Jonah
?Na Hava te tughunia igaa?
1
Jonah te mua taonia na Maghutu God
Sakai na dani na Maghutu God te kokoe vania Jonah dalena Amittai. Me ghaghua, “Ke tona i Nineveh, na komu sule keri, mo ko taraira na vurena ge kara sanighi na lei totobo dika tara gonighi, inau tu ghilalai tua ivei te vaghai na dikani na voladira na vurena.”
Hauvaa, Jonah, te mua taonia na hava te bosaa vania na Maghutu God. A gaia te tona vaa i Joppa, ge vaa sodoa iga na vaka te dutu ni tona va Spain. Bona te nia hevei na tabana (pasisina) me tona kolura lei vure tara lutu tana vaka ge kara tona vaa tua i Spain (Spain). Ge ke tona sania na Maghutu God. Hauva ka, mana Maghutu God te nia vetena mai na ghuri sule tana [oka vinimga ni] tahi, mana maraghata te to'o sule ngangata ge na vaka te ghanaa tana mate te dutu ni taotaboha tua. Na lei mane tara lutu tana vaka te torora na mataghu mara ngangaraha, tara liona siki sakai ke mai hera na hahanga, sopa sopa gaira tara ngangaraha vania didira na sopa god (titinoni) (god sorisori) tara holohabara. Gaira tara soni horui loka ni tahi na lei luludana na vaka ge ke mamala pile me ke bei luvu gea. Mi tana bona vaghana eni ke, Jonah te horu padi tua me maturu mate tua tana vatei talu luluda i pari loka ni vaka. Na mane nagho te tabea na vatei taghaoana na vaka te tona itatana me ghaghua vania, e ghua ge o sakai maturu, tughuru mo ko kokoeliulivuti vania nimua na god me ke vola ghita tana maemate eni te sodo ghita. Sogea ke arovighita me ke vola ghita ge ka mua mate. Na lei vure lutu tana vaka tara sopa ghaghua i ghobudira heghedira, mai ghita ma ka gonia na pateka (loka) ge ka sodoa na tinoni ia te neghita ge a sodoa na maraghata eni. Ma gaira tara gonia na pateka i ghobudira ma na vaka, mana ahana Jonah te tate mai. Ge ra ghaghua vania Jonah, i taeni vaho, ko bosa vanighai! ka bei mai hungia nia na totoro eni? Na hava na totobo ia to gonia iani? Ivei na komu sule ia to vaa butu mai? Na hava na kemagho ighoe?
Ma Jonah te bosa tughu vanira, me ghaghua, inau ke na tinoni ni Hebrew (Hebrew) (Israel), na Maghutu God te gonia na pari mamaha mana tahi tu holohabaa. 10 Ge tutugua heghena vania te ghaghua iga nina na tona, te liona ge ke sama polo vania na Maghutu God. Na lei mane tara lutu tana vaka te torora na Mataghu ge ara ghaghua vania, e too mamataghugha ngangata na goniana na totobo ia to gonia! 11 Mana maraghata te vaho ge laga au vule mai tua, ge ara bosa vania Jonah na lei mane tara lutu tana vaka mara ghaghua. Ivei kai nigho ighai ge ke beto na maraghata eni ni? 12 Ma Jonah te bosa tughu vanira me ghaghua, kau soni horuu iloka ni tahi, ge ke beto na maraghata, (me ke beata), inau tu ghilalaa, a nigua na hahi inau ge kaleghita na maraghata eni. Na pukuna te liogu ge ku sama polo vania na Maghutu God. 13 Hau vakaa, inaghona ge kara soni horua Jonah lokani tahi ke, na lei mane tara lutu tana vaka tara tabotabo ngangata ge kara vohe longaa tana sebe na vaka, nia na lagadira udolu. Hau vakaa, mana maraghata te vaho ge laga au vule mai so, ma gaira tara mua nia tangomana. 14 Ma gaira tara ghaeghahe dato vania na Maghutu God, mara ghaghua, “Aghe Maghutu God!, Ighai tai kokoeliulivuti vanigho, ko bei heghai gea na totoro mana mate nia na volana na tinoni eni, a Jonah. Ighoe, ghe maghutu, to vunaghi pungisighi na lei totobo udolu vaghani raini. (A nimua na gehegehe tua ighoe.) 15 Ge ra ghate datoa Jonah, mara sonihorua i loka ni tahi, mana maraghata te beto sakai tee tua. 16 Na hava te kale (te beata na oka) tana bona tara soni horua Jonah tana tahi, te nira na lei vure lutu tana vaka ge ara mataghuni ngangataa na Maghutu God. Mara talu datoa vania didira na Sukaghi mara baubahu ge kara lutu vania. 17 Taonia nina na vevetena na Maghutu God, a sakai na igha sule ngangata te mai me sonomia Jonah. Ma Jonah, te ghahaa i lokana na kutuna na igha ra tolu na bongi udolu.