2
Keri ke, mete goni sokoi tua na kokou mana pari, mana lei totobo soko igaa. Mi tana vituni na dani, God te aheahe ilokana, te sokoi tua nina lei lutu. Ma God te vautoa e vituni na dani, me vaa tabua na pukuna aeni na dani te aheahe iga me sokoi nina lei lutu. Aeni te ghaghua iga na goniana na kokou mana pari.
Mi tana bona God, tara holoa nia Yahweh, te gonia na kokou mana pari, me taho mua siki ghai pana vuavua ke totolo tana pari, na pukuna Yahweh God te mua nia vetena mai mua na uha. Me taho mua siki sakai igaa ke lutu tana pari. Mete dato mai na beti vuvungana na pari, me bobona na pari. Ma Yahweh God te gonia na tinoni, nia na pughu ni pari.* mane ... pari Tana leu ni Jew, na bosa vania na mane, “'adam” te vagha na bosa vania na pari “'adamah.” Me aheahe savua nia na aheahe ni vola tana ihuna, mana tinoni te loghoa na vola.
Keri ke Yahweh God te suba na leghai Eden iulu, me talua iga na mane te gonia. Ma Yahweh God te subai na lei vata ni ghai tana leghai - te ghaugharugha, mana vangani te manilu. Mi ghobuna na leghai te talua na ghai ni vola, mana ghai ni manahana na uto mana dika.
10 Na betitina te tave horu tana leghai Eden, me ke vulia na leghai, me vokai gaa e vati na base ni beti tina. 11 Sakai tadira na base i Pishon, te tave talighutia na butonikomu i Havilah, te ghaha iga na gold. 12 Na gold keri te uto me marabu. Mi ga ko topoa ghua na vatu utoutoa na ahana onyx, mara loghoa na ghaiuruuru tara holoa nia bdellium. 13 Na ruani na basena i Gihon, te tave talighutia na butonikomu i Cush. 14 Na toluni na basena Tigris, te tave talighutia ilevu uluna Asshur. Asshur Tai mua ghilala utoa ke vagha Asshur na komu sule tana butonikomu Assyria, pe ke na ahana haulaghi vania na butonikomu Assyria. Me vatini na basena Euphrates.
15 Ma Yahweh God te talua na tinoni tana leghai Eden, ge ke vatoghaa. 16 Ma Yahweh God te talua vania na bosa pungisi, “Ko tangomana so na ghaniani na lei vuavuani na lei ghai tana leghai eni. 17 Hauva, mo ko bei ghania gea na vangana na ghai ni manahana na uto mana dika. Ke vagha ko ghania na vavangana ke, tana bongi keri ko mate.”
18 Keri ke, Yahweh God te bosa, “E mua uto ge ke ghana heghena na mane. Inau ku gonia na dolana te ulaghana ge ke hangaa. 19 Keri ge Yahweh God te gonighi na lei vata ni maumanu mana manu, nia na pari. Me holara vania mai na mane ge ke talu ahadira. Mana mane te vatuahana sasakai tadira. 20 Keri ke na mane te talu ahadira na lei maumanu dolo, mana lei manu soko, mana maumanu asi ghua. Hauva me mua sodoa na dolana te ulaghana ke kabu kolua me ke hangaa. 21 Keri ge Yahweh God te nea Adam me maturu mate, me sipa keha sakai na huli kakasana, me mavo olia na bona te lavikeha iga. 22 Ma Yahweh God te gonia na vaivine nia na huli kakasana na mane, me lavia vania mai. 23 Keri ge na mane te bosa,
“Itaeni, gaia na pilena na puku ni huligu mana vinahigu.
Mu ku vatua nia na vaivine, na pukuna God te lavi horua mai tana mane. vaivine ... mane Tana leu ni Jew na bosa vania mane te dutu vaghaa na bosa vania vaivine.
24 Aeni te tughunitatea ge na mane ke sania tamana ma tinana, me ke sonikolu ta tauna, ma rogaira toro sakai vamua tana matana God. 25 Sakai vamua na mane ma tauna toro sopa soesole, moro mua mamahaaghi.

*2:7 mane ... pari Tana leu ni Jew, na bosa vania na mane, “'adam” te vagha na bosa vania na pari “'adamah.”

2:14 Asshur Tai mua ghilala utoa ke vagha Asshur na komu sule tana butonikomu Assyria, pe ke na ahana haulaghi vania na butonikomu Assyria.

2:23 vaivine ... mane Tana leu ni Jew na bosa vania mane te dutu vaghaa na bosa vania vaivine.