel te tughuru paleva naghona na beti tina, “?Ivei vaho tua na bona vaghana ge ke soko na lei totobo mamataghugha raeni?”
Mana angel te haudatoi rana limana va tana oka ge nia papari me baubahu te mava me ghaghua, “Tana ahana God te vola kasila, ilokana ra tolu mana levu ni niulu. Gaighi na lei ghighirou raini kara mua soko polo/ritini nina maana ra nina vure God te taghalaghinia.”
Mi nau tu rongovia na bosatughu tana mangana na angel, hauva mu mua ghilala vakodoa sono, ge u ghoi huati olia, “?Maghutu, mi vei te ghaghua ge ke soko me ke matapiti?”
Ge ghoi bosatughu na angel, me vania, “Daniel, itaeni tua ko tona na pukuna na lei bosa tu bosai vanigho ke, kara kabu polo ke sara mai na bongi sosoko. 10 Geva ra subo na vure God ke vamarabura tua tana lei vahola. Ma rahei tara tangohahi kara mua ghilala vakale, mi geva kara tona haliua sono na gehegehe hahi. Ma gaira vamua tara manaha kara ghilala utoi. 11 Mi tana dani vaghana tara betoa iga na sukaghi tughu dani, ma gaira tara taludatoa na totobo mamataghugha ge kara holohabaa, te vagha sakai na togha rua hangalatu hiua hangavulu (1,290) ni dani kara padi. 12 God ke vautora rahei tara ghanaolira, tara tughuru kakai ta didira na taluutuni polo ke sara sakai na togha tolu hangalatu tolu hangavulu lima na dani (1,335) kara padi. 13 Mi ghoe Daniel, ko tughuru ngasi ta nimua na taluutuni me ke sara tana sosoko. Vaho geko mate, hauva mi ta nimua na tughuru oli, ko lavia na tabamu tana bongi sosoko.”