4
Na vola te nea God ge togotogo
Ma eni ghua ghau rana taluutuni, ighai tai kurutighau tana ahana Lord Jesus ge kau kabu tana vola te maemane te liona God, te vagha tai taraighau nia. Mau nea te vagha eni taeni, mai ghoi bosa patupatughau so ge kau nia tona haliu na vola te maemane te liona God. Ma sogea kau ghanaghana olia na hava tai taraighau nia tana ahana Lord Jesus. God te liomiu ge kau kabu tabu na pukuna keri kau keba sanighi na lei vata ni kabu ngelengele mana tangotangodika, ge ma sopa sakai itamiu ke righitaonia heghena na hulina, ma kau kabu tabu ge kara ghanaghana mavaghau na lei tinoni. Ma kau sania na lio ni gharu mana ngelengele te vaghara na vure voo tara mua manahana God. Ma kau bei gonia siki totobo te dika, ma kau bei kabalaghi kolura na taudira rahei tara taluutuni, na pukuna God ke torora arahei tara ghaghua iga, te vagha tai diki tughunitatea vanighau tua. God te mua hologhita mai tana kaukabu meto, mi tana kabu tabu vamua. Na pukuna eni ke, ge ahei itamiu te nia pariparilee nina na lei vetena ke, te mua nia pariparilee na tinoni, ma God sughua, ma gaia God te vaheghau mai tua nina Tarunga Tabu.
Keri ke, ma kai mua gerea vanighau siki totobo ghua nia na doloviadira rana taluutuni tana holohoru, na pukuna God te tarai soko ghau nia tua ge kau sopa veidolovi te vagha keri. 10 Me utuni sughua, ighau tau dolovi sokora sughua tua rana taluutuni tara kabu kolili tana bubulo i Macedonia. Hauva, mai ghoi kurutighau sono ge ke sule va nimiu na dolo tau nea vanira tua tana vuivuni. 11 Te vagha tai bosaa vanighau tua, kau tabotabo sule ngangata ge kau kabu beto haia kolura na lei tinoni, ma kau nia tona haliu vaso nimiu na lutu heghemiu, ma kau bei lavibuleani nina lutu na tinoni keha. Ma kau lutu laga ge kau topoa na ghamiu na vanga heghemiu. 12 Na pukuna keri ke, na vure tara mua ghahara tana taluutuni kara nighau kikinima. Vaho ge kau bei ghanaghanaa gea ahei ke hangaghau nia siki vanga mana rongo.
Jesus ke ghoi oli mai
13 Ghau rana taluutuni tana holohoru, ai liona ge kau ghilala utoa na hava ke kalera arahei tara mate tua, na pukuna e mua uto ge kau nira dikalio te vagha tara ghaghua iga na lei tinoni tara mua taluutunia, na pukuna tara mua ghanaghana dilaa nia na tughuru oli tana mate. 14 Mi ghita eni ke ta taluutunia Jesus te mate, me ghoi vola oli ghua, te vagha ghua keri tai taluutunia tana bona Jesus ke ghoi oli mai, God ke volaolira rana taluutuni soko tara mate tua me ke ghoro kolura itatana Jesus.
15 Na bosa tai talutatea eni ke, nina bosa ni tarai Jesus te talutatea vanighai, mi ghita ta vola mua tana bona Jesus ke oli mai, ka mua diki tona itadira arahei tara mate tua. 1 Corinthians 15:51-52 16 Na pukuna gaia Lord sughua ke horu mai kokou nia na ngilingili, nia na manga ni tarunga vetena kamanagho, ma nia na tangina nina tavuli God, ma gaira tara mate ta Christ kara diki vola oli. 17 Mi murina eni, ighita ta vola mua tana bongi keri, God geva ke lavidatoghita tana parako kolura nia arahei tara mate tua, ge ka va topoa dida na Lord God ge ka va kabu kolu itatana ke va me va. 18 Keri ke, me uto ngangata sughua ge kau ladavaghinighi haia na lei bosa ini vanighau heghemiu ge ke patupatui na ghanaghanamiu.

4:15 1 Corinthians 15:51-52