5
Ghau rana taluutuni, ighai kai mua tangomana ge kai gerei vanighau na bona ni bongi ke oli mai a Lord Jesus, na pukuna ighau tau ghilala utoa na bongi keri a Lord ke mai ribehaghi ga, vaghaa na tinoni gito ke mai tana valemiu tana bongi tana bona kau mua ghilalaa. Matthew 24:43; Luke 12:39; 2 Peter 3:10 Mi tana bongi vaghana keri, na lei tinoni kara mua taluutuni kara ghaghua, “Ighita ka kabu tana mabo mana vola uto,” hauva mana haurake ke mai ivuvungadira, te vagha na vaivine te bohe me vahaghitaili. Ma kara mua ghoi tangomana na sama keha iga.
Mi ghau, ghau rana taluutuni, tau mua ghahaghau tana pungi. Keri ge kau mua nia hare na bongi keri, te vagha na mane ke nia hare tana bona na tinoni gito ke mai. Ighau udolu na lei dalei marara, keri ge au gonighi na lei totobo uto. Ighita udolu ta mua ghahaghita tana pungi, ma mua gonighi na lei totobo dika. Na pukuna te vagha keri ke, ka bei lubatighita gea ge ka vaghara na balu tara maturu vamua, ma ka rarai ma ka gonidila tua. Na bongi ke na bona ni maturu, maia na bona na vure tara inu bulebule ghua iga. Hauva, mana pukuna ighita vania na marara ke, a mua bule ma kabu maemane, nia na taluana na taluutuni ta Jesus mana dolo itadira na lei tinoni ge ke pilupungisighita, te vagha na kisumate te talua na haharana ni halo tana aheahena, mana pitudilaana na maurihali, te vagha na kisumate te talua na kepi halo. Isaiah 59:17; Ephesus 6:13-17 Na pukuna God te mua vilighita ge ka vahaghitaili. Taho! Ma God te vilighita ge ka lavia na maurihali itatana dida na Lord Jesus Christ. 10 Jesus te mate vanighita ge ighita ka vola pa ka mate tana bona ke oli mai ke, ighita ka kabukolu haia itatana. 11 Na pukuna keri ke, kau veihahangai ma kau patupatughau heghemiu ge kau tughuru ngasi te vagha tau ghaghua tua iga itaeni.
Na lei bosa sosoko
12 Uto! Ighau rana taluutuni, taeni ighai tai nongighau, ge kau ghanaghana mavara arahei tara hulighau itatana Lord. Agaira tara lutu laga mara taraighau nia na nilabu te maemane. 13 Kau talumavara tana dolo na pukuna didira na lutu, ma kau kabu mabo nia na lei tinoni taluutuni.
14 Ighau rana taluutuni, ighai tai kurutighau, ge kau bosa laga itadira arahei tara lugu, ma kau ngasilighi na ghanaghanadira rana taluutuni te labe didira na taluutuni. Kau hangara gaira tara mua tangomana ge kara hangara heghedira, ma kau kabu rurughu itadira na lei tinoni soko. 15 Kau righiutoa, bei tughua nia na totobo dika na dika, ma kau nei na lei totobo uto itamiu heghemiu, maia kau nei na totobo uto ghua itadira na lei tinoni soko.
16 Ma kau togotogo haia tana lei bongi soko, 17 ma kau kokoeliulivuti haia, 18 ma kau holoutoa haia God, keba kaleghau na lei totobo uto pana lei totobo dika. Na lei totobo kiri, God te liona ge kau nei, na pukuna ighau nina vure Jesus Christ.
19 Kau bei hovea na Tarunga Tabu ge ke nei nina lutu ighobumiu. 20 Bei nighi sika na hava na lei prophet tara bosadilai. 21 Ma kau tabotaboi na hava tara bosai, ma kau tabe ngasilia na hava te uto. 22 Ma kau tabalili keha tana lei dika soko.
23 Ighai tai kokoeliulivuti vania God, te vaheghita na mabo, ge ke marabughau tana lei totobo soko tana tobamiu, mana tarungamiu, maia na hulimiu ke kabu mahebo tana maiana dida na Lord Jesus Christ. 24 Agaia God vamua te hologhau mai, ke vaheghau na lei totobo raini, na pukuna God te nei haia na hava te nia baubahu.
25 Ghau na lei tinoni taluutuni, kau kokoeliulivuti vanighai haia.
26 Holoutora na lei tinoni taluutuni nia na nonginongi tabu.* Nonginongi tabu aeni na holopangoti vanira rana taluutuni ni Greece te vagha ka tabe lima ni holouto.
27 Inau tu nongighau tana ahana a Lord, ge kau idumia na gegere eni vanira rana taluutuni kakeri.
28 Na nina sonihalavu dida Lord Jesus Christ ke kabu haia itamiu soko.

5:2 Matthew 24:43; Luke 12:39; 2 Peter 3:10

5:8 Isaiah 59:17; Ephesus 6:13-17

*5:26 Nonginongi tabu aeni na holopangoti vanira rana taluutuni ni Greece te vagha ka tabe lima ni holouto.