2
Nina kokoeliulivuti Jonah
Tana bona te ghahaa i lokana na kutuna na igha, Jonah. Gaia te kokoeliulivuti vania na maghutu nina na God, me ghaghua.
 
Aghe, Maghutu God, tana bona tu ghahau tana vahola,
Inau tu hologho mi ghoe to rongoviu,
mo heu mai na bosa tughu.
Tana borona na gilu ni mate,
inau tu tangi vanigho ge ko hangau,
mo rongovia nigua na tangi na tangi.
Ighoe to soni horuu tana horara-lalo,
tana borona na horara,
iga te taokuviu na tahi,
mana lei voghuvoghu ni tahi sule ngangata tara karaha savuu.
U ghanaghana ku sivi tua tana matamu,
mu ku mua tangomana tua ge ku ghoi vaevanea nimua na vale ni kokoeliulivuti te tabu.
Na tahi te sukuu mu dutu ni mate,
na tahi te taokuviu mu dutu ni lulumi.
Mana buburu (lealeaga) ni tahi te virighoa na ulugu.
E vaghau tu belulu horu tana puku ni lei ghotu, iloka ni tahi,
me vaghau tu ghahau tana vale pipiti ni mate, kasila,
hau vakaa mi ghoe ghe Maghutu, nigua na God,
to vavolau mo lavi rughuhoruu sania na gilu ni mate.
Inau tu kokoeliulivuti vanigho,
ghe Maghutu God, tana bona tu dutu ni mate ke,
mi ghoe to rongoviu mai ilokana nimua na vale ni kokoeliulivuti te tabu.
Agaira tara holohabai na lei god' (titinoni) tara mua talu mavagho ighoe.
Mi nau tu holoutoa na ahamu nia na lei linge ni holouto,
inau ku talu datoa vanigho gatu lei nigua na sukaghi ni holouto,
mu ku gonighi na lei totobo tu nighi baubahu vanigho, na Maghutu God heghena vamua ke vavolaa na tinoni!
10 Mi tana bona te kokoeliulivuti mua Jonah ka, Mana Maghutu God, te bosa vania na igha, (te ghaha a Jonah ilokana) ge ke vaa luaa horua a Jonah (na tinoni tughunilada) tana saghalea, mana igha te nia te vaghaa.